Programy wyborcze

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU WYBORCZEGO

ODDZIAŁU REJONU WILEŃSKIEGO AKCJI WYBORCZEJ POLAKÓW NA LITWIE – ZWIĄZKU CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

NA KADENCJĘ 2019-2023

 1. Wprowadzenie
  Za uczciwą polityką i wartościami chrześcijańskimi!


          Rejon wileński to rejon o rozwijającej się, jasnej wizji i strategii na przyszłość. Staramy się szanować każdą opinię, dlatego jesteśmy otwarci, obcujemy ze wszystkimi mieszkańcami rejonu, ponieważ rejon wileński to ludzie. W ciągu najbliższych czterech lat rejon wileński – to  rejon wielokulturowy, otwarty i tętniący życiem.

Rejon wileński jest wielokulturowy, bogaty etnograficzną wyłącznością kraju, dlatego będziemy pielęgnować jego szczególność, promując wspólnotowość, sztukę amatorską i rozrywkową działalność edukacyjną. Będziemy inwestować w projekty realizujące działalność kulturalną. Będziemy dążyć do rozwoju turystyki i zachowania wyjątkowości krajobrazu.
        Rejon wileński jest otwarty, dlatego będziemy nadal współpracować z innymi samorządami i dzielić się dobrymi praktykami.

Będziemy dążyć do bardziej efektywnego doglądu dróg, aby osiedla, wsie, chutory były wygodniejsze do mieszkania, stały się bardziej dostępne poprzez odnowione drogi, były oświetlone.
        Będziemy starać się obniżyć cenę dostarczanego ciepła, inwestując w odnowienie infrastruktury gospodarki cieplnej.

Będziemy starać się jakościowo rozwiązywać problemy społeczne, będziemy rozbudowywać system świadczonych usług, który umożliwi każdemu dziecku, osobie niepełnosprawnej, osobie starszej lub jej rodzinie otrzymywanie indywidualnych usług i niezbędnej pomocy bliżej domu.

Będziemy starać się, by w naszym rejonie dobrze się żyło młodym rodzinom. Będziemy rozbudowywać sieć placówek przedszkolnych, będziemy starać się zachować wiejskie szkoły i rozbudowywać sieć obiektów sportowych.

Rejon wileński jest żywotny, tylko obecnie jest realizowane 50 projektów o wartości 33,4 mln euro.

Będziemy zachęcać rolników do korzystania ze wsparcia Unii Europejskiej (dalej UE), aby gospodarstwa rolne modernizowały się i w rejonie było jak najmniej opuszczonych gruntów.
        W  rejonie  wileńskim będziemy nadal tworzyć sprzyjające warunki dla biznesu, będziemy dążyć do zmniejszenia bezrobocia, zapewnienia ulg  i wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 

 1. Kierunki programu:

 

2.1. Przyciąganie inwestycji

Po przystąpieniu Republiki Litewskiej do UE w 2004 r., Samorząd Rejonu Wileńskiego jako jeden ze strategicznych celów, zaplanował jak największe przyciąganie funduszy do rejonu wileńskiego.

Członkowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie- Związku Chrześcijańskich Rodzin będą kontynuować starania, aby jak przyciągnąć jak najwięcej inwestycji do rejonu wileńskiego, ażeby odnowić rejon, zmodernizować jego wizerunek, poprawiać  jakość świadczonych przez Samorząd usług i jakość życia mieszkańców. Według bezpośrednich inwestycji zagranicznych na jednego mieszkańca, Samorząd Rejonu Wileńskiego w 2017 r. był jednym z wiodących samorządów pośród innych samorządów pierścieniowych.

Cel ten nadal pozostaje jedną z głównych części Strategii Samorządu  Rejonu Wileńskiego, a członkowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie- Związku Chrześcijańskich Rodzin będą kontynuować starania, aby przyciągnąć jak najwięcej inwestycji – zarówno strukturalnego  wsparcia UE, jak również bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jak i materialnych inwestycji przedsiębiorstw do rejonu wileńskiego, aby odnowić rejon, zmodernizować jego infrastrukturę i wizerunek, poprawić  jakość świadczonych przez Samorząd usług i jakość życia mieszkańców, a także życie społeczne. Według bezpośrednich inwestycji zagranicznych na jednego mieszkańca, Samorząd Rejonu Wileńskiego w 2017 r. był jednym z wiodących samorządów pośród innych samorządów pierścieniowych.

Poprawa środowiska biznesowego i przyciągnięcie wspomnianych inwestycji bezpośrednio wpływa na rozwój gospodarczy rejonu  i poziom życia mieszkańców. Działania Wyborcze Polaków Litewskich – Członkowie Rady Akcji Wyborczej Polaków na Litwie -Związku Chrześcijańskich Rodzin będą nadal dążyć do tego celu poprzez promowanie takich działań w zakresie rozwoju dobrobytu gospodarczego, jak: wprowadzanie nowych technologii w podmiotach gospodarczych i instytucjach państwowych, rozwój innowacyjnych produktów i usług, promocja badań naukowych i rozwoju technologicznego, zapewnienie nowych  metod administrowania i zarządzania oraz wdrażanie standardów, zapewniających stosowanie metod ochrony środowiska. Będziemy zachęcać do tworzenia nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów, do inwestowania w długoterminowe środki materialne. Działania te mają bezpośredni wpływ na wzrost wydajności pracy i produktu lokalnego w samorządzie, co decyduje o wzroście gospodarczym i rozwoju społecznym.  Samorząd Rejonu Wileńskiego wspiera i będzie nadal wspierać wspólnoty, które ubiegają się o wsparcie dla planowanych projektów.

Za okresy programowania  w latach 2007 – 2013 i niepełny okres w latach 2014-2020 wdrożyliśmy ponad 145 projektów częściowo finansowanych z funduszy strukturalnych UE, w sumie ponad 50 milionów euro. Były też realizowane projekty finansowane z innych źródeł finansowania (budżet samorządu, budżet państwa itp.), które przynoszą bezpośrednią korzyść mieszkańcom rejonu  wileńskiego (projekty infrastruktury drogowej, modernizacja instytucji publicznych, pomoc społeczna, sport, budowa obiektów turystycznych i projekty modernizacyjne). Podobnie jak w całym okresie będziemy nadal udzielać konsultacji mieszkańcom i spółkom w zakresie projektowania i realizacji projektów inwestycyjnych. Będziemy budować nowe  i dalej modernizować istniejące budynki użyteczności publicznej dla edukacji, usług społecznych, kultury, inwestować w uporządkowanie przestrzeni publicznych na poszczególnych terenach, drogi, urządzać nowe obiekty sportowe i rekreacyjne, place zabaw, przestrzenie społeczne, place zabaw dla dzieci.

 

2.2. Intensywny rozwój gospodarczy

           Rejon wileński – to rejon o rozwijającej się, jasnej wizji i strategii na przyszłość.   Dzięki swojemu przytulnemu i malowniczemu środowisku, wielokulturowemu społeczeństwu rejon przyciąga coraz więcej osób, które chcą tu mieszkać, a sprzyjające warunki dla rozwoju turystyki wiejskiej i rozwoju przemysłu przyciągają coraz więcej przedstawicieli biznesu.
           Od 2008 roku liczba podmiotów gospodarczych działających w Wilnie i na Litwie ulegała wahaniom, a liczba podmiotów gospodarczych działających w Samorządzie Rejonu Wileńskiego tendencyjnie rosła nawet w czasie kryzysu. Pokazuje to, że spółki chętnie się tworzą i rozwijają swoją działalność w naszym rejonie. Samorząd Rejonu Wileńskiego kreuje wizerunek otwartego rejonu dla biznesu nie tylko ze względu na korzystne położenie geograficzne, ale także ze względu na stosowane tu ulgi, rosnącą uwagę dla wdrażania innowacji, wsparcie dla przedsiębiorców, coraz ściślejsze partnerstwo biznes –samorząd i rozwój wzajemnego dialogu. W tym celu Samorząd Rejonu Wileńskiego nadal będzie organizować spotkania z przedstawicielami biznesu, Wileńską Izbą Handlu, Przemysłu i Rzemiosła, Wileńską Terytorialną Giełdą Pracy itp. Jednym z czynników określających liczbę działających i tworzących się podmiotów jest Fundusz Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw,  działający w Samorządzie Rejonu Wileńskiego. Samorząd Rejonu Wileńskiego planuje wypełniać formularze wsparcia, aby pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w rozszerzeniu działalności w rejonie.

W celu poprawy warunków pracy dla rolników, przedsiębiorców na  miejscu (na targowisku) oraz w celu zapewnienia dodatkowych miejsc dla handlu, Samorząd Rejonu Wileńskiego planuje zrekonstruować (odnowić) rynek w Rudominie, poprawić jego infrastrukturę, m.in.  urządzić parking (dla kupujących), wymienić istniejącą nawierzchnię żwirową, urządzić j miejsca handlu (stoły, pawilony).
      W miejscowościach Niemenczyn, Mejszagoła, Podbrzezie, Pogiry istnieją uprawomocnione miejsca handlowe  (świadczenia usług), na których planuje się urządzić nieduże targowiska dla rolników z urządzonymi stoiskami i pawilonami. W celu poprawy warunków rolników i przedsiębiorców, w celu zapewnienia dodatkowych, odpowiednich standardów, Samorząd Rejonu Wileńskiego chce zmodernizować, wyposażyć i zrekonstruować wyżej wymienione place handlowe.

Nadmierne opłaty paraliżują indywidualną inicjatywę i działalność gospodarczą, pogłębiają spowolnienie gospodarcze i społeczne, zwiększają koszty budżetowe, promują bezrobocie, ubóstwo, emigrację lub nielegalne działania (bez licencji biznesowej). W tym roku liczba osób, które prolongowały i nabyły licencje biznesowe na tysiąc osób wynosiła 45 (średnia na Litwie – 42,4). Samorząd będzie nadal dążyć do ustalenia korzystnej opłaty licencyjnej, ponieważ stara się zwiększyć zatrudnienie ludności, liczbę ludzi biznesu, a tym samym zmniejszyć wydatki z budżetu na świadczenia społeczne i rekompensaty.

Biorąc pod uwagę ograniczone zasoby Samorządu, najważniejszym zadaniem polityki w zakresie mieszkalnictwa socjalnego jest wybór najbardziej odpowiednich środków, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na kupowanie lub budowę mieszkań socjalnych. W celu zmniejszenia zapotrzebowania na mieszkania socjalne, Samorząd Rejonu Wileńskiego w 2018 r. ogłosił I etap zakupu mieszkań socjalnych. Na tym etapie Samorząd planuje zakup 10 mieszkań i przydzielenie ich osobom i rodzinom, które  znajdują się na liście, oraz rodzinom kwalifikującym się do wsparcia wynajmu mieszkania. Łącznie w latach 2019-2020 Samorząd planuje nabyć 41 mieszkań socjalnych.
         Planuje się, że lista osób i rodzin oczekujących na mieszkania socjalne powinna zostać zmniejszona o 32%. Przeanalizujemy potrzebę środków na ulepszenie Funduszu Mieszkaniowego rejonu wileńskiego.   W gminie Rukojnie nieużywany budynek ambulatorium i nieużywany budynek szkoły w gminie Ławaryszki planujemy zrekonstruować i urządzić tam mieszkania socjalne dla rodzin wielodzietnych. Dołożymy wszelkich starań, aby efektywnie wykorzystać posiadany na własność majątek Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Będziemy dążyć do poprawy infrastruktury transportu publicznego (urządzać place do zawracania, daszki na przystankach, wjazdy na przystanki), wspierać grupy wrażliwe społecznie poprzez wprowadzanie dodatkowych ulg transportowych, nieprzewidzianych w Ustawie Republiki Litewskiej o Ulgach Transportowych. W najbliższym czasie będziemy dążyć do poprawy jakości pojazdów, obsługujących marszruty rejonu wileńskiego.

Już od 2019 roku obniżymy o 33 proc. stawkę podatku gruntowego mieszkańcom rejonu (zmniejszając taryfę z 0,3 do 0,2 proc.) za działki mieszkalne.  W nadchodzącym roku zapewnimy mieszkańcom ulgi podatkowe bez opodatkowania terenów wyznaczonych przez radę na obszarach wiejskich i w mieście Niemenczyn.

Aby rozpropagować bardziej racjonalne i efektywne użytkowanie gruntów, będzie nadal stosowana wyższa stawka podatkowa (obecnie 3%) w odniesieniu do terenów zaniedbanych. Będziemy nadal kontrolować opuszczone grunty i przypadki wypalania trawy, będziemy stosować środki prewencyjne wobec właścicieli gruntów za niewłaściwe utrzymanie nieruchomości.

Będziemy dążyć do promowania tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju przedsiębiorczości i przyciągania inwestycji do Samorządu, dlatego w 2019 r. stworzymy opis procedury przyciągania inwestycji i promocji biznesu w rejonie wileńskim, dzięki któremu będziemy dostarczać podmiotom gospodarczym ulgi gruntowe i ulgowe podatki od nieruchomości.

2.3. Środki gospodarki komunalnej 

Gospodarka wodna

 

Dążąc do tego, aby mieszkańcy rejonu wileńskiego korzystali z dobrej jakości wody pitnej i właściwie porządkowali ścieki bytowe, Samorząd w latach 2019-2023 będzie nadal rozwijać scentralizowane systemy zaopatrzenia w wodę i gospodarowania ściekami ze środków budżetowych i korzystać z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. W celu zapewnienia wysokiej jakości dostarczanej wody, Samorząd zainwestuje w zakładanie urządzeń do uzdatniania wody, a także w dążeniu do właściwego gospodarowania ściekami i przestrzeganie wymogów ochrony środowiska, będzie dalej rozwijał  instalowanie urządzeń oczyszczania ścieków i inwestował w modernizację istniejących systemów.

 

Gospodarka cieplna


Aby zapewnić bardziej efektywne i mniej kosztowne zaopatrzenie w ciepło, planuje się rekonstrukcję części kotłowni poprzez wymianę starych zużytych kotłów na nowe, odnowienie  sieci cieplnych, w których powstają największe straty w dostarczaniu ciepła. Planowane jest wykorzystanie wsparcia UE na modernizację sieci ciepłowniczych. Według możliwości finansowych planuje się również przeznaczenie środków z budżetu Samorządu na rekonstrukcję i odnowienie obiektów sektora ciepłowniczego.

 

Porządkowanie odpadów


W latach 2019-2023 planuje się dalsze kształcenie i informowanie społeczeństwa o prewencji, sortowaniu i ponownym wykorzystaniu odpadów komunalnych, tak aby odpady, których nie można uniknąć, byłyby  przygotowane do ponownego wykorzystania, poddane recyklingowi lub w inny sposób wykorzystane w celu zminimalizowania ich usuwania w urządzeniach usuwania odpadów. Zapewnimy, że usługa porządkowania odpadów byłaby powszechna, dobrej  jakości i spełniała wymogi ochrony środowiska, techniczno-ekonomiczne i dotyczące zdrowia publicznego oraz byłyby zmniejszane ilości mieszanych odpadów komunalnych. We współpracy z licencjonowanymi organizacjami producentów i importerów, w miarę możliwości będziemy nadal rozdzielać zestawy do segregacji dla właścicieli domów indywidualnych, zaopatrzymy osoby prawne, budynki wielomieszkaniowe  i miejsca publiczne w pojemniki do segregacji odpadów opakowaniowych i innych surowców wtórnych. Planowane jest zorganizowanie urządzenie placów kontenerów odpadów wtórnych i odpadów opakowaniowych, zachęcać posiadaczy odpadów do segregacji odpadów komunalnych.

 

2.4. Zachowanie i rozwój systemu edukacji

       Jedną z priorytetowych dziedzin w Samorządzie jest edukacja. Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin we współpracy ze społecznościami lokalnymi, pedagogami, rodzicami, młodzieżą ma na celu wzmocnienie funkcji społecznych instytucji edukacyjnych i stworzenie atrakcyjnych szkół dla młodego pokolenia. Każdego roku Samorząd przydziela coraz więcej środków na modernizację, renowację, budowę i odnowienie placówek oświatowych oraz upiększanie środowiska edukacyjnego. Popularyzacja wartości chrześcijańskich, stanowiących podstawę moralności dzieci i młodzieży rejonu wileńskiego, propagowanie tradycji patriotycznych, kształcenie ich obywatelskości, jest jednym z elementów systemu edukacji i kształcenia w Samorządzie Rejonu Wileńskiego. Będziemy dążyć do stworzenia odpowiedniego środowiska dla szkół naszego  rejonu – kreatywnego, motywującego, biorącego pod uwagę potrzeby i możliwości każdego dziecka, dlatego w szkołach będziemy tworzyć warunki, aby poświęcić więcej czasu dla indywidualnej pracy z każdym dzieckiem, nauczycielom będziemy zapewniać  wszystkie niezbędne środki do wdrożenia wybranych metod edukacyjnych, będziemy wspierać edukację pozalekcyjną w szkole poprzez urozmaicenie czasu wolnego uczniów, poprzez wspieranie letniego wypoczynku  dzieci i poprzez inne programów zajętości.  Wzmocnimy rolę pedagogów społecznych i psychologów w szkole, zwiększymy zaangażowanie rodziców i uczniów w projekty prewencyjne dotyczące znęcania się nad dziećmi i przemocy.

Będziemy celowo dążyć do tego, aby każdą  instytucją edukacyjną zarządzali inicjatywni i innowacyjni kierownicy, którzy tworzą środowisko motywacyjne. Będziemy poprawiać system wspierania pracy nauczycieli poprzez powiązanie go z jakością pracy edukacyjnej. Aby zapewnić jakość procesu edukacyjnego i rozwiązać rosnący problem braku nauczycieli na wsi, podejmiemy wysiłki, aby przyciągnąć i zatrzymać wysoko wykwalifikowanych nauczycieli w szkołach wiejskich, będziemy poprawić ich warunki pracy i zrekompensujemy nauczycielom koszty podróży do i z pracy. Zwrócimy szczególną uwagę na doskonalenie kwalifikacji nauczycieli – kształcenie zawodowe i rozwój zawodowy.

Będziemy w jak największym stopniu starać się utrzymać szkoły na terenach wiejskich, będziemy promować działania edukacyjne  wsi i działalność społeczną na nich, i edukację dorosłych w centrach wielofunkcyjnych.

Zgodnie z potrzebami mieszkańców będziemy budować lub rozbudowywać sieć instytucji edukacyjnych

 

2.5. Wsparcie społeczne i ochrona zdrowia

Podstawowe zadania   Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku  Chrześcijańskich Rodzin w dziedzinie opieki społecznej jest wzmocnienie instytucji rodziny, zapewnienie realizacji środków ochrony praw dzieci, zaspokajanie najniezbędniejszych  potrzeb rodzin (osób), których dochody są niewystarczające, a zdolności do zadbania o siebie z powodu obiektywnych, niezależnych od nich przyczyn są ograniczone, zapewnienie równych  praw dla osób niepełnosprawnych i możliwości uczestnictwa w życiu społecznym, politycznym i obywatelskim.

Będziemy zapewniać wsparcie społeczne dla uczniów i świadczenia socjalne dla potrzebujących mieszkańców rejonu. Będziemy przeprowadzać regularne monitorowanie odbiorców pomocy społecznej, którzy korzystają z otrzymanych świadczeń społecznych nie według ich przeznaczenia, będziemy odwiedzać  ich w domu. Będziemy zwiększać zajętość trudno integrujących się na rynku pracy osób bezrobotnych w celu ich integracji i utrzymania się na rynku pracy.

Szczególną  uwagę poświęcimy dzieciom w rodzinach dotkniętych kryzysem poprzez zachęcanie rodziców do dbania o bezpieczeństwo, opiekę i wychowanie swojego dziecka. Będziemy zwiększać zajętość  dzieci w centrach opieki dziennej.

Będziemy dążyć do zapewnienia zrównoważonego środowiska i warunków dla każdego dziecka rośnięcia  w rodzinie biologicznej, a dzieciom pozostałym bez opieki rodziców – w rodzinie opiekunów, rodzinie  adopcyjnej lub rodzinie zastępczej, uzyskania wsparcia społecznego. Zapewnimy wsparcie i usługi socjalne dla rodzin opiekunów.

Będziemy świadczyć usługi socjalne dla rodzin, niezależnie od ich dochodów.
        Zorganizujemy dostarczanie żywności z zapasów interwencyjnych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców rejonu.

Przydzielimy środki na zapobieganie uzależnienia  od alkoholu, preparatów psychotropowych, innych szkodliwych  nawyków, środki zapobiegające przemocy w rodzinie.

Aby sprostać potrzebom osób starszych i niepełnosprawnych, zorganizujemy prace adaptacji  środowiska mieszkalnego, budynków publicznych i w razie potrzeby zapewnimy usługi transportu dla osób niepełnosprawnych. Dla osób niepełnosprawnych  i samotnych osób starszych będziemy udzielać pomocy w domu. Dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej udzielimy pomocy technicznej (wózki inwalidzkie, kule, łóżka funkcyjne itp.).

Będziemy starać się zapewnić dostępność pomocy społecznej i usług socjalnych jak najbliżej miejsca zamieszkania.

 

 

2.6. Wsparcie rozwoju kultury i sportu

Będziemy dążyć do zachowania i pielęgnowania wartości kulturowych obszarów, tradycji przeszłości i teraźniejszości, a także zachęcać i finansować rozwój sztuki oraz dbać o zachowanie dziedzictwa. Będziemy zaspokajać  potrzeby różnych grup społecznych i wiekowych społecznych w dziedzinie sztuki, poznania sztuki zawodowej i zapewnimy wszechstronne rozpowszechnienie kultury artystycznej Wileńszczyzny w kraju i za granicą. Będziemy dążyć do stworzenia dostępnych źródeł kultury,  aby zaspokoić potrzeby kulturowe ludności, rozwijać kulturę duchową i świadomość narodową, promować i rozwijać zdolności twórcze i umiejętności odpoczynku. Będziemy rozszerzać i promować różnorodność usług kulturalnych w naszym rejonie, wzmacniać i wspierać amatorskie kolektywy domów kultury, bibliotek. Będziemy wspierać działania bibliotek. Rejon wileński to rejon wielonarodowy  i wielokulturowy, postara się więc pokazać społeczeństwu kulturę, zwyczaje i tradycje różnych narodów. Poprzez kulturalne imprezy w rejonie będziemy szerzyć wartości chrześcijańskie, rodzinne i humanistyczne.

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin będzie nadal koncentrować się na rozwoju infrastruktury sportowej. Naszym celem jest rozwój kultury fizycznej i sportu w Samorządzie. Stworzymy warunki dla mieszkańców rejonu do pozostania aktywnymi  członkami społeczeństwa, poprzez długotrwałe programy będziemy systematycznie poszerzać wiadomości w dziedzinie sportu, będziemy wzmacniać umiejętności i kwalifikacje. Stworzymy warunki mieszkańcom rejonu do uprawiania kultury fizycznej i sportu, wzmacniania swego zdrowia, osiągania wyników w sporcie.

Będziemy poszukiwać utalentowanych sportowców, profesjonalistów sportowych do szkolenia sportowców, którzy potrafią odpowiednio reprezentować rejon na różnych zawodach i imprezach międzynarodowych. Będziemy rozbudowywać sieć obiektów sportowych, rekreacyjnych, budować boiska sportowe, odnawiać hale sportowe, zwiększać wybór gałęzi sportu dla mieszkańców, będziemy wzmacniać działalność lokalnych i wiejskich klubów sportowych, organizować zajęcia sportowe dla seniorów na terenach wiejskich. Będziemy szukać okazji do zachęcania profesjonalnych i młodych obiecujących sportowców. Będziemy promować sport osób niepełnosprawnych. Zapewnimy mieszkańcom różne możliwości wypoczynku, zajętości i wypoczynku.

 

2.7. Rozwój rolnictwa

Akcja Wyborcza  Polaków na Litwie  – Związek Chrześcijańskich Rodzin ma na celu zapewnienie mieszkańcom wsi dogodnych warunków do zakładania gospodarstw i rozwoju istniejących gospodarstw. Będziemy kształtować w społeczeństwie przychylny pogląd na wieś i  rolnictwo. Będziemy wspierać tworzenie i rozwój konkurencyjnych gospodarstw zdolnych do produkcji wysokiej jakości, zdrowej i bezpiecznej produkcji, a także produkcji ekologicznych, naturalnych, tradycyjnych produktów zwierzęcych.

Rolnictwo lub alternatywna dla rolnictwa działalność jest jednym ze źródeł utrzymania i dochodów mieszkańców rejonu wileńskiego. Będziemy wspierać wysiłki rodzinnych gospodarstw rolnych, aby dołączyć do spółdzielni, zachęcać do tworzenia małych wyspecjalizowanych gospodarstw rolnych, konsultować małe gospodarstwa, aby osiągały wysoki poziom produkcji. Stworzymy możliwości dla podmiotów gospodarczych zaangażowanych w różne działania do  osiągnięcia i wdrożenia wspólnych celów (np. turystyka wiejska, wycinka lasów, obróbka drewna, wytwarzanie i zaopatrywanie w ciepło i energię elektryczną, świadczenie usług dla małych firm). Będziemy udzielać wsparcia w zakresie środków zapobiegających zniszczeniom czynionym przez zwierzęta łowne.

Będziemy rozwijać i zapewniać wysokiej jakości doradztwo rolnicze w każdej gminie rejonu.  Będziemy wprowadzać nowe technologie informacyjne na wsi, będziemy uczyć ludzi żyć i pracować w warunkach gospodarki rynkowej.

Będziemy zachęcać młodych rolników do korzystania ze wsparcia UE, które ma zasadnicze znaczenie dla żywotności terenów wiejskich, a dzięki nim umożliwimy młodym rolnikom do pomyślnej działalności, ograniczenia migracji młodzieży do miast i innych krajów oraz przyciągnięcia dodatkowych inwestycji na obszarach wiejskich i wpływających na liczbę młodych rodzin na obszarach wiejskich.

Większość obiektów i urządzeń do melioracji gruntów jest w złym stanie, a od tych systemów zależy  udana produkcja rolnicza, ochrona różnorodności biologicznej, dlatego będziemy przykładać dużą wagę do konserwacji i renowacji urządzeń do melioracji gruntów i poprawy struktury gleby. W miarę możliwości będziemy dążyć do zapewnienia właściwego gospodarowania  na osuszonych gruntach, tj. do zapewnienia funkcjonowania rowów odwadniających.

Będziemy organizować konkursy „Gospodarstwo Roku” i organizować zawody orki.

 

2.8. Sfera duchowa

Akcja Wyborcza Polaków na  Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin za jedno z zadań swojej działalności uważa rozwijanie wartości chrześcijańskich, propagowanie   tradycji patriotycznych, wspierania Kościoła katolickiego i tolerancyjnego współżycia z innymi wyznawcami wielokulturowych tradycyjnych religii Litwy. Przykazania Boże szczególnie stara się rozpowszechniać wśród dzieci i młodzieży rejonu wileńskiego. Po otrzymaniu aprobaty hierarchii kościelnej i przypomnieniu chrześcijańskich tradycji rejonu wileńskiego, Samorząd Rejonu  Wileńskiego 12 czerwca 2009 roku ogłosił Akt intronizacji Króla Chrystusa w rejonie wileńskim. Podczas posiedzenia Rady został konsekrowany obraz Chrystusa Króla, namalowany z tej okazji. W 2014 r., czekając na kanonizację Jana Pawła II, który szczególnie rozpowszechniał i utrwalał kult Bożego Miłosierdzia, podczas Konferencji instytucji Samorządu Rejonu Wileńskiego pt.  „Jan Paweł II – Pamięć – Osobowość – Tożsamość”, w budynku administracji otwarto Oratorium, w którym konsekrowano i uroczyście zawieszono Obraz Jezusa Miłosiernego.

Ważne wydarzenie miało miejsce w Samorządzie  Rejonu Wileńskiego 19 marca – 9 czerwca 2013 roku, kiedy zorganizowano cykl imprez,  poświęconych prałatowi Józefowi Obrembskiemu, honorowemu obywatelowi rejonu wileńskiego: wystawy sztuki plastycznej, prezentacje, katechezy, spektakle  literacko-muzyczne, lekcje integracyjne, quizy, I rejonowy konkurs recytatorski „Tylko Bóg nadaje sens życiu” i inne imprezy. Cykl wydarzeń został zwieńczony trzydniową pielgrzymką z Turgiel  do Mejszagoły śladami ks. Józefa Obrembskiego. Pielgrzymka w rejonie wileńskim stała się nie tylko piękną tradycją, ale dzięki niej szerzy się zasady chrześcijańskiej etyki i nauki o społeczeństwie katolickim, które stanowią podstawę naszego społeczeństwa, pogłębia się wiara  uczniów, rozwija się świadomość patriotyczna, popularyzuje się wartości i ideały, którymi w życiu kierował się ks. prałat księcia Józef Obrembski. Od 2013 r. organizowane pielgrzymki śladami ks. Józefa Obrembskiego każdego roku doczekują się coraz większej liczby uczestników.        

W 2018 r. w  tej pielgrzymce  wzięła udział rekordowa liczba pątników – około 1 tys. pielgrzymów  z różnych placówek oświatowych rejonu wileńskiego.

Od czasu ogłoszenia aktu intronizacji Chrystusa Króla w rejonie  wileńskim jest stale organizowany i będzie kontynuowany cykl imprez, poświęconych promocji wartości i tradycji chrześcijańskich: pielgrzymki, konferencje, seminaria, festiwale, programy, wycieczki edukacyjne i spotkania modlitewne dla młodzieży z siostrami zgromadzenia Jezusa Miłosiernego. Co roku cykl wydarzeń zostanie zwieńczony nagrodzeniem najlepszych uczniów rejonu wileńskiego – laureatów konkursów i olimpiad – wycieczkami do różnych miejscowości litewskich i zagranicznych, propagujących różne religie, które będą finansowane przez Samorząd.  

 

 1. Zakończenie

Przez następne 4 lata zobowiązujemy się do korzystania z nabytego doświadczenia. Wraz z rosnącym zaufaniem mieszkańców rejonu, swoją  pracą udowodniliśmy, że urzeczywistniamy i realizujemy nasze obietnice. Rejon wileński jest wiarygodny w  bezpiecznym   i zrównoważonym  życiu. Udowodniliśmy, że jesteśmy rejonem inwestycyjnym. Naszym celem jest stale rosnący i wzmacniający się dobrobyt ludzi, godny  dumy rejon dzielnicy wileńskiej, którym mogą cieszyć się wszyscy mieszkańcy rejonu, mieszkające bezpiecznie, z godnością i szczęśliwie. Każdy mieszkaniec jest niezależną i wykształconą osobowością. Główną wartością jest wiara, wartości chrześcijańskie, zdrowie, dobry stan duchowy.


Gmina Awiżenie

 

Oświetlenie ulic

 • Rejsztaniskiej w Rejsztaniszkach
 • Rzeszańskiej (od ul. Brzozowej do ul. Dworskiej)
 • Lipowej (od ul. Przyjaciół do ul. Stadionu) w Bukiszkach

 

Remonty i budowa nowych dróg

 • Nieświeżu w Bukiszkach

 

Poszerzenie nawierzchni asfaltowej i budowa chodników

 • Reszańskiej (od ul. Brzozowej do ul. Dworskiej) w Małej Rzeszy

 

Budowa chodników

 • Rejsztaniskiej w Rejsztaniszkach

 

Inwestycje w infrastrukturę gospodarki wodnej i ciepłowniczej

 • Rekonstrukcja sieci wodociągowych na ul. Suderwy i Sadowej w Awiżeniach
 • Rekonstrukcja sieci ciepłowniczych na ul. Sportu w Małej Rzeszy, na ul. Szkolnej i Pokoju w Bukiszkach
 • Rekonstrukcja kotłowni w Awiżeniach, Małej Rzeszy i Bukiszkach

 

Inwestycje w oświatę, kulturę, opiekę społeczną, sport

 • Budowa stadionu przy Gimnazjum w Awiżeniach
 • Plac zabaw dla dzieci w Małej Rzeszy

 

Inne kierunki działalności

 • Ogrodzenie cmentarza w Łajdagole
 • Kontynuacja i rozwój współpracy z miastem Reda i gminą Łukta (Polska)

 

Gmina Bezdany

 

Oświetlenie ulic

 • Projektowanie oświetlenia ul. Brzegowej, ul. Przyjaźni, ul. Malinowej, ul. Nowej

 

Remonty i budowa nowych dróg

Instalacja/renowacja nawierzchni asfaltowej:

 • Sosnowej, ul. Juodagliu (5 km)

 

Projektowanie budowy dróg asfaltowych

 • Brzegowej, ul. Przyjaźni, ul. Maliniaka, ul. Nowej

 

Budowa dróg żwirowanych

 • Girdziskiej

 

Inwestycje w infrastrukturę gospodarki wodnej i ciepłowniczej

 • Budowa sieci kanalizacyjnych w Bezdanach
 • Projektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na ul. Leśnej i ul. Gόrnej w Bezdanach

 

Inwestycje w oświatę, kulturę, opiekę społeczną, sport

 • Budowa sali sportowej w Gimnazjum J. Słowackiego w Bezdanach
 • Modernizacja starego budynku Szkoły Podstawowej „Saulėtekio” w Bezdanach

 

Inne kierunki działalności

 • Sporządzenie projektu technicznego budowy nowego Urzędu Gminy
 • Budowa parkingu dla samochodόw przy nowym cmentarzu w Bezdanach

 

 

Gmina Bujwidze

 

Oświetlenie ulic:

 • wieś Balińce
 • wieś Majkuny

 

Rekonstrukcja sieci oświetleniowych

 • na ulicach we wsi Bujwidze

 

Remonty i budowa nowych dróg

Asfaltowanie odcinków dróg:

 • we wsi Dolna
 • w Punżanach
 • Szkolej i Koniuskiej w Bujwidzach
 • św. Ignacego w Symonówce
 • Świętnickiej w Świętnikach

 

Żwirowanie odcinków dróg:

 • Koniuskiej (Koniuchy-Nowosiołki)
 • Stare Pilwiszki
 • św. Ignacego (Pryciuny-Majkuny)
 • Dolna-Kamienny Most
 • Świętnickiej (Balincy-Świętniki)
 • Wilkincy-Palepie
 • Podobcy
 • Punżany
 • Co roku żwirowanie drogi do wsi Rewe

 

Budowa chodników dla pieszych w Bujwidzach i Punżanach

 

 Inwestycje w infrastrukturę gospodarki wodnej i ciepłowniczej

 • Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnych w Punżanach
 • Odnowienie wodociągu na ul. Sontockiej w Punżanach
 • Budowa studni głębinowych Punżanach i Podobcach

 

Inwestycje w oświatę, kulturę, opiekę społeczną, sport

 • Renowacja budynku Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach, rekonstrukcja kotłowni, remont stołówki, ogrodzenie terytorium
 • Rekonstrukcja sieci wodociągowych do Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach i przedszkola
 • Renowacja budynku przedszkola w Bujwidzach

 

Inne kierunki działalności

 • Renowacja muru cmentarza w Bujwidzach
 • Rozbiórka stodoły w stanie awaryjnym w Warapniszkach

 

 

Gmina Dukszty

 

Oświetlenie ulic:

 • w Duksztach
 • w Giejsiszkach
 • w Mieżańcach

 

Remonty i budowa nowych dróg

Asfaltowanie dróg:

 • We wsi Pawżole
 • Zakończenie asfaltowania drogi w Giejsiszkach

 

Inwestycje w infrastrukturę gospodarki wodnej i ciepłowniczej

 • Sporządzenie projektu technicznego rozwoju sieci wodociągów i ścieków w Duksztach
 • Urządzenie filtrów do polepszenia jakości wody w Giejsiszkach
 • Rozwój infrastruktury wodociągów w Mieżańcach

 

Inwestycje w oświatę, kulturę, opiekę społeczną, sport

 • Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Duksztach

 

Inne kierunki działalności

 • Rozszerzenie cmentarza w Duksztach
 • Urządzenie plaży przy jeziorze Alejuńskim w Giejsiszkach
 • Kontynuacja i rozwój współpracy z gminą Kosakowo (Polska)

 

 

Starostwo Czarny Bór

 

Oświetlenie ulic

Instalacja oświetlenia:

 • na odcinku ul. A. Mickiewicza w Czarnym Borze
 • Dworcowej w Wołczunach

 

Remonty i budowa nowych dróg

Urządzenie ścieżek dla pieszych i rowerzystów:

 • A. Mickiewicza (odcinek), ul. św. Urszuli, ul. Białej Waki, ul. Sosnowej, ul. Szkolnej w Czarnym Borze

 

Remont i urządzenie ścieżek dla pieszych:

 • Kolejarzy, ul. Przyjaźni w Wołczunach

 

Inwestycje w infrastrukturę gospodarki wodnej i ciepłowniczej

 • Rekonstrukcja sieci wodociągowych na ul. Torfowej w Czarnym Borze
 • Urządzenie studni głębinowych na ul. Przyjaźni w Wołczunach
 • Rekonstrukcja kotłowni w Wołczunach
 • Budowa kotłowni w Czarnym Borze

 

Inwestycje w oświatę, kulturę, opiekę społeczną, sport

 • Renowacja budynku Żłobka-Przedszkola w Wołczunach
 • Renowacja pomieszczenia klas początkowych w Gimnazjum w Wołczunach
 • Renowacja boiska sportowego przy ul. Szkolnej w Czarnym Borze

 

Inne kierunki działalności

 • Projektowanie nowego cmentarza w Czarnym Borze
 • Urządzenie placówki zabaw i wypoczynku przy ul. Leśnej w Czarnym Borze
 • Urządzenie placówek zabaw i wypoczynku przy ul. Torfowej w Czarnym Borze i przy ul. Leśnej w Wołczunach
 • Urządzenie parkingu i wjazdu przy ul. Przyjaźni w Wołczunach
 • Projektowanie parkingu przy blokach ul. Kolejarzy w Wołczunach
 • Kontynuacja i rozwój współpracy gminy Czarny Bór z miastem Koronowo (Polska)

 

 

Gmina Kowalczuki

 

Oświetlenie ulic:

 • Kałaboryskiej w Kałabaryszach
 • Zarzecznej w Kienie
 • we wsi Rzepańce

 

Remonty i budowa nowych dróg:

Asfaltowanie:

 • Księżycowej, ul. Sadowej w Szumsku
 • Sadowej, ul. Pokoju, ul. Polnej w Kowalczukach
 • Pakieńskiej w Pakienie

 

Dążenie do urządzenia chodnika:

 • Wileńskiej w Kowalczukach (przy drodze regionalnej należącej do Ministerstwa Łączności)

 

Urządzenie nawierzchni żwirowej:

 • Majowej w Szumsku
 • Rzepańskiej w Rzepańcach
 • we wsi Zwierzyniec
 • Zielonoborskiej w Kowalczukach
 • we wsi Wielkie Miedniki

 

Inwestycje w infrastrukturę gospodarki wodnej i ciepłowniczej

 • Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na ul. Szkolnej, ul. Wileńskiej, ul. Nowej w Kowalczukach
 • Rekonstrukcja sieci ciepłowniczych w Kowalczukach
 • Rekonstrukcja kotłowni w Kowalczukach

 

Inwestycje w oświatę, kulturę, opiekę społeczną, sport

 • Budowa oraz otwarcie domu opieki dla osób starszych w Wielkiej Kosinie
 • Renowacja Gimnazjum im. S. Moniuszki w Kowalczukach
 • Urządzenie placyku zabaw dla dzieci w Kienie
 • Urządzenie placyku zabaw dla dzieci w Kosinie
 • Urządzenie parkingu przy domu kultury w Kowalczukach
 • Sporządzenie projektu „Wspόlny dom dla dzieci niepełnosprawnych”

 

Inne kierunki działalności

 • Urządzenie poczekalni autobusowej dla pasażerów w Kowalczukach
 • Asfaltowanie ścieżki na cmentarzu w Szumsku
 • Podpisanie umowy o współpracy z gminą Mstów
 • Kontynuacja i rozwój współpracy z organizacją niemiecką ,,Litauenshilfe Birkenwerder” z Birkenwerder

 

 

Gmina Ławaryszki

 

Oświetlenie ulic:

 • Instalacja oświetlenia ul. Wileńskiej, która prowadzi do Żłobka-Przedszkola oraz Gimnazjum im. Stefana Batorego Ławaryszkach
 • Instalacja oświetlenia ul. Puntuzańskiej w Puntuzach

 

Remonty i budowa nowych dróg:

Asfaltowanie:

 • Brzegowej w Niewieryszkach
 • ul. Puntuzańskiej w Puntuzach
 • odcinka ul. Liesiskiej w Liesiszkach

 

Remont dróg:

 • Lipowej w Ławaryszkach
 • Przedszkolnej w Mościszkach

 

Urządzenie chodnika:

 • Szkolnej w Mościszkach

 

Inwestycje w infrastrukturę gospodarki wodnej i ciepłowniczej

 • Projektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowa oczyszczalni ścieków w Ławaryszkach
 • Urządzenie filtrów do oczyszczania wody pitnej w Mościszkach
 • Rekonstrukcja oczyszczalni ścieków w Mościszkach
 • Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na ul. Wolności 2 oraz ul. Szkolnej w Mościszkach

 

Inwestycje w oświatę, kulturę, opiekę społeczną, sport

 • Budowa placu zabaw dla dzieci we wsiach Niewieryszki, Pietruliszki, Rubno
 • Rekonstrukcja boiska sportowego przy ul. Kwiatowej w Ławaryszkach
 • Rekonstrukcja Żłobka-Przedszkola w Ławaryszkach (budowa dobudówki)

 

Inne kierunki działalności

 • Ogrodzenie nowego terenu cmentarza w Ławaryszkach
 • Ogrodzenie i poszerzenie terenu cmentarza w Pietruliszkach
 • Budowa mostku dla pieszych przez rzekę w Niewieryszkach
 • Uporządkowanie placu do organizowania imprez nad rzeką Wilenką w Ławaryszkach

 

Gmina Mejszagoła

 

Oświetlenie ulic

 • Rekonstrukcja linii oświetlenia na ul. Giedrojcia w Korwiu
 • Instalacja oświetlenia na ul. Duksztańskiej w Mejszagole, ul. Lipowej w Kiemielach i ul. Świętojańskiej w Giedrojciszkach

 

Remonty i budowa nowych dróg

 • Asfaltowanie ul. Łąkowej, ul. Budnickiej w Mejszagole, ul. Jeziornej w Korwiu i ul. Jeziornej w Gudelach

Żwirowanie dróg:

 • Leśnej, ul. Olgierda i ul. Sauguniskiej w Mejszagole
 • Klonowej i ul. Lipowej w Kiemielach
 • Odcinka drogi do wsi Żudziszki i do wsi Toczyłowo

 

Inwestycje w infrastrukturę gospodarki wodnej i ciepłowniczej

 • Rekonstrukcja kotłowni w Mejszagole

 

Inwestycje w oświatę, kulturę, opiekę społeczną, sport

 • Budowa placu handlowego przy ul. Szyrwinckiej w Mejszagole
 • Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Szyrwinckiej i ul.Jagiellońskiej w Mejszagole
 • Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum im. Ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole
 • Budowa placu im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Mejszagole
 • Likwidacja starego budynku i budowa nowego placu na potrzeby mieszkańców przy ul. Wileńskiej w Mejszagole

 

Inne kierunki działalności

 • Kontynuacja i rozwój współpracy z miastami partnerskimi Krotoszyn, Wysokie Mazowieckie i Olsztynek

 


Gmina Mariampol

Oświetlenie ulic:

 • Instalacja oświetlenia na odcinku ul. Podleśnej w Kowalkach
 • Instalacja oświetlenia we wsiach Halina, Podkowierniszki, Bierżyszki

 

Remonty i budowa nowych dróg

Asfaltowanie ulic:

 • Czernickiej, ul. Dworowej, ul. Sosnowej w Mariampolu
 • Zaścianki w Tereszyszkach
 • Zarzecznej w Zarzecze
 • Podkowierniskiej w Podkowierniszkach

 

Budowa chodników:

 • we wsi Mariampol

 

Budowa progów zwalniających szybkość ruchu:

 • na ul. Kowalskiej w Kowalkach

 

Inwestycje w infrastrukturę gospodarki wodnej i ciepłowniczej

 • Budowa sieci wodociągowych przy ul. Miętowej w Mariampolu
 • Rekonstrukcja sieci wodociągowych przy ul. Lipowej w Mariampolu
 • Rekonstrukcja sieci ciepłowniczych w Mariampolu

 

Inwestycje w oświatę, kulturę, opiekę społeczną, sport

 • Budowa placów zabaw dla dzieci we wsiach Kowalki i Tereszyszki

Inne kierunki działalności

 • Budowa Centrum Wielofunkcyjnego w Mariampolu
 • Budowa parkingu na ul. Sosnowej w Mariampolu obok przyszłego parku Tysiąclecia Litwy
 • Budowa parkingu oraz ogrodzenie terytorium cmentarza w Porudominie
 • Budowa poczekalni na przystankach we wsiach Podkowierniszki i Nowe Piktokańce
 • Dostosowanie schodów i sanitariatów w budynku gminy dla osób niepełnosprawnych
 • Kontynuacja i rozwój współpracy z gminą Białe Błota (Polska)

 

 

Gmina Miedniki

Oświetlenie ulic:

 • św. Kazimierza w Miednikach    
 • Sadowej w Miednikach    
 • we wsi Nowy Dwór
 • we wsi Kosinka I      

      

Remonty i budowa nowych dróg:

Asfaltowanie:

 • Odcinka drogi do wsi Dainowa
 • Odcinka drogi do wsi Józefowo

Remont dróg:

 • Odcinka drogi we wsi Słobódka 

 

Inwestycje w infrastrukturę gospodarki wodnej i ciepłowniczej

 • Instalacja filtrów dla polepszenia jakości wody we wsi Laibiszki

Inwestycje w oświatę, kulturę, opiekę społeczną, sport

 • Budowa boiska sportowego w Miednikach
 • Renowacja budynku Gimnazjum św. Kazimierza w Miednikach

 

Inne kierunki działalności

 • Budowa placu zabaw dla dzieci obok Szkoły-Przedszkola w Miednikach
 • Ogrodzenie cmentarza w Miednikach

 

 

Gmina Mickuny

 

Oświetlenie ulic:

Instalacja oświetlenia na odcinkach ulic:

 • na ul. Szkolnej w Gałgach
 • na ul. Słonecznej w Muknie
 • na ul. Ogrodowej w Darżelach
 • na ul. Robotników w Waliszkach
 • na ul. Skowronków w Mickunach

Projektowanie oświetlenia:

 • na ul. Brzegowej w Nowosiołkach
 • na ul. Oczeretowej, ul. M. Kopernika w Gałgach

 

Rekonstrukcja oświetlenia:

 • na ul. Wesołej w Osinikach III

 

Remonty i budowa nowych dróg:

 • we wsi Gałgi

 

Asfaltowanie odcinków dróg:

 • Brzegowej w Nowosiołkach, ul. Robotników w Saduniszkach

 

Żwirowanie odcinków dróg:

 • Straży granicznej, ul. Polnej, ul. Zarzecznej w Mickunach
 • Wiktoryskiej w Wiktoryszkach
 • Dziedaniskiej w Dziedaniszkach
 • Ogrodowej w Darżelach

 

Kontynuowanie żwirowania dróg:

 • Jałówkowej w Jałówce

 

Inwestycje w infrastrukturę gospodarki wodnej i ciepłowniczej

 • Kontynuowanie prac rozwoju infrastruktury wodociągów i ścieków w Gałgach
 • Rekonstrukcja sieci kanalizacyjnych na ul. Szkolnej w Mickunach
 • Urządzenie systemu odprowadzania wód deszczowych na ul. Gajluńskiej w Gajlunach

 

Inwestycje w oświatę, kulturę, opiekę społeczną, sport

 • Połączenie budynków Gimnazjum św. J. Bosko w Jałówce
 • Zakończenie modernizacji pomieszczeń wewnętrznych Gimnazjum w Mickunach
 • Urządzenie boiska sportowego obok Gimnazjum w Mickunach
 • Kontynuowanie projektowania parku przy ul. Meldowej w Gałgach
 • Urządzenie miejsca wypoczynku przy stawie Wilenka oraz przy ul. Zarzecznej w Mickunach

 

Inne kierunki działalności

 • Uporządkowanie terytorium przy Urzędzie Gminy w Mickunach
 • Projektowanie parkingów przy Żłobkach-Przedszkolach na ul Młodzieżowej w Mickunach i przy cmentarzu w Paluliszkach
 • Rekonstrukcja ogrodzenia starego cmentarza w Mickunach oraz cmentarzy w Gajlunach, Kojranach, Skajsterach i Paluliszkach
 • Projektowanie przystanków autobusowych w Muknie, przy ul. Zarzecznej w Nowosiołkach oraz przy ul. M. Kopernika w Gałgach
 • Projektowanie chodnika przy ul. Gałgowskiej w Gałgach i przy części ul. Zarzecznej w Mickunach
 • Dogląd systemów melioracyjnych we wsiach Skajstery, Waliszki i Saduniszki
 • Remont przepustu na ul. Kojrańskiej w Kojranach
 • Remont mostku służbowego przy stawie na rzece Mukna w Mickunach
 • Dążenie do zmiany marszrutu do wsi Gałgi od ul. Szkolnej do ul. M. Kopernika
 • Dążenie do zakończenia asfaltowania drogi żwirowej Nr 5224 Mickuny-Skajstery-Saduniszki przy ul. Skajsterskiej, we wsiach Skajstery i Saduniszki
 • Dążenie do urządzenia ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Połocko na drodze Nr 105 od wsi Wiktaryszki do Mickun
 • Kontynuacja i rozwój współpracy z gminami Izabelin i Poraj (Polska)

 

Gmina Niemenczyn

 

Oświetlenie ulic:

Instalacja oświetlenia:

 • Na ul. Niemenczyńskiej w Wielkich Kabiszkach (zakończenie)
 • Na ul. Puczkałówskiej w Puczkałówkach
 • We wsi Grużtele (w pobliżu domów wielomieszkaniowych)

Rekonstrukcja sieci oświetleniowych:

 • Na ul. Zorzy, ul. Szkolnej w Rudowsiach

 

Remonty i budowa nowych dróg:

 • Drogi Jęczmieniszki-Podziuny
 • Odcinka drogi na ul. Rudowsie w Rudowsiach
 • Drogi Wielkie Kabiszki – Chrzcieniszki
 • Dębowej w Piliakolnie (zakończenie)
 • We wsi Radziule, droga dojazdowa do zagród od strony drogi Wilno – Utena/Uciana

 

Budowa/renowacja nawierzchni asfaltowej:

 • Ogrodowej, ul. Skleryskiej, ul. Zorzy w Rudowsiach
 • Łączników we wsi Łączniki

 

Naprawa drogi o nawierzchni żwirowej:

 • Drogi Wajniszki – Kołnoty IV – Szliaumiszki
 • Drogi Dasiance – Kołnoty I
 • Drogi Unieniszki – Waskańce

 

Pośrednictwo w Ministerstwie Transportu i Komunikacji Litwy:

 • W sprawie budowy nawierzchni asfaltowej drogi Aliniszki –Puodziuny –Dirmejty
 • W sprawie budowy zadaszenia na przystanku autobusowym w Wielkich Kabiszkach
 • W sprawie budowy progów zwalniających szybkość ruchu drogowego przy ul. Niemenczyńskiej w Wielkich Kabiszkach oraz ul. Kościelnej w Puczkałówce

 

Inwestycje w infrastrukturę gospodarki wodnej i ciepłowniczej

 • Wykonanie odwiertu wody w Jęczmieniszkach
 • Przebudowa sieci ciepłowniczych przy ul. Pokoju w Krzywołowżach
 • Przebudowa sieci ciepłowniczych w Rudowsiach
 • Rekonstrukcja kotłowni oraz sieci ciepłowniczych w Wielkich Kabiszkach

 

Inwestycje w oświatę, kulturę, opiekę społeczną, sport

 • Budowa placów zabaw dla dzieci w Wielkich Kabiszkach (między ul. Lipcową i ul. Brzozową), w Czerwonym Dworze i Szyrwidziszkach
 • Rekonstrukcja sali Szkoły Podstawowej w Jęczmieniszkach
 • Sporządzenie projektu sali sportowo–koncertowej w Przedszkolu w Wielkich Kabiszkach

 

Inne kierunki działalności

 • Urządzenia sportowe do treningu w Wielkich Kabiszkach i Jęczmieniszkach
 • Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Rudowsiach
 • Kontynuacja i rozwój współpracy z gminą Węgorzewo i powiatem Szczytno (Polska)

 

 

Gmina Niemież

 

Oświetlenie ulic:

 • Na ul. Jeziornej w Wielkim Siole
 • Na ul. Bzów w Kotłowie
 • Na części ul. Ułańskiej w Podlipkach
 • Na części ul. Starej Drogi w Ogrodnikach
 • Na ul. Klebniskiej w Stankuciszkach
 • Na ul. W. Syrokomli w Murlince
 • Na ul. Długiej w Kuprianiszkach
 • Na ul. Kamionckiej w Kamionce

 

Remonty i budowa nowych dróg:

Asfaltowanie:

 • Polnej, ul. Nowosiołów, ul. Wiosennej, ul. Ornej w Niemieżu
 • Sadów i części ul. Leśnej, ul. Tuj, ul. Łąkowej, ul. Glinianej, ul. Stawowej, ul. Kasztanowej, ul. Akacji, ul. Brzozowej w Skojdziszkach
 • Wesołej w Kuprianiszkach
 • Młynowej, ul. Dworskiej w Ogrodnikach

 

Urządzenie chodników:

 • Na ul. Kasztanowej, ul.Akacjowej, ul. Brzozowej w Skojdziszkach

 

Inwestycje w infrastrukturę gospodarki wodnej i ciepłowniczej:

 • Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na ul. Zielonej i ul. św. Faustyny w Skojdziszkach
 • Rekonstrukcja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacyjnych w Niemieżu
 • Rekonstrukcja sieci ciepłowniczych na ul. Sadowej w Skojdziszkach
 • Rekonstrukcja kotłowni w Skojdziszkach

 

Inwestycje w oświatę, kulturę, opiekę społeczną, sport

 • Budowa centrum sportu w Skojdziszkach
 • Odnowienie boiska przy Gimnazjum św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu
 • Modernizacja Szkoły-Przedszkola w Skojdziszkach

 

Inne kierunki działalności

 • Budowa systemu odprowadzania wody deszczowej na ul. Kasztanowej, ul. Akacjowej, ul. Brzozowej w Skojdziszkach

 

 

Gmina Podbrzezie

 

Oświetlenie ulic:

 • Rekonstrukcja oświetlenia na ul. Ronda w Anowilu
 • Instalacja sieci oświetlenia na ul. Kasztanowej, ul. Jutrzenki, ul. Wzgórza w Anowilu
 • Instalacja oświetlenia ulic we wsiach: Wesołówka, Szrubiszki, Kazimierzowo, Kawszadoła, Wiżuliance
 • Odcinka ul. Lipowej do przystanku autobusowego (ul. Wileńska) w Glinciszkach

 

Remonty i budowa nowych dróg:

 • Remont nawierzchni asfaltowej dróg ul. Światła, ul. Wschodzącego Słońca, ul. Dzięciołów w Wesołówce
 • Asfaltowanie ul. Jutrzenki w Anowilu
 • Asfaltowanie ul. Dębowej w Glinciszkach
 • Budowa chodnika dla pieszych od ul. Dalekiej do ul. Szkolnej w Podbrzeziu
 • Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Pszczelarzy w Anowilu
 • Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Lipowej w Glinciszkach
 • Remont drogi ul. Maseliskiej w Maseliszkach
 • Remont drogi ul. Bzów w Równopolu

 

Inwestycje w oświatę, kulturę, opiekę społeczną, sport

 • Budowa parkingu przy budynku przedszkola na ul. Pszczelarzy w Anowilu
 • Remont drogi przy budynku przedszkola na ul. Pszczelarzy w Anowilu
 • Budowa placów zabaw dla dzieci w Glinciszkach, Podbrzeziu i Wesołówce
 • Renowacja domu kultury w Glinciszkach
 • Budowa boiska sportowego w Glinciszkach
 • Projektowanie i budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Podbrzeziu
 • Budowa boiska sportowego w Anowilu
 • Budowa boiska sportowego w Podbrzeziu

 

Inne kierunki działalności

 • Remont parkingu w Podbrzeziu
 • Urządzenie rynku/placu targowego w Podbrzeziu
 • Remont ogrodzenia cmentarzy w Podbrzeziu
 • Urządzenie wodociągu i studni głębinowych w Glinciszkach

 

Gmina Pogiry

 

Oświetlenie ulic:

 • Na ul. Nabrzeżnej, ul. Budowlanej, ul. Źrόdlanej w Wojdatach
 • Na ul. Pogirskiej, ul. Waka/Wackiej, ul. Polnej, ul. Rόżannej, ul. Nowej w Pogirach

Kontynuacja oświetlenia:

 • Na ul. Witolda we wsi Sorok Tatary

 

Remonty i budowa nowych dróg:

Asfaltowanie:

 • Budowlanych, do ul.W. A. Grejcziunasa w Wojdatach
 • J. Hopki w Skorbucianach (830 m)
 • Od ul. Czarnobyle do wsi Małe Ligojnie

Ubiegać się o asfaltowanie dróg:

 • Wierzbnej /Wierzbowej w Zabrodziu
 • od wsi Czarna Waka przez wieś Mereszlany

Żwirowanie dróg:

 • Sadzawkowej, ul. Jeziornej w Ternianach

Urządzenie ścieżki dla pieszych, remont chodnikόw:

 • Nabrzeżnej, ul. Budowlanych, ul. Źrόdlennej/Źródlanej w Wojdatach
 • Parkowej w Białej Wace
 • Cieplarnianej, ul. Kasztanowej i ul. Wierzbnej/Wierzbowej w Pogirach

Inwestycje w infrastrukturę gospodarki wodnej i ciepłowniczej

 • Rekonstrukcja urządzeń do uzdatniania wody we wsi Sorok Tatary
 • Odnowienie tras cieplnych w Pogirach
 • Rekonstrukcja kotłowni w Pogirach

 

Inwestycje w oświatę, kulturę, opiekę społeczną, sport

 • Budowa dobudówki w Przedszkolu „Sówka” w Pogirach
 • Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Pogirach
 • Budowa placu zabaw dla dzieci w Pogirach
 • Sporządzenie projektu technicznego pomieszczeń Oddziału Czterdziestu Tatarów Gimnazjum w Pogirach
 • Modernizacja budynku Szkoły-Przedszkola „Malowany Latawiec” w Wojdatach

 

Inne kierunki działalności

 • Urządzenie terytorium rekreacyjnego w Małych i Wielkich Ligojniach
 • Budowa ogrodzenia kaplicy w Skorbucianach
 • Budowa ogrodzenia cmentarza w Melechowcach
 • Kontynuacja i rozwój współpracy z miastem Międzyrzec Podlaski, gminą Wejherowo (Polska)

 

 

 

Gmina Rzesza

 

Oświetlenie ulic:

 • Na ul. Nowej, ul. Brzozowej, ul. Pikieliskiej w Pikieliszkach
 • Na ulicach w Czerwonym Dworze i Jadwigowie

 

Instalacja oświetlenia:

 • Na ul. Dworskiej w Pikieliszkach, ul. Dworskiej w Miszkińcach, ul. Pietruckiej w Pietruciach
 • Na ul. Skirgiskiej w Tartakach, ul. Skirgiskiej w Brataniszkach

 

Remonty i budowa nowych dróg:

 • Leśnej w Kalinie
 • Wanaginie w Wielkiej Rzeszy
 • Mostowej, łączącej Wielką Rzeszę z Dwaryszkami i Czerwonym Dworem
 • Remont drogi, łączącej autostradę Malacką z ul. Dworską w Pikieliszkach
 • Młyńskiej do wsi Lubów

 

Inwestycje w infrastrukturę gospodarki wodnej i ciepłowniczej

 • Projektowanie centralizowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Pikieliszkach
 • Instalacja odwiertu wodnego w Czerwonym Dworze
 • Urządzenie filtrów do polepszenia jakości wody w Orzełówce
 • Rekonstrukcja wodociągu w Wielkiej Rzeszy

 

Inwestycje w oświatę, kulturę, opiekę społeczną, sport

 • Budowa placu zabaw dla dzieci w Pikieliszkach
 • Ogrodzenie budynków szkolnych i rekonstrukcja Szkoły Podstawowej im. św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy, budowa sali sportowej

 

Inne kierunki działalności

 • Pośrednictwo w sprawie budowy chodnika i instalacji oświetlenia przy drodze państwowej Bendary–Wielka Rzesza–Kalin
 • Uporządkowanie parku przy dworku w Pikieliszkach
 • Budowa wielofunkcyjnego placu sportowego w Czerwonym Dworze
 • Zagospodarowanie nieczynnych budynków w Pikieliszkach (były dom dziecka) i w Wielkiej Rzeszy (były budynek szkolny)

 

 

Starostwo Rudomino

 

Oświetlenie ulic:

 • Na ul. Polnej, ul. Brzozowej, ul. Krętej, ul. Szkolnej, ul. Pokoju, ul. Piorunowej w Rudominie
 • Na ul. Panoramy w Parafinowie
 • Na ul. Podleśnej w Tatarce

 

Remonty i budowa nowych dróg:

Asfaltowanie dróg

 • Przyjaźni i ul. Kwiatowej w Rudominie
 • Długiej przez ul. Podgórną, ul. Kotki, ul. Niedźwiedzie/Niedźwiedziej do drogi na Szwajcary
 • Panoramy w Parafinowie
 • Dworskiej i ul.Turystycznej we wsi Petesza od strony ul. Wileńskiej

 

Urządzenie parkingu

 • Urządzenie parkingu na ul. Mechanizatorów w Rudominie

 

Budowa chodnika

 • Budowa chodnika na ul. Szkolnej, ul. Piorunowej i ul. Pokoju w Rudominie

Inwestycje w infrastrukturę gospodarki wodnej i ciepłowniczej

 • Budowa studni głębinowych w Rudominie
 • Urządzenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na ul. Mechanizatorów, ul. Świtowej i ul. Nabrzeżnej w Rudominie
 • Urządzenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Hamerni
 • Urządzenie wodociągu w Hamerni

 

Inwestycje w oświatę, kulturę, opiekę społeczną, sport

 • Sporządzenie projektu budowy Szkoły Sztuk Pięknych i Biblioteki Centralnej Rejonu Wileńskiego w Rudominie
 • Urządzenie placu zabaw i miejsca wypoczynku w Rudominie

Inne kierunki działalności

 • Rekonstrukcja targowiska w Rudominie
 • Urządzenie nowego cmentarza katolickiego w Tataryszkach
 • Kontynuacja i rozwój współpracy z Radą miasta Wołożyn (Białoruś) i z gminą Szczecinek oraz z gminą Oława (Polska)

 

 

Gmina Rukojnie
 

Oświetlenie ulic:

 • we wsiach Juodiszki, Kena, Sirwidy

 

Remonty i budowa nowych dróg:

 • Budowa nawierzchni asfaltowej na ul. S. Moniuszki w Borejkowszczyźnie

 

Budowa dróg żwirowanych:

 • we wsi Rudzina
 • Jodiskiej i u. Rudomińskiej w Jodiszkach
 • Piaskowej w Skarwodiszkach
 • odcinka drogi od wsi Kena do cmentarza w Jukszanach

 

Inwestycje w infrastrukturę gospodarki wodnej i ciepłowniczej

 • Dążenie do rekonstrukcji sieci wodociągów i ścieków w Sawiczunach
 • Urządzenie filtrów polepszenia jakości wody w Żemaitelach
 • Budowa sieci kanalizacyjnych na ul. Nauczycielskiej w Rukojniach

 

Inwestycje w oświatę, kulturę, opiekę społeczną, sport

 • Remont pomieszczeń wewnętrznych Gimnazjum w Rukojniach, wyposażenie w sprzęt

komputerowy oraz meble

 • Rekonstrukcja budynku Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Sawiczunach

 

Inne kierunki działalności

 • Projektowanie wybudowy/ budowy placu zabaw, placu sportowego oraz sceny plenerowej na terenie Gimnazjum w Rukojniach obok centrum wspólnoty w Rukojniach
 • Projektowanie ogrodzenia cmentarza w Rukojniach, rozbudowa sieci wodociągowych na

terenie cmentarza oraz budowa parkingu przy cmentarzu w Rukojniach

 • Kontynuacja i rozwój współpracy z gminą Nowa Wieś Wielka (Polska)

 

 

 

Gmina Suderwa

 

Oświetlenie ulic:

 • we wsi Wojgieliszki
 • we wsi Kosmowszczyzna
 • na ul. Dębowej w Suderwie

 

Remonty i budowa nowych dróg:

Asfaltowanie dróg:

 • Puciniskiej w Puciniszkach
 • W. Wołczackiego w Suderwie
 • Jurkiskiej w Jurkiszkach

 

Budowa nawierzchni żwirowej:

 • św. Jana w Rzeszy
 • drogi we wsi Minciszki
 • Gajgalinie i ul. Sosnowej w Widawciszkach
 • części ul. Rzeszy w Puciniszkach

 

Budowa ścieżki dla pieszych:

 • Kontynuacja prac na ul. Sadowej, ul. Rzeszy, ul. Słonecznej w Suderwie

 

Inwestycje w oświatę, kulturę, opiekę społeczną, sport

 • Kapitalny remont budynku domu kultury przy ul. Wileńskiej w Suderwie
 • Sporządzenie projektu oraz budowa sali przy domu kultury na ul. Wileńskiej w Suderwie
 • Budowa Wspólnotowego Domu Opieki Dla Dzieci na ul. Puciniskiej w Puciniszkach

 

Inne kierunki działalności

 • Sporządzenie planu detalicznego na urządzenie nowego cmentarza w Dombrowciszkach
 • Projektowanie poszerzenia oraz oświetlenia ul. Kasztanowej w Rostynianach
 • Ogrodzenie placu obok budynku sali tanecznej w Kosmowszczyźnie

 

 

 

Gmina Sużany

 

Oświetlenie ulic:

 • Rekonstrukcja oświetlenia ulic we wsiach Błusinie, Werusowo, Sużany, Naszuńce

 

Remonty i budowa nowych dróg:

Asfaltowanie:

 • Szyrwinckiej w Dwajlińcach
 • drogi Aleksandryszki – Tatarańce
 • drogi we wsi Daniłowo
 • drogi we wsi Minkiele

 

Remont nawierzchni żwirowej:

 • Stawowej w Werusowie
 • odcinków dróg Daniłowo–Żyngie, Stankowszczyzna–Unguryszki, Rakszany–Dwajlińce, we wsi Batwiniszki

 

 • Urządzenie chodnika dla pieszych na ul. Wileńskiej w Sużanach

 

Inwestycje w infrastrukturę gospodarki wodnej i ciepłowniczej

 • Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Sużanach
 • Rekonstrukcja sieci ciepłowniczych na ul.Szkolnej w Sużanach

 

Inwestycje w oświatę, kulturę, opiekę społeczną, sport

 • Renowacja budynku Przedszkola w Sużanach
 • Budowa placów zabaw w Skirlanach i Werusowie
 • Budowa placu sportowego i zabaw w Błusinie
 • Budowa placu rekreacyjnego we wsi Dauksze
 • Urządzenie boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Sużanach

 

Inne kierunki działalności

 • Kontynuacja i rozwój współpracy z miastem Pasym oraz miastem Braniewo (Polska)

 

 

Gmina Szaterniki

 

Oświetlenie ulic:

 • na ul. Pierścieniowej, ul.Młynowej w Łoźnikach
 • we wsi Czarnopolany

 

Sporządzenie projektu i instalacja oświetlenia:

 • na ul. Młodzieżowej w Grygajciach

 

Remonty i budowa nowych dróg:

Budowa dróg asfaltowych:

 • na Młynowej i Rzecznej w Łoźnikach
 • na ul. Wiśniowej w Dobromyślach

 

Rozpoczęcie budowy dróg asfaltowych:

 • Brzeżnej (do nowego cmentarza) i ul. Młodzieżowej w Grygajciach
 • na ul. Rzecznej w Czarnopolanach

 

Budowa chodników dla pieszych:

 • na ul. Młodzieżowej i ul. Brzeżnej w Grygajciach
 • na ul. Wielkiej w Kiwiszkach
 • na al. Lipowej w Wielucianach
 • na ul. Wysokiej w Łoźnikach
 • na ul. Wschodniej w Szaternikach
 • na ul. Radości w Grygajciach

 

Inwestycje w infrastrukturę gospodarki wodnej i ciepłowniczej

 • Rekonstrukcja oczyszczalni ścieków w Wielucianach
 • Projektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Grygajciach

 

Inwestycje w oświatę, kulturę, opiekę społeczną, sport

 • Początek budowy dobudówki Oddziału Edukacji Początkowej w Grygajciach Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (dla otwarcia przedszkola)
 • Budowa boisk sportowych w Wielucianach, na ul. Zwycięstwa w Grygajciach i na skrzyżowaniu ulic Młodzieżowej i Kwiatowej
 • Budowa placów zabaw dla dzieci w Kiwiszkach, Łoźnikach, na ul. Brzeżnej Grygajciach
 • Urządzenie działki rekreacyjnej w Kiwiszkach
 • Projektowanie budowy Domu Opieki Społecznej Dla Dzieci w Łoźnikach

 

Inne kierunki działalności

 • Ciąg dalszy prac budowy ogrodzenia nowego cmentarza i parkingu w Wielucianach
 • Budowa ogrodzenia cmentarzy w Wierbuszkach, Czarnopolanach, Łoźnikach
 • Sporządzenie projektu i naprawa mostu przy stawie na ul. Przedsiębiorczej w Grygajciach
 • Dążenie do urządzenia przejścia dla pieszych, progów spowalniających oraz wykonania rekonstrukcji drogi Nr 106 w Grygajciach
 • Kontynuacja i poszerzenie współpracy z powiatem Szydłowieckim i gminą Dopiewo (Polska)

 

 

 

Gmina Zujuny

 

Oświetlenie ulic:

 • na ul. Jeziornej, ul. Leśnej, ul. Końskiej w Rozskazach
 • we wsi Szmygle
 • we wsi Prepoły
 • na ul. Koleżeńskiej w Popiszkach

 

Remonty i budowa nowych dróg:

Asfaltowanie:

 • Płocieniskiej w Płocieniszkach
 • Piaskowej w Giełażach
 • Notangów w Bujwidziszkach
 • Kopciuszka w Ginejciszkach
 • Cz. Miłosza (etapowe)
 • Starogudelskiej w Gudelach (etapowe)
 • Pierwszego Maja w Zujunach
 • Ciechanowiskiej w Ciechanowiszkach

 

Żwirowanie dróg:

 • Prepolskiej w Prepołach
 • Wirowej i ul. Zięby w Popiszkach
 • Karwieliskiej w Karwieliszkach
 • Solidarności w Wojewodziszkach
 • Rowy w Rowach
 • Dworzyskiej w Dworzyszkach
 • Nowej Rapy w Nowej Rapie
 • J. Lelewela w Giełażach

 

Budowa chodników dla pieszych:

 • Zujuńskiej, ul. Bujwidziskiej i ul. Końskiej w Zujunach
 • Ciechanowiskiej w Ciechanowiszkach
 • Ginejciskiej i ul. M. Kopernika w Ginejciszkach

 

Inwestycje w infrastrukturę gospodarki wodnej i ciepłowniczej

 • Dążenie do rozbudowy systemu odprowadzania wody deszczowej w Zujunach

 

Inwestycje w oświatę, kulturę, opiekę społeczną, sport

 • Urządzenie dobudówki i zakończenie renowacji budynku Gimnazjum w Zujunach
 • Zakończenie remontu parteru w dziale nauczania podstawowego w Ciechanowiszkach Gimnazjum w Zujunach
 • Otwarcie Centrum Rzemiosł Ludowych w dworku w Mazuryszkach
 • Uporządkowanie parku przy dworku w Mazuryszkach
 • Urządzenie wodociągu i kanalizacji w Centrum Kultury w Ciechanowiszkach
 • Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Ginejciszkach

 

Inne kierunki działalności

 • Otwarcie cmentarza w Łojciach
 • Projektowanie targowisk w Zujunach i Ciechanowiszkach
 • Projektowanie terenu rekreacyjnego na ul. Końskiej w Ginejciszkach
 • Budowa mostków na rzece Ciechanowiszczanka na ul. J. Kochanowskiego w Ciechanowiszkach i ul. Harcerskiej w Mazuryszkach
 • Kontynuacja i rozwój współpracy z gminą Stawiguda (Polska)

 

 

 

Starostwo miasta Niemenczyn

 

Oświetlenie ulic:

 • ul. Święciańskiej
 • ul. Wilii
 • ul. św. Michała

 

Okablowanie oświetlenia:

 • na ul. Kościelnej

 

Remonty i budowa nowych dróg:

Asfaltowanie:

 • ul. Wilii, ul. Leśnej, ul. Brzeżnej, ul. Weterynaryjnej, ul. Gόrnej

 

Projektowanie i budowa parkingόw:

 • na ul. Święciańskiej 84, ul. Święciańskiej 17, ul. Święciańskiej 3, ul. Święciańskiej 18
 • na ul. Pilakońskiej 36a
 • na ul. Brzeżnej 21
 • na ul. św. Michała
 • na ul. Kościelnej 19

 

Budowa chodnikόw:

 • na ul. Szkolnej, ul. T. Kościuszki, ul. Letniej, ul. Pilakońskiej, ul. Wybrzeżnej, ul.Kościelnej, ul. A. Mickiewicza, ul. Montażowej

 

Inwestycje w infrastrukturę gospodarki wodnej i ciepłowniczej

 • Renowacja i budowa ściekόw wodnych w mieście Niemenczyn: na ul. Brzeżnej,  ul. Kościelnej, ul. Łąkowej,  ul. św. Michała
 • Urządzenie systemu odprowadzania wody deszczowej na ul. Wybrzeżnej w mieście Niemenczyn
 • Renowacja sieci ciepłowniczych w mieście Niemenczyn

        

Inwestycje w oświatę, kulturę, opiekę społeczną, sport

 • Projektowanie i budowa letniego amfiteatru im. Jana Gabriela Mincewicza na ul. A. Mickiewicza oraz uporządkowanie terytorium
 • Renowacja Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Niemenczynie
 • Modernizacja Gimnazjum im. K. Parczewskiego i projektowanie szkoły muzycznej
 • Sporządzenie planu detalicznego i wykonanie prac założenia infrastruktury stadionu na ul. Wilii;
 • Projektowanie ścieżek rowerowych oraz ścieżek dla pieszych, przestrzeni publicznych, sportu i rekreacji na ul. Wiatrowskazu i ul. Gόrnej oraz budowa infrastruktury
 • Budowa wielomieszkaniowego domu socjalnego w Niemenczynie
 • Budowa gmachu administracyjnego Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego
 • Modernizacja gmachu przedszkola na ul. Pilakońskiej 36A

 

Inne kierunki działalności

 • Poszerzenie cmentarza
 • Budowa nowego cmentarza
 • Projektowanie rozwiązań architektonicznych oraz działek przy wielomieszkaniowych domach
 • Projektowanie renowacji i budowa miejskiego placu centralnego
 • Projektowanie rekonstrukcji i budowa rynku
 • Projektowanie i budowa alei pieszych
 • Projektowanie i uporządkowanie skwerόw w mieście

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE SOLECZNICKIEGO ODDZIAŁU REJONOWEGO AKCJI WYBORCZEJ POLAKÓW NA LITWIE – ZWIĄZKU CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN 

 

    Od początku założenia partii celem Akcji Wyborczej Polaków na Litwie ‒ Związku Chrześcijańskich Rodzin jest uczciwa polityka, sprawiedliwość społeczna, oddana praca dla wyborcy, dążenie do wdrażania najlepszych rozwiązań politycznych, społecznych i gospodarczych zarówno w regionach, jak i w kraju, zabieganie o ochronę praw mniejszości narodowych zgodnie ze standardami międzynarodowymi, promowanie polityki prorodzinnej oraz szerzenie wartości chrześcijańskich.

    Niniejsze cele od lat realizuje Solecznicki Oddział Rejonowy AWPL – ZChR, który od 1995 roku zdobywa w wyborach do Rady Samorządu rejonu solecznickiego najwięcej głosów, realizując program i wytyczne partyjne poprzez rzetelną pracę dla społeczności rejonu solecznickiego. Uzyskane poparcie zawsze motywowało nas do podejmowania kolejnych aktywnych działań na rzecz naszego rejonu, do realizacji dalszych planów, zamierzeń i obietnic wyborczych. Świadomość tego, że jesteśmy w pełni odpowiedzialni za złożone obietnice, doświadczeni w zarządzaniu i skuteczni w dążeniu do postawionych celów, pozwala nam przedstawić program działań w rejonie solecznickim na lata 2019 – 2023. 

  Byliśmy, jesteśmy i będziemy

 

          REALNI W ZAMIARACH I KONSEKWENTNI W REALIZACJI

 

GOSPODARKA I INWESTYCJE

 

     Celem nadrzędnym Solecznickiego Oddziału Rejonowego AWPL–ZChR jest równomierny i stały rozwój gospodarki rejonu. Konsekwentne dążenie do celów obliguje nas do wykonania Strategicznego Planu Rozwoju Samorządu Rejonu Solecznickiego na lata 2016-2023 (Šalčininkų rajono savivaldybės plėtros 2016-2022 metų strateginis planas), do pozyskiwania środków pozabudżetowych na jego realizację oraz ciągłą jego rewizję.

   Przedmiotem naszych działań na kadencję 2019-2023 będzie budowa i nadzór powierzchni dróg asfaltowych i żwirowych, by dojazd po drogach samorządowych spełniał warunki i oczekiwania mieszkańców. W kwestii dróg zadbamy też o chodniki wszędzie tam, gdzie jest możliwość i potrzeba ich budowy oraz o urządzenie bezpiecznych ścieżek rowerowych. Zgodnie z planem każdego starostwa zbudujemy i zmodernizujemy oświetlenie uliczne.

   Wielkim wyzwaniem dla całego rejonu jest kwestia gospodarki komunalnej. Wielu realnych działań potrzebuje infrastruktura kanalizacyjna i wodociągowa, dlatego remonty i budowa nowych urządzeń są i zostaną priorytetem w sprawach komunalnych. Nowy system odbioru, składowania i segregacji śmieci będzie kontrolowany jeszcze solidniej.  Będziemy też dbali o to, by ceny usług komunalnych były optymalne.

     Nadal będziemy wspierać tworzenie się wspólnot mieszkaniowych i renowację bloków mieszkaniowych. Stworzymy też odpowiednie warunki do budowy domów wielomieszkaniowych.

     W naszych realiach ważna jest aktywizacja przedsiębiorczości lokalnej, która jest czynnikiem wzmacniającym potencjał gospodarczy rejonu, dlatego nadal będziemy edukowali młodych przedsiębiorców, krzewili dobre praktyki, w tym za pomocą partnerów zagranicznych, zapewnimy ulgi podatkowe na prowadzenie indywidualnej działalności przedsiębiorczej.

    Wielkim wyzwaniem będzie dla nas realizacja programu inwestycyjnego „Salcininkai+”, który obejmie poprawę infrastruktury w dziedzinie komunalnej, budownictwa i rozwoju całego rejonu.

 

ROLNICTWO

 

 Rolnictwo jest tradycyjnie podstawą gospodarki rejonu solecznickiego. Wg danych 2018 roku w rejonie zarejestrowanych było 1269 rolników, zadeklarowano zaś 52,3 tys. ziemi uprawnej.  Naszym celem w dziedzinie rolnictwa jest nie tylko sprawna deklaracja użytków rolnych, naszym celem jest dalszy rozwój rolnictwa i gospodarstw rolnych w rejonie. By to osiągnąć, pomożemy rolnikom w razie nieurodzaju lub klęski żywiołowej, poprawimy infrastrukturę potrzebną do uprawiania rolnictwa, zorganizujemy potrzebne szkolenia i udzielimy wsparcia organizacji zrzeszającej rolników, a także podejmiemy wszelkie starania o wypłaty rolnikom rejonu za prowadzenie działalności rolniczej na mniej dogodnych terenach oraz ulgi podatkowe.

   Rejon solecznicki jest rejonem wiejskim, dlatego polepszenie warunków życia na wsi, infrastruktury lokalnej w zakresie dróg i spraw komunalnych, wzmacnianie założonych wspólnot wiejskich i rozwój turystyki wiejskiej są podstawą dobrobytu ludzi nas wsi.

 

 

EDUKACJA

 

 Kształcenie dzieci w języku ojczystym – polskim, litewskim, rosyjskim – to prawo i wybór każdego rodzica. Zapewniamy więc nie tylko edukację w języku ojczystym od przedszkola do matury, ale też jakość nauczania, modernizację placówek oświatowych, bezpieczne środowisko oraz dowóz do szkół.

   Szkoła jest miejscem wielopłaszczyznowym.  Nadal będziemy zabiegali, by każdy uczeń miał dostęp nie tylko do podstawowej wiedzy, ale i do nowoczesnych środków edukacyjnych w szkołach, do edukacji w dobrze wyposażonych, wyremontowanych pracowniach, by poprzez udział w konkursach, olimpiadach, projektach był przygotowany do życia w społeczeństwie. Szczególnej uwagi potrzebuje też nauczyciel, który musi mieć godne wynagrodzenie, możliwość szkoleń i podniesienia kwalifikacji. Dlatego też nadal będziemy dbali i zabiegali o optymalny system finansowania placówek oświatowych, kształcących w języku mniejszości narodowej, o jakość kształcenia w języku mniejszości oraz odpowiednie środki dydaktyczne i pomoce edukacyjne.

   Szkoła jest małą społecznością ze swoimi osiągnięciami i problemami, które nierzadko są problemem całego społeczeństwa. By je rozwiązywać na czas zapewniamy potrzebną pomoc pedagogiczno- psychologiczną i usprawniamy pracę w tej dziedzinie w placówkach oświatowych. Nadal będziemy to czynić, zapewniając dofinansowanie etatów psychologów i pedagogów socjalnych w szkołach.

     Stworzymy program stypendialny w celu przygotowania młodych specjalistów do pracy w rejonie.

 

POLITYKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

 

    Sfera opieki społecznej i ochrony zdrowia zawsze była jedną z najważniejszych dziedzin, gdyż dotyczy każdego mieszkańca na co dzień. Jest ona przedmiotem nieustannej pracy, jak również nieustannych wyzwań, jakie stawia przed nami codzienny byt. Naszym zadaniem jest i było zapewnienie optymalnego podziału zasiłków socjalnych tak, by trafiły one do osób najbardziej potrzebujących pomocy. W tym zakresie zostały już poczynione poważne kroki, bo zmniejszyliśmy liczbę zasiłków socjalnych, a bezrobocie pod koniec tej kadencji sięga około 8 proc. Pomimo to, jest wiele rodzin o mniejszych możliwościach finansowych, które potrzebują wsparcia, dlatego zapewnimy im wszelką zależną od nas pomoc.

  Ważnym elementem pracy socjalnej jest praca z rodzinami, potrzebującymi wsparcia w każdej dziedzinie życia. Szerokie spektrum problemów socjalnych można zawęzić prewencją, dostępem do pomocy oświatowej, socjalnej i zdrowotnej. By rozwiązywać problemy socjalne, poszerzymy zakres usług socjalnych i nadal będziemy je doskonalić. Jednym z ważniejszych zadań na kolejną kadencję będzie przystosowanie do potrzeb rodzin o wysokim ryzyku socjalnym starego budynku Domu Opieki w Czużekompiu, który obecnie jest remontowany. Dla matek z dziećmi zaś zapewnimy pomoc poprzez działalność Kryzysowego Centrum Matki i Dziecka. Przede wszystkim zaś, zapewnimy rozwój i dofinansowanie programów, dotyczących prewencji przemocy, leczenia alkoholizmu i innych uzależnień. Będziemy też kontynuowali działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom rejonu poprzez współpracę z odpowiednimi instytucjami.

   Niemałym wyzwaniem dla całego kraju jest reorganizacja instytucjonalnej opieki społecznej nad dziećmi. Nowy system opieki nad dziećmi zakłada, by warunki dla dziecka były jak najbliższe warunkom emocjonalnym i mieszkalnym w rodzinach, dlatego będziemy pozyskiwali do pracy opiekunów socjalnych oraz w miarę możliwości finansowych tworzyli domy wspólnotowego zamieszkania dla dzieci.

   Zapewnimy usługi świadczone w domu dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, jak również wsparcie pozarządowych organizacji osób niepełnosprawnych poprzez projekty, przystosowanie środowiska i mieszkań.

     W sferze opieki zdrowotnej utrzymamy sieć szpitali i przychodni, by dostęp do usług był możliwy dla każdego mieszkańca. Polepszymy jakość usług zdrowotnych, pozyskując środki na nowoczesne urządzenia medyczne oraz remonty placówek.

    W celu poprawy zdrowotności społeczeństwa zapewnimy rozwój i utrzymanie Rejonowego Biura Zdrowia Społecznego.

  

 

KULTURA, TURYSTYKA, PROMOCJA

 

    Efektem pracy minionej kadencji jest ogromny rozwój turystyki lokalnej. Bez zwątpienia przyczyniło się do tego otwarcie jednego z najważniejszych obiektów historycznych i kulturalnych – Pałacu Balińskich w Jaszunach.  W oparciu o Pałac Balińskich została utworzona trasa turystyczna, na którą składa się drewniany pałacyk w Wilkiszkach, Republika Pawłowska, muzeum Anny Krepsztul w Taboryszkach oraz inicjatywa prywatna – Lawendowa Przystań. Takich miejsc może być więcej, dlatego zadbamy o restaurację pozostałych zabytków kultury, o ich dostosowanie dostosowanie do potrzeb turystycznych.

  W ubiegłej kadencji zadbaliśmy o remonty i modernizację domów kultury, sal imprez oraz Centrów Wspólnoty. Będziemy kontynuowali te prace, by mieszkańcy w każdym wieku mieli miejsce do spotkań publicznych i kulturalnych. Nadal też będziemy organizowali imprezy kulturalne na skalę rejonu i gmin, dbając zarówno o tradycje, jak i o nowoczesność kultury.

   Kultura jest pojęciem wielowymiarowym, dlatego starając się uwzględnić wszelkie potrzeby kulturalne będziemy wspierali kulturę ludową i amatorską mieszkańców z uwzględnieniem wielokulturowości i wielojęzyczności rejonu. Stworzymy warunki dla rozwoju twórczości artystycznej w gminach, będziemy nadal wspierali twórczość ludową oraz twórców.

   Ważnym elementem oświaty małych społeczności są biblioteki, dlatego będziemy udoskonalać bazę materialną bibliotek, wspierać je, by stały się one alternatywnym miejscem nie tylko spędzania czasu wolnego, ale też przestrzenią edukacyjną i kulturalną.

   Chcemy obiektywizmu w sferze mediów, chcemy mówić sami za siebie, dlatego 
promowanie rejonu poprzez obecność w mediach, Internecie, wystawach krajowych, międzynarodowych konferencjach jest dla nas sprawą priorytetową.

  Rejon solecznicki od 30 lat prowadzi aktywną współpracę zagraniczną. Przynosi to wymierne korzyści dzieciom, które wyjeżdżają na kolonie, różnym grupom zawodowym, które podnoszą kwalifikacje, wspólnotom wiejskim oraz organizacjom pozarządowym, które dzielą się dobrymi praktykami. Nadal więc będziemy rozwijali kontakty transgraniczne oraz współpracę z zagranicą, wspierali współpracę międzynarodową, prowadzoną przez różne placówki oraz organizacje pozarządowe, a także nawiązywali nowe kontakty zagraniczne.

 

ZARZĄDZANIE

 

 Sprawne i efektywne zarządzanie jest gwarancją realizacji Ustawy Republiki Litwy o Samorządzie Lokalnym. Doskonalenie obsługi interesantów w urzędach jest absolutnym priorytetem, dlatego skrócenie czasu oczekiwania na dokument lub odpowiedź, możliwość pobrania i złożenia niezbędnych wniosków przez Internet są koniecznością.

  W zarządzaniu stawialiśmy i stawiamy na jawność, dostępność, otwartość i przejrzystość prowadzonej przez samorząd działalności.

 

AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

 

    Udział w życiu politycznym i społecznym jest obowiązkiem i niezbywalnym prawem każdego obywatela. Inicjatywy lokalne najbardziej służą dobru mieszkańców, kiedy są podejmowane wspólnie i wspólnie wykonywane, dlatego będziemy nadal wspierali wiejskie wspólnoty lokalne i wszelkie inicjatywy związane z realizacją programu LEADER, będziemy dokładali wszelkich starań, by każdy obywatel rejonu miał dostęp do kultury, rozwijał swoje zainteresowania, samorealizował się w życiu publicznym poprzez członkostwo w organizacjach społecznych, politycznych czy religijnych. Nadal będziemy walczyć o używanie języka polskiego w sferze publicznej oraz o wcielenie w życie zapisów Konwencji Ramowej o ochronie mniejszości narodowych.

   Na zasadzie wspólnego działania na rzecz rejonu będziemy nadal wspierali organizacje pozarządowe i rozwijali współpracę z lokalnymi liderami i organizacjami pozarządowymi.  Każda opinia jest dla nas ważna, dlatego będziemy organizować debaty publiczne, konsultacje społeczne, przeprowadzać ankietowanie mieszkańców w różnych kwestiach.

 

MŁODZIEŻ I SPORT

 

    Pod względem demograficznym rejon solecznicki jest w dobrej pozycji. Prawie 1/5 ogółu mieszkańców stanowią ludzie młodzi. Młodzież potrzebuje wsparcia merytorycznego i finansowego swoich inicjatyw, dlatego dbaliśmy i będziemy dbali o wsparcie wszelkich poczynań sportowych, oświatowych i kulturalnych dla młodzieży. Razem z młodymi ludźmi stworzymy nowe przestrzenie młodzieżowe w większych wsiach i miasteczkach rejonu, wesprzemy zgodnie z prawem powstanie nowych organizacji młodzieżowych, otworzymy Centrum Młodzieży w Wilkiszkach. W sferze polityki młodzieżowej stworzymy program rozwiązania problemów młodzieży w sferze oświaty, zatrudnienia, zarządzania czasem wolnym.

   Jedną z dziedzin, która budzi pozytywne emocje, rozwija wolę walki, ciało, duch i zdrowie jest sport. Od lat wspieraliśmy organizacyjnie i finansowo kluby i organizacje sportowe i sportowców, reprezentujących rejon w zawodach krajowych i międzynarodowych i będziemy robili to nadal. Jesteśmy świadomi, że każdej gminie potrzebne jest dobre i wygodne miejsce do uprawiania różnych dziedzin sportowych, dlatego zbudujemy place sportowe ze sztuczną nawierzchnią w miejscowościach rejonu, gdzie jest ich brak, by dzieci, młodzież, jak również sympatycy sportu, mogli realizować swoje sportowe ambicje.

 

SFERA DUCHOWA

 

   Kierujemy się wartościami chrześcijańskimi, takimi jak oddana i uczciwa praca, prawda, pomoc bliźniemu, nienaruszalność życia ludzkiego w każdej jego fazie, sprawiedliwość społeczna, szacunek, dążenie do pokojowych rozwiązań istniejących problemów. Za podstawę istnienia zgodnej i dobrze współpracującej społeczności uważamy wiarę oraz tradycje katolickie i patriotyczne, dlatego ich zachowanie, umieszczanie symboliki chrześcijańskiej w miejscach pracy naszych instytucji, rozwój społeczności w duchu wartości chrześcijańskim jest i będzie jednym z naszych celów podstawowych. Nadal będziemy wspierać parafie rejonu solecznickiego, współpracować z instytucjami kościelnymi, oferując nie tylko wsparcie moralne, ale też konkretną pomoc materialną.

   Rejon solecznicki od wieków jest rejonem wielokulturowym i wielojęzycznym. Dbaliśmy i będziemy nadal dbali o tolerancję wobec innych wyznań, języków i kultur. Wspieraliśmy i nadal będziemy wspierać wszelkie inicjatywy kulturalne mieszkańców różnych wyznań i narodowości, ponieważ uważamy, że wielonarodowość i wielojęzyczność jest bogactwem tego kraju. Tylko w jedność jesteśmy i będziemy silni.

   W sferze polityki rodzinnej zadbamy o zakładanie świetlic dla dzieci w starostwach, o usługi pomocy kompleksowej dla rodzin, które jej potrzebują.

   Wartości chrześcijańskie oraz uczciwa polityka w każdej dziedzinie są dla nas wytyczną działań na rzecz naszych wyborców.

 • Zmniejszenie opłaty za wywóz odpadów komunalnych na 15%.
 • Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągów oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie Święciańskim.
 • Kompleksowe uporządkowanie miejsc użytku publicznego w rejonie Święcianskim.
 • Modernizacja zakładów opieki zdrowotnej w Podbrodziu i Nowych Święcianach.
 • Modernizacja wewnętrznych pomieszczeń rejonowego szpitala w Święcianach.
 • Rekonstrukcja ulicy „Mokyklos“ w Podbrodziu.
 • Budowa sieci kanalizacji i oświetlenie na ulicy „Adutiszkio“ w Święcianach.
 • Rekonstrukcja ul. „Kaltanenu“ w Nowych Święcianach.
 • Modernizacja gimnazjum „Żejmiana“ w Podbrodziu.
 • Rozwijanie sieci grup powszechnego wychowania przedszkolnego oraz klas przygotowawczych.
 • Budowa ścieżki dla rowerzystów w Święcianach.
 • Budowa uniwersalnej areny w Święcianach.

Program wyborczy

kandydata na mera oraz do samorządu miasta Wilna

„Związku Chrześcijańskich Rodzin” –

Koalicji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i Aliansu Rosjan

 

Za uczciwą polityką! Za wartościami chrześcijańskimi!

Za społeczną sprawiedliwość!

 

Szanowni mieszkańcy stolicy!

Wilno – to miasto  ludzi różnych narodowości, wyznań i kultur. „Związek Chrześcijańskich Rodzin” – koalicja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i Aliansu Rosjan aktywnie działa na rzecz dobrobytu wszystkich mieszkańców miasta.

Podążając za Państwa zaufaniem, zrealizowaliśmy już wiele planów, aby życie w mieście Wilnie było bardziej komfortowe i atrakcyjne (np. zwiększenie finansowania w dziedzinie edukacji, kultury, zdrowia i ubezpieczenia społecznego, poprawy infrastruktury miejskiej, zwiększenie dostępu do nieformalnej edukacji dzieci i młodzieży, program odnowy transportu publicznego itd.). Mamy nadzieję, że nadal będziemy przyczyniać się do tworzenia przyszłości miasta Wilna.

W przeciągu ostatnich kilku lat zmieniało się nie tylko nasze miasto, ale też potrzeby wilnian. Jeszcze do niedawna rozwiązywanie ważnych pytań należalo do członków rady lub urzędników samorządu, a dziś podstawową sprawą jest udział w tym całego społeczeństwa. Wilnianie coraz aktywniej uczestniczą w rozwiązywaniu problemów miasta. Spotkania, dyskusje i wspólne wdrażanie decyzji są podstawą udziału obywateli w procesie ich realizacji.

Od wielu lat nasza stolica przoduje pod względem zadowolenia z życia jej mieszkańców. Wilno – to szybko rozwijające się, innowacyjne miasto, jednak i ono potrzebuje ciągłego doskonalenia procesów, modernizacji i zmian, dlatego spoglądając w przyszłość stawiamy sobie nowe cele i wyzwania. Podstawowym zadaniem mera, każdego członka rady lub urzędnika samorządu jest zatem troska o poprawę jakości życia w Wilnie.

Miejsce swojego zamieszkania zadeklarowało w Wilnie 570 tysięcy ludzi, dlatego realizując swój program będziemy odpowiedzialnie wykonywać postawione przed sobą zadania, jak i przedtem, aktywnie działać w celu zwrotu obywatelom znacjonalizowanego w czasach radzieckich ich majątku, którego nadal nie odzyskali. W latach 2017-2018 uformowaliśmy 900 działek na zwrot ziemi. Do roku 2020 planujemy uformować pozostałe 1900 działek przeznaczonych do zwrotu i w ten sposób zakończyć prace, dotyczące zwrotu ziemi, leżące w kompetencji samorządu.

Dołożymy wszelkich starań, aby każdy mieszkaniec Wilna Litwy mógł w nim wygodnie i dobrze żyć, a goście, odwiedzający stolicę Litwy, pozostawali pod wrażeniem piękna i niepowtarzalnego jej uroku, pragnąc ponownie odwiedzić – miasto Bożego Miłosierdzia.

 

Licząc na Państwa zaufanie podczas przyszłych wyborów samorządowych w swoim programie opowiadamy sie ZA:

 • zwiększeniem miejsc pracy dla młodzieży i seniorów;
 • zwiększeniem finansowania instytucji edukacyjnych i kulturalnych, renowacją budynków, zapewnieniem dostępu do sieci instytucji edukacyjnych oraz zwiększeniem rozwoju i modernizacji instytucji edukacyjnych;
 • udzielaniem należytej uwagi dla osób pracujących w systemie edukacji, kultury, ochrony zdrowia i usług społecznych;
 • lepszą jakością i dostępem do usług ochrony zdrowia, placówek medycznych i sprzętu medycznego, zapewniającego potrzeby pacjentów;
 • ulepszeniem systemu zapobiegania, profilaktyki i poprawy zdrowia niemowląt, dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów;
 • zwiększeniem dostępności instytucji świadczących usługi społeczne;
 • zapobieganiem i zwalczaniem alkoholizmu, narkomanii;
 • rozwojem infrastruktury i usług sportowych, korzystaniem z bezpłatnego sprzętu sportowego w przestrzeniach publicznych i dostępem do boisk;
 • stworzeniem dogodnych warunków rozwoju branż kreatywnych, zapewnieniem odpowiedniego wsparcia dla inicjatyw kulturalnych sektora pozarządowego, w szczególności dla tych osób, które na zasadach patronatu angażują sektor prywatny podczas tworzenia produktów kultury dla mieszkańców stolicy i gości miasta;
 • odnowieniem dzielnic „sypialnianych”, szybszą renowacją budynków mieszkalnych, uporządkowaniem okolic domów mieszkalnych;
 • ulepszeniem i rozwójem infrastruktury – urządzeniem i modernizacją oświetlenia i chodników, asfaltowaniem dróg, budową wodociągów, sieci kanalizacyjnych i kanalizacji deszczowej w dzielnicach Nowej Wilejki (Naujoji Vilnia), Grzegorzewa (Grigiškės), Ponar (Paneriai), Werek (Verkiai), Rossy (Rasos).
 • intensywniejszą modernizacją transportu publicznego;
 • urządzeniem miejsc parkingowych przy blokach wielomieszkaniowych i przy instytucjach medycznych w Santaryszkach (Santariškės), na Antokolu (Antakalnis), w Karolinkach (Karoliniškės), w Zameczku (Pilaitė);
 • wzmocnieniem bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez inteligentne technologie, rozwojem bezpieczeństwa przejść dla pieszych poprzez przeznaczone do tego projekty inwestycyjne;
 • szybszą modernizacją terenów rekreacyjnych, rozwojem ścieżek rowerowych;
 • większą dostępnością przestrzeni publicznych i miejsc odpoczynku dla seniorów, matek z dziećmi i osób o specjalnych potrzebach;
 • zwrotem znacjonalizowanej ziemi oraz odpowiednim wynagrodzeniem za nieruchomość w cenach rynkowych;
 • wzmacnianiem działalności wspólnot religijnych, porządkowania miejsc sakralnych, zwiększaniem potencjału turystyki religijnej w Wilnie;
 • promowaniem aktywności wspólnot, ich zaangażowaniem w projekty prowadzone przez samorząd;
 • przejrzystością finansów publicznych, zapobieganiem korupcji, efektywnym wykorzystaniem środków, a nie ich przyswajaniem;
 • optymalizacją działalności oraz modernizacją pracy i świadczonych usłuch administracji i urzędów samorządu;
 • konkurencją w produkcji ciepła dla mieszkańców i instytucji, zwiększonym wykorzystaniem zasobów energii odnawialnej;
 • bardziej zrównoważone środowisko inwestycyjne dla biznesu, synergią między biznesem a nauką, rozwojem nowoczesnych technologii i rozwiązań, które poprawiają jakość życia mieszkańców Wilna;
 • renowacją objektów dziedzictwa kulturowego, cyfryzacją zabytków, tworzeniem atrakcyjniejszych warunków dla rozwoju turystyki miejskiej Wilna.

 

 

Dla młodzieży Wilna – współczesne placówki edukacyjne i jakościowe nauczanie

Troska o dzieci i młodzież oraz zapewnienie im jakościowego nauczania, a także modernizacja i rozwój infrastruktury edukacyjnej – to tylko niektóre z priorytetów koalicji. Podczas dobiegajacej końca kadencji potrafiliśmy znacznie polepszyć jakość edukacji przedszkolnej i dostęp do tej usługi, chociaż miasto nadal nie jest w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich młodych rodzin. Dlatego zamierzamy:

 

–           wybudować nowe przedszkola w Bojarach (Bajorai), Poszyłajciach (Pašilaičiai), Zameczku (Pilaitė), Tarandzie, Perkūnkiemis, a także szkoły w Zameczku, Balsiai, Tarandzie;

–           wynająć lub zakupić przystosowane do edukacji przedszkolnej pomieszczenia w Zameczku,        Poszyłajciach, Nowej Wilejce i Werkach;

–           rozwinąć przedszkole „Malūnėlis“ na ulicy Popieriaus otwierając 3 nowe grupy;

–           zwiększyć liczbę miejsc w placówkach przedszkolnych do 1500;

–           zwrócić szczególną uwagę na odnowienie szkół i placówek przedszkolnych – zarówno z zewnątrz, jak też od wewnątrz, zapewnić szkołom nowoczesne laboratoria, a przedszkolom – nowoczesne materiały edukacyjne, stwarzając odpowiednie warunki do nauki, odpoczynku i zajęć pozalekcyjnych;

–           powołać etat drugiego nauczyciela w klasach 1-4, w których jest 18 lub więcej uczniów;

–           zapewnić dodatkowe fundusze na nieformalną edukację dzieci i młodzieży oraz zwiększyć dostęp do edukacji nieformalnej (zajęcia pozalekcyjne muszą być dostępne jak największej liczbie dzieci i młodzieży, by czynnik finansowy nie  stał na przeszkodzie rozwoju edukacji artystycznej, sportowej lub innej, nauki przyrodniczej lub technologicznej);

–           poszerzyć infrastruktury istniejących szkół artystycznych i muzycznych, utworzenie szkół           artystycznych w dzielnicach Santaryszki lub Bołtupie;

–           zapewnić dzieciom specjalnej troski kompleksowe wsparcie specjalistów w trakcie edukacji                                                                      ogólnej i nieformalnej;

–           zapewnić ciągłe kształcenie i rozwoj kompetencji dla personelu pedagogicznego i             technicznego, pracującego w instytucjach edukacyjnych;

–           zapewnić 12 bezpłatnych zajęć pływackich dla wszystkich uczniów drugiej klasy.

 

 

Klikamy „like”: sprawy młodzieżowe

            W rękach młodego pokolenia jest nasza przyszłość, a naszym obowiązkiem jest pomóc młodzieży w osiąganiu celów, dlatego chcemy:

–          

 

–           wspierać zatrudnienie młodzieży, rozwój edukacji nieformalnej, zatrudnienie w okresie                letnim;

–           wzmocnić integrację młodych ludzi poprzez bardziej aktywne zaangażowanie niezmotywowanych młodych ludzi, którzy nie uczęszczają do szkoły, pomagając im znaleźć właściwą drogę w życiu, angażując ich w zajęcia pozalekcyjne;

–           zadbać o integrację w społeczeństwie młodzieży o mniejszych szansach (młodzież mieszkająca w domach dziecka lub osoby, które właśnie takie domy opuściły, osoby niepełnosprawne itd.), współpracując z instytucjami wdrażającymi programy prewencyjne;

–           rozwijać działalność klubów dzieci i młodzieży;

–           zwiększyć finansowanie pozarządowych organizacji młodzieżowych i wspieranie pomysłów        młodzieży, które miałyby być przedstawiane w samorządzie przez cały rok kalendarzowy.

 

Będzie jej więcej: kultura w stolicy

Udział społeczeństwa w kulturze, tworzenie warunków dla artystycznej ekspresji mieszkańców jest jednym z celów kulturowej polityki samorządu. Pielęgnowanie tradycji kulturowych pomaga zachować kulturową tożsamość społeczności. Zamierzamy poszerzać rozpowszechnianie usług kulturowych i artystycznych, ulepszymy kulturowe życie miasta, zapewnimy mieszkańcom szersze możliwości zaspokajania potrzeb kulturowych, będziemy zachęcać mieszkańców Wilna do aktywności twórczej, do znalezienia ulubionej formy wypoczynku i możliwości wyrażania siebie. Będziemy zachęcać organizacje pozarządowe do angażowania się w działalność kulturalną, angażowania większej liczby osób w różnorodne działania na rzecz rozwoju kultury, a zatem do zwiększenia liczby projektów kulturowych finansowanych na podstawie konkursów.

 

Wilno to miasto wielonarodowe i wielokulturowe, dlatego powinniśmy zwrócić nadzwyczajną uwagę na kulturowy rozwój mniejszości narodowych. Opowiadamy się za wolnością, autonomią i rozwojem aktywności kulturowej poprzez wspieranie wspólnot narodowych. Podczas przyszłej kadencji będziemy zmierzać do:

–           modernizacji i odpowiedniego finansowania placówek kulturowych;

–           zwiększenia dostępu do bibliotek, a w szczególności dla dzieci, młodzieży, seniorów;

–           zapewnienia wysokiej artystycznej jakości kulturowych imprez miasta;

–           zwiększenia wynagrodzenia dla pracowników kultury i artystów, dążąc do osiągnięcia      pozytywnego wpływu na sektor kultury;

–           wspierania profesjonalnych kolektywów artystycznych;

–           zwiększenia finansowania twórczości amatorskiej;

–           współpracy z zagranicznymi partnerami w dziedzinie kultury, realizacji międzynarodowych         wydarzeń kulturowych w Wilnie i prezentowania naszej kultury za granicą;

–           modernizacji i ulepszenia infrastruktury placówek kulturowych;

–           urządzenia sal koncertowych na Górze Bouffałowej, w Pałacu w Wace Trockiej;

–           rozwoju projektów modernizacyjnych Ratusza i kościoła Św. Katarzyny oraz projektu      Muzeum Architektury Drewnianej w Wilnie;

–           wzmacniania centrów wspólnotowych w dzielnicach;

–           zwiększania ilości bezpłatnych kulturalnych i sportowych zajęć, zajęć wychowania fizycznego    na Placu Łukiskim, w ogrodzie Bernardyńskim;

–           rozwoju dobrych stosunków międzynarodowych, szczególnie z partnerami z krajów sąsiednich.

 

 

Ochrona tradycji: pamięć historyczna i dziedzictwo kulturowe

Idąc do przodu nie zapominamy o przeszłości. Kontynuując rozpoczęte prace planujemy przygotować plany odnowy cmentarzy Antokolskiego oraz Bernardyńskiego, planujemy też odnowić kaplicę Ogińskich na cmentarzu Antokolskim oraz centralną kaplicę na cmentarzu Bernardyńskim, zakończyć renowację cmentarzu na Rossie korzystając w tym celu ze środków samorządowych, z budżetu państwa i z funduszy strukturalnych.

We współpracy z Kurią Archidiecezjalną planujemy odnowić Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego, odbudować kaplice i uporządkować place przy kościołach św. Piotra i Pawła oraz św. Rafała Archanioła w Wilnie.

Będziemy dbać o dziedzictwo kulturowe Żydów Litwy (Litwaków) na ulicy Niemieckiej. Planujemy odnowić część muru obronnego między ulicami Subocz a Ostrobramską. Będziemy rozwijać możliwości turystyki religijnej w Wilnie. Przy współpracy z Kurią Archidiecezjalną będziemy wspierać inicjatywę budowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Zachowamy pamięć historyczną, która pomoże:

 • rozwijać turystykę religijną i światową;
 • uporządkować zabytkowe budynki, ulice i przestrzenie publiczne Starego Miasta zachowując przy tym dziedzictwo i urbanistyczną całość;
 • promować i wspierać tradycyjne imprezy masowo przyciągające ludzi (kiermasz Kaziukowy, „Święta w Stolicy“ („Kalėdos sostinėje“) i inne);
 • przedstawić turystom Wilno jako miasto otwarte i nowoczesne, potrafiące chronić i cenić tradycje.

 

W zdrowym ciele zdrowy duch: rozwój wychowania fizycznego i sportu

Konieczne jest zapewnienie zajęć sportowych dla przedstawicieli społeczności różnych grup wiekowych, umożliwienie mieszkańcom miasta poprawy sprawności fizycznej, dlatego wspierając rozwój sportu w Wilnie planujemy:

 

 • zapewnić wsparcie dla sportowych zajęć dzieci i młodzieży, rozwój tych zajęć, wynajem baz sportowych;
 • odnowić sportowe wyposażenie w szkołach;
 • wybudować wielofunkcyjne centrum zdrowia w Leszczyniakach (Lazdynai);
 • przygotować oraz zrekonstruować zadaszony stadion gimnazjum w Zameczku (Pilaitė), boiska sportowe Gimnazjum Inżynierskiego im. Joachima Lelewela oraz Gimnazjum w Żyrmunach (Žirmūnai) oraz dokonać dobudowę sal sportowych przy Gimnazjum im. Joachima Lelewela i Gimnazjum w Żyrmunach;
 • renowację wileńskiego centrum sportowego;
 • odnowić boiska w miejscach publicznych oraz stadiony placówek edukacyjnych (kontynuacja programu urządzania: 50 boisk do koszykówki oraz 10 boisk do piłki nożnej w miejscach publicznych i obok szkół, 4 stadiony do piłki nożnej o standardowych wymiarach);
 • stworzyć wielofunkcyjne centra zdrowotne, edukacyjne, oświatowe, kulturowe i promowania zatrudnienia;
 • urządzenie 10 uniwersalnych boisk przy szkołach przy współpracy sektorów publicznego i prywatnego;
 • odnowić 25 objektów infrakstuktury sportowej.

 

 

Tutaj zaczyna się miasto: przedmieścia Wilna

Przedmieścia Wilna są atrakcyjne nie tylko dla mieszkańców, ale też dla inwestorów, dlatego ważne jest:

 • uporządkowanie infrakstuktury spółek działkowych (SODU BENDRIJA) – drogi, wodociąg, kanalizacja;
 • dążyć do tego, aby mieszkańcy spółek działkowych byli pełnoprawnymi wilnianami;
 • zwracanie większej uwagi i funduszy na jakościową konserwację i remonty dróg, chodników, podwórek domów wielomieszkaniowych, znajdujących się dalej od centrum oraz dróg dzielnicowych;
 • rozwinięcie infrastruktury, przeprowadzanie remontów ulic, przebudowy i asfaltowania żwirowanych dróg na przedmieściach w spółkach działkowych, wdrażanie bezpiecznych środków zarządzania ruchem;
 • ulepszenie usług transportu publicznego zapewniając wygodne połączenia z przedmieściami Wilna;
 • ulepszenie systemu zbiórki odpadów: zmiana kontenerów i odnowa placy kontenerowych, podziemnicy kontenerów;
 • zapewnienie bezpieczeństwa na przedmieściach – w przestrzeniach publicznych, na ulicach, oświetlenie podwórek, efektowniejsze wykorzystanie kamer, inne środki prewencyjne.

 

Zielone miesto: czyściej, wygodniej, bezpieczniej

Transport publiczny w Wilnie będzie jeszcze bardziej atrakcyjny, wygodny i odnowiony. Dzięki naszym staraniom w 2018 roku nabyto 150 nowych autobusów oraz 41 nowych trolejbusów. W dalszym ciągu będziemy modernizować wileński park autobusowo-trolejbusowy. Będziemy organizować nowe połączenia komunikacyjne biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców.

Niebezpieczne dla zdrowia i środowiska zanieczyszczenie powietrza – to poważny problem Wilna. W celu zmiejszenia zanieczyszczenia odnowimy środki transportu publicznego, dając pierwszeństwo ekologicznym środkom transportu, rozbudujemy system parkingów „Park&Ride”.

Zielone tereny rekreacyjne są niezmiernie ważne dla mieszkańców wielkich miast. Planujemy odnowić skwer Reformatorów, uporządkować park rezydencji Sapiehów, utworzyć infrastrukturę rekreacyjną na brzegach Wilii i Wilenki, założyć ogród Japoński przy ul. Linkmenu, będziemy kontunuować prace remontowe w parku Zakręt (Vingio).

Przeznaczymy środki na:

 • budowę placów zabaw w podwórkach domów wielomieszkaniowych w różnych dzielnicach;
 • znaczne zwiększenie liczby miejsc parkingowych i uporządkowanie podwórek domów wielomieszkaniowych;
 • reorganizację systemu grzewczego poprzez obniżenie cen usług;
 • wspieranie renowacji domów wielomieszkaniowych;
 • dbanie o objekty energetycznie i użytecznościowe miasta: regularne czyszczenie sanitaryjne, czyszczenie i sprzątanie miasta, dbanie o oświetlenie ulic, natychmiastowe likwidowanie wszelkich awarii w sieciach elektroenergetycznych, ciepłowniczych i wodnych;
 • remonty chodników, schodów, ławek na terenach dzielnic, urządzenie więcej placów dla psów, odtworzenie i poszerzenie trawników, uporządkowanie wjazdów do podwórek;
 • zachęcanie do dialogu między samorządem a przedstawicielami biznesu w celu rozwoju innowacyjnych pomysłów, tworzenia sprzyjających warunków inwestycyjnych, promowania innowacyjnego biznesu w mieście;
 • urządzenie zielonych terenów w każdej dzielnicy, posadzenie co najmniej 5 tys. nowych drzew w Wilnie;
 • sadzenie roślin w parkach oraz urządzenie stref wypoczynkowych;
 • urządzenie i renowacja chodników;
 • urządzenie kratek trawnikowych w podwórkach Wilna;
 • urządzenie większej liczby placów, placów zabaw, przestrzeni publicznych, projektów reklamowych i drobnej architektury;
 • urządzenie 10 skwerów w każdej z dzielnic domów wielomieszkaniowych – w Leszczyniakach (Lazdynai), Śnipiszkach (Šnipiškės), Starym Mieście (Senamiestis), Żyrmunach (Žirmūnai), Fabianiszkach (Fabijoniškės), Grzegorzewie (Grigiškės), Wace Trockiej (Trakų Vokė), Werkach (Verkiai), na Rossie (Rasos), w Zameczku (Pilaitė), Solenikach (Salininkai), Bołtupiu, Wirszuliszkach (Viršuliškės), na Zwierzyńcu (Žvėrynas), w Karolinkach (Karoliniškės);
 • udzielenie większej uwagi na ożywienie dawnych terenów przemysłowych w Nowej Wilejce (Naujoji Vilnia), na Zarzeczu (Užupis) i w Ponarach (Paneriai) podczas przygotowania rozwiązań nowego Planu Ogólnego;
 • wspieranie działalności policji i straży pożarnej;
 • zainstalowanie systemu monitoringu przestrzeni publicznych, instalując dodatkowe kamery;
 • zainstalowanie kilkudziesięciu dodatkowych przyrządów pomiaru szybkości;
 • zaktywizowanie działalności straży miejskiej;
 • urządzenie około 80 nowych współczesnych pawilionów na przystankach transportu publicznego;
 • urządzenie nowych podstacji (pętli) transportu publicznego polepszając jakość usług oraz zapewniając odpowiednie warunki kierowcom (Grzegorzewo (Grigiškės), Nowa Wilejka (Naujoji Vilnia), (Balsiai), Ponary (Paneriai), Zameczek (Pilaitė), Santaryszki (Santariškės) i inne);
 • zakup 118 nowych trolejbusów;
 • zakup 5 elektrycznych, 70 hybrydowych, 50 napędzanych gazem autobusów oraz 10 autobusów o małej pojemności (midi);
 • coroczny zakup 30 nowych ekologicznych autobusów;
 • ulepszenie systemu biletów seniora – bezpłatny transport dla osób powyżej 70 roku życia;
 • asfaltowanie ulic ( ul. Pylimo, Panerių, Buivydiškių, S. Batoro, Metalo, Pergalės, Vilkpėdės, J. Tiškevičiaus, Fabriko i inne)

 

 

Musimy pomóc: opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Nigdy nie zostawiamy samym sobie tych, którzy potrzebują naszego wsparcia i pomocy. Po przekazaniu samorządom funkcji regulacji wypłat zasiłków i zapomogi socjalnej szczególną uwagą należy otoczyć najbardziej potrzebujące osoby.

Jako jedni z pierwszych na Litwie rozpoczęliśmy przekształcanie bezdusznych, mało przyjaznych domów dziecka w  małe, kameralne (do 12 dzieci) rodziny. Będziemy dążyć do tego, by wszystkie dzieci w  Wilnie miały swój własny przytulny dom. Planujemy zwiększyć liczbę mieszkań socjalnych.

Ochrona zdrowia jest jednym z najwrażliwszych obszarów życia społecznego. W ostatnich latach w służbie zdrowia wiele się zmieniło na lepsze. W przyszłej kadencji planujemy dalsze poprawianie jakości usług medycznych.

Zakończymy rekonstrukcję budynków przychodni w Nowej Wilejce, odnowimy infrastrukturę przychodni na Nowym Świecie (Naujininkai), przystosujemy ją do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażymy w sprzęt rehabilitacyjny. Wykonamy renowację budynków przychodni w Szeszkinie i filii przychodni Centrum na Starówce. Naszym celem będzie:

 

 • przystosowanie mieszkań i otoczenia dla osób niepełnosprawnych – umożliwienie osobom niepełnosprawnym swobodnego poruszania się w pomieszczeniach, w swoim otoczeniu i korzystania z niezbędnych urządzeń;
 • otrzymywanie w odpowiednim czasie pomocy społecznej przez rodziny (osoby) znajdujące się w trudnej sytuacji;
 •  
 • udzielenie szczególnej uwagi na rozwój ochrony społecznej, zmiejszenie ubóstwa i odosobnienia społecznego:
  • zapewnienie wsparcia materialnego w postaci świadczeń na pokrycie kosztów ogrzewania, ciepłej i zimnej wody;
  • udzielenie jednorazowego wsparcia osobom potrzebującym;
  • finansowanie projektów społecznych i wspieranie organizacji (wsparcie dla działalności centrów pomocy rodzinie, służby opiekunów, na wyżywiene dla potrzebujących, na opiekę nad bliskimi w domu, centrów dziennych dla dzieci, pomocy dla młodzieży, która została bez opieki rodziców, usług społeczno-kulturowych dla seniorów itp.);
  • wspieranie działalności instytucji społecznych;
  • udzielanie usług rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, pomocy finansowej dla rodzin, opiekunów dyżurnych, usług pomocy społecznej dla osób w wieku starszym oraz niepełnosprawnych, usług opieki społecznej itp.;
  • zwiekszęnie wynagrodzenia pracownikom społecznym oraz innym pracownikom sfery społecznej;
  • kształtowanie polityki zdrowego trybu życia (świadczenie usług opieki zdrowotnej dla młodzieży, realizacja programów zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej podległych sąmorządowi miasta Wilna, redukowanie kolejek do lekarzy rodzinnych i lekarzy specjalistów);
  • udzielanie szybkiej i dostępnej wszystkim pomocy w przypadku różnorodnych pytań dotyczących wsparcia społecznego;
  • zapewnić wykorzystanie środków, przeznaczonych na wsparcie społeczne zgodnie z ich przeznaczeniem, bez prób oszczędzania na inne potrzeby samorządu;
  • przeznaczenie okołu 200 mieszkań dla osób wspieranych społecznie;
  • zapewnienie pomocy oraz wsparcia rodzicom i rodzinom w zapobieganiu chorobom nałogowym;
  • zapewnienie kontynuacji programu profilaktyki i promocji zdrowia dla osób starszych, które mają więcej niż 60 lat (profilaktyczna kontrola stanu zdrowia);
  • zapewnienie rozwoju i dostępu do opieki zdrowotnej (służby leczenia rodzinnego w każdej dzielnicy);
  • wydanie „Karty Rodziny” i zapewnienie systemu zniżek dla rodzin wychowujących 3 albo więcej dzieci lub dziecko niepełnosprawne;
  • wypłacenie 300 € dla każdego nowonarodzonego obywatela Wilna;
  • zapewnienie wszystkim wnioskodawcom dostępu do mieszkań socjalnych;
  • poprawa innowacyjności działalności służb opieki zdrowotnej, finansowania społecznych i edukacyjnych inicjatyw i projektów w celu poprawy jakości usług, wzmocnienie zdrowia mieszkańców Wilna, wspieranie programów promocji zdrowia;
  • promowanie renowacji i odbudowy obiektów służby zdrowia (przychodnie i szpitale).

 

 

Zależy nam na Was: uczciwa praca

Podstawą  jej jest jednoczenie ludzi i prowadzenie uczciwej polityki na rzecz sprawiedliwości społecznej. Kandydaci „Związku Chrześcijańskich Rodzin” – koalicji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i Aliansu Rosjan zobowiązują się do uczciwej i starannej pracy kierując się w swych działaniach chrześcijańskimi wartościami.

 

Dzięki Waszemu zaufaniu razem tworzymy nasze ukochane miasto – Wilno!

Tak nam dopomóż Bóg!

 

Program wyborczy jest dostępny w języku litewskim pod tym linkiem

Program wyborczy jest dostępny w języku litewskim pod tym linkiem

Program wyborczy jest dostępny w języku litewskim pod tym linkiem

Program wyborczy jest dostępny w języku litewskim pod tym linkiem

Program wyborczy jest dostępny w języku litewskim pod tym linkiem

Program wyborczy jest dostępny w języku litewskim pod tym linkiem