Vaivorykštė, visų iš Šventojo Rašto kilusių religijų, įskaitant krikščionybę, šventasis simbolis, buvo LGBT šalininkų pasisavinta ir yra naudojama puolant Tikėjimą ir tradicinę šeimą. Ji tapo neomarksistinės pasaulėžiūros revoliucijos, paremtos vulgariu seksualumu alsuojančia propaganda, ženklu. Šio judėjimo nariai skelbia, kad spalvota vėliava yra jų simbolis. Iš tikrųjų gi jos spalvos neturi nieko bendra su tikrąja vaivorykšte – Dievo Sandoros su žmonėmis simboliu.


 
Biblinės vaivorykštės tikroji reikšmė

Nuo pat pradžių bandymai, pirma homoseksualų judėjimų, pasisavinti vaivorykštės simboliką buvo grindžiami apgaulingai ir melagingai prisidengiant tikrąja šio ženklo prasme. Nors įprasta sakyti „vaivorykštinė vėliava“, tačiau iš tikrųjų LGBT simbolį sudaro tik šešios spalvos, o ne – kaip tikrąją vaivorykštę – septynios. Krikščioniškojoje kultūroje vaivorykštė turi labai aiškiai apibrėžtą ir svarbią reikšmę. Pirmąkart ji minima Pradžios knygoje, kai Dievas sudaro sandorą su žmonėmis: „Tuomet Dievas tarė Nojui: „Tai yra sandoros ženklas, kurią Aš darau tarp savęs ir kiekvieno kūno, gyvenančio žemėje“ (Pr 9,17). Biblinis aprašymas byloja, kad vaivorykštė buvo Nojui ir jo šeimai visiškai naujas reiškinys ir būtent todėl ji buvo jam duota kaip išskirtinis ženklas. Vaivorykštė turi priminti Nojui, bet ir pačiam Dievui sandoros esmę. „Kai lankas bus debesyse, Aš jį pamatysiu ir atsiminsiu amžinąją sandorą tarp Dievo ir visų gyvų padarų, turinčių kūną, kurie yra ant žemės“ (Pr 9,16), – rašoma Šv. Rašte.

Sandora, nors ir buvo sudaryta su Nojumi dėl jo tikėjimo, apėmė visus gyvus padarus, iki pat žemės pabaigos. Pastebėtina, kad tai buvo besąlygiška sandora, kurioje nė karto neminimas sąlygą reiškiantis žodis „jeigu“. Dievas sako: „Aš darau savo sandorą su jumis: jokio kūno nebepražudysiu tvano vandenimis, ir tvanas nebesunaikins žemės“ (Pr 9,11). Todėl danguje pasirodanti vaivorykštė rodo beribį gailestingumą ne tik žmogui, bet ir visoms žemiškoms būtybėms. Tikroji vaivorykštė yra Dievo teisingumo simbolis. Tai matomas ženklas, kuris primena mums apie tvano priežastis, t.y. didžiulį žmonių piktavališkumą ir moralinį nuosmukį žymintį seksualinį palaidumą. Už moralinį nuosmukį, kuris įgaus po tam tikro laiko su žmogaus prigimtimi nederančių Sodomos nuodėmių formą, Dievas dar kartą įtikinamai įspės žmones, kai „paversdamas Sodomos bei Gomoros miestus pelenais, pasmerkė juos nuvertimu, padarydamas juos pavyzdžiu tiems, kurie po to gyvens bedieviškai ir išgelbėjo teisųjį Lotą“ (2 Pt 2, 4-7,9).

Svarbią vaivorykštės reikšmę krikščionybei pabrėžia ir šv. Jonas savo apokaliptinėje knygoje „Apreiškimas“, kurioje vaivorykštę pristato juosiančią danguje Dievo sostą: „Jo išvaizda buvo panaši į jaspio ir sardžio brangakmenius, o vaivorykštė, juosianti sostą, buvo panaši į smaragdą“ (Apr 4,3), ji yra vaizduojama ir virš Kristaus galvos: „Aš išvydau dar vieną galingą angelą, nužengiantį iš dangaus, apsisiautusį debesimi. Jo galvą supo vaivorykštė, veidas švytėjo kaip saulė ir kojos-tarsi ugnies stulpai“ (Apr 10,1). Tai Dievo Gailestingumo simbolis, užtikrinantis, kad Jėzus Kristus užtaria kiekvieną žmogų ir nurodo debesį supančią vaivorykštę kaip beribio Dievo Gailestingumo ir atjautos kiekvienam pasiklydusiajam įrodymą. Jėzus Kristus nieko nesmerkia ir kiekvienam suteikia dar vieną galimybę gyventi be nuodėmės. Mes, krikščionys, taip pat nesmerkiame LGBT asmenų ir broliškai užjaučiame kiekvieną. Tačiau negalime tylėti ir leisti, kad LGBT bendruomenė akivaizdžiai pažeistų Sandoros, kurią Dievas sudarė su žmonėmis, simbolį. Mūsų krikščioniškoji pareiga yra perspėti apie vieną ar kitą klystkelį – nieko nevertinant ir nesmerkiant. Tokios pozityvios nuomonės, atveriančios akis į klausimo esmę, laikosi Vilniaus krašto gyventojai. Vaivorykštės simbolis yra savo esme teigiamas ženklas, nes suteikia tikintiesiems saugumo garantiją. Laisvė nuo nuodėmės tiesiogiai sietina su žmonių išganymu. Kadangi vaivorykštė vaizduojama šalia Kristaus sosto, ją reikėtų vertinti kaip vieną iš išganymo ženklų, tuo tarpu septynios vaivorykštės spalvos simbolizuoja Šventąją Dvasią ir jos septynias dovanas.

LGBT išniekino vaivorykštę – Dievo Sandoros ir moralinio atsinaujinimo simbolį

LGBT veikėjai, t.y. „lesbietės, gėjai, biseksualai ir transvestitai“, pasisavindami vaivorykštės simboliką, apgaulingai, melagingai ir tikslingai iškreipė jos pirminę esmę i reikšmę, išniekino Sandoros ženklą. Šiuo klausimu oficialų pareiškimą išplatino ir Lenkijos žydų forumas, pareikšdamas, jog „Argumentas, kad LGBT judėjimą simbolizuojanti vaivorykštė kokiu nors būdu yra suderinama su biblinės Sandoros simboliu, yra melagingas arba mažiausiai klaidinantis; šiuos du simbolius skiria kultūrinis konfliktas“. Vaivorykštė juk reiškė naujus, geresnius laikus, kurie atėjo po moralinio nuosmukio, seksualinio iškreipimo ir paleistuvystės eros. Prisidengė ja, gerumo ir moralinės skaistybės ženklą paversdami jo priešingybe, t.y. amoralumo ženklu, skatindami ir reklamuodami viešojoje erdvėje įvairiausių atmainų netinkamą elgesį, kuriam Dievas nepritarė prieš tvaną ir Sodomoje.

Štai tokiu būdu vėlyvaisiais XX amžiaus aštuntojo dešimtmečio metais padirbta vaivorykštė tapo homoseksualių organizacijų simboliu. Jai greitai pavyko įleisti šaknis į vakariečių sąmonę. Lyg to būtų maža, LGBT agitatoriai bolševikiniais metodais, žingsnis po žingsnio, dešimtmetis po dešimtmečio, primetė žiniasklaidai ir politikams savo naratyvą ir politinį korektiškumą, kiekvieną kitamintį vadindami homofobu. Įžūlios propagandos priemonėmis jie kovoja su krikščioniškosiomis vertybėmis, puola santuokos institutą ir tradicinę šeimą. Su savo pažiūromis įkyriai ir begėdiškai braunasi į darželius ir mokyklas, demoralizuodami vaikus ir jaunimą. Smogia visuomenės moralei rengdami „juoduosius maršus“, taip vadinamuosius lygybės paradus, kurių metu skatina ir primeta amoralų elgesį, ištvirkusį seksualumą, pažeisdami tokiu būdu galiojančias etikos normas. O iki šiol galiojusią taisyklę, kad intymus gyvenimas yra privatus reikalas, paverta gatvės orgijomis.

Apie tikruosius LGBT judėjimo ketinimus naikinant krikščioniškojo pasaulio vertybes, liudija gėdingi pavyzdžiai iš daugelio valstybių: dvasininkų puolimai, bažnyčių niokojimai, Dievo Motinos vaizdavimas su šešiaspalve aureole tualetuose ir kitos nesąmonės. Toks elgesys yra agresyvus ir diskriminuoja tikinčiuosius. Jis liudija LGBT judėjimo bei asmenų, laikančių rankose šešiaspalves šiuolaikinių revoliucionierių vėliavas, mėgdžiojančias vaivorykštę, sulaukėjusią dorovę ir moralės nuopuolį. Privalome pasipriešinti šiam netinkamam elgesiui. Juk tai yra dalis amžinos gėrio ir blogio dvikovos, kovos už vaikų ir jaunimo sielas, nes juk tai nuo jų priklausys pasaulio ateitis. Negalime pasyviai stebėti šios kovos, privalome rodyti gerumą ir tiesą, saugoti vertybes ir principus, kurie suformavo mūsų civilizaciją. O pradėti reikėtų nuo tiesos sakymo apie LGBT pasisavintą vaivorykštės simbolį. Būtina visų pirma pabrėžti, kad LGBT simbolika neturi nieko bendra su vaivorykšte, kurią stebime danguje baigus lyti ir kuri daug kartų minima Šv. Rašte kaip Dievo šlovės ir Gailestingumo simbolis, kaip Dievo sandoros su žmonėmis ženklas. Dar kartą būtina pabrėžti, kad mes netgi mintyse nesikišame į kitų žmonių, įskaitant LGBT, intymų gyvenimą, tačiau ir nenorime, kad per viešą demonstravimą, skatinimą ar netgi per savo pasaulėžiūros primetimą būtų demoralizuojami mūsų vaikai.

Waldemar Tomaszewski