Waldemar Tomaszewski (Wilno)

POSTAW NA:

UCZCIWĄ POLITYKĘ! TRADYCYJNĄ RODZINĘ! WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE!

Szanowni wilnianie!

Wilno od wieków jest miastem wielonarodowym i wielokulturowym. Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin aktywnie uczestniczy w życiu miasta i tworzeniu jego dobrobytu. Zaufanie, jakim wcześniej obdarzyli nas Państwo, pozwoliło nam na wykonanie wielu prac na rzecz budowy miasta wygodnego i atrakcyjnego dla wilnian.

Liczymy na państwa zaufanie również w bieżących wyborach samorządowych.

Opowiadamy się ZA:

–  nieodpłatnym transportem publicznym i jego odnowieniem;

– zwróceniem większej uwagi na dzielnice sypialne: odnowienie domów wielomieszkaniowych, parkowanie samochodów, rozbudowę chodników i ścieżek rowerowych;

– rozwojem infrastruktury w dzielnicach przedmiejskich – Nowa Wilejka, Ponary, Werki, Rossa, Grzegorzewo: budową i odnowieniem chodników, oświetlenia, asfaltowaniem ulic, budową sieci wodno-ściekowych i odprowadzania wody deszczowej;

– zwiększeniem finansowania dziedzin oświaty i kultury oraz zwiększaniem dostępu do tych usług, zachowaniem sieci szkół mniejszości narodowych i rozwojem sieci placówek oświatowych;

– szybszym dostępem do lepszej opieki zdrowotnej i socjalnej, infrastrukturą dostosowaną do mieszkańców niepełnosprawnych;

– współpracą z parafiami i wspieraniem inicjatyw parafian;

– rekonstrukcją domku Św. Faustyny na Antokolu i dostosowaniem pozostałych miejsc sakralnych do potrzeb turystycznych;

– zapewnieniem dla dzieci, młodzieży i seniorów treściwego spędzania czasu wolnego;

– poprawą klimatu inwestycyjnego i pozyskiwaniem dla stolicy nowych podmiotów gospodarczych;

– przyśpieszeniem zwrotu ziemi dla prawowitych właścicieli;

– zwiększeniem efektywności pracy sołtysów poprzez zapewnienie im zwrotu kosztów działalności oraz wynagrodzenia za faktyczny czas pracy w wysokości do 0,3 wynagrodzenia przeciętnego.

Drużyna AWPL-ZChR uczciwie pracowała i będzie dalej pracować na rzecz każdego wilnianina. Pracujemy uczciwie i w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Państwa zaufanie pozwala na budowanie naszego WILNA, w którym mieszkać jest dobrze i wygodnie! Tak nam dopomóż Bóg!