Предвыборные программы

Už krikščioniškas vertybes!

Už sąžiningą politiką!

Kartu mes jėga!

 

Dinamiška ir kryptinga savivaldybės plėtra

 • savivaldybių kelių būklės gerinimas;
 • gatvių apšvietimo plėtra;
 • geriamojo vandens kokybės gerinimas ir nuotekų valymo sistemų plėtra;
 • viešojo keleivių transporto paslaugų gerinimas.

 

Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas

 • kiekvienas verslininkas, netgi ir pats smulkiausias- tai didelė nauda savivaldybei. Tai naujos darbo vietos, investicijos, produktai ir paslaugos.

 

Žemės ūkis

 • žemės mokesčių lengvatos – tai reali parama ir paskatinimas savivaldybės ūkininkams.

 

Socialinė, sveikatos apsauga – socialinis teisingumas

 • užtikrinti socialiai remtiniems žmonėms, žmonėms su negalia, socialinės rizikos šeimoms, daugiavaikėms šeimoms paramą, pagalbą, soc. paslaugų kokybę;
 • išsaugoti ambulatorijas veikiančias kaimuose, kad kiekvienas pilietis turintis teisę gauti medicininę pagalbą ir paslaugas, gautų jas savo vietovėje.

 

Kokybiškas švietimas

 • mokykla pasiekiama kiekvienam vaikui – išlaikyti mokyklų tinklą bei ieškoti galimybių įsteigti filialus atokesnėse vietovėse, kad mokykla, kaip kultūros, bendruomeniškumo skleidėja kaime, būtų arčiau namų, arčiau vaiko;
 • sudaryti lygias galimybes ugdyti(-s) tautinių mažumų mokiniams savivaldybės mokyklose.

 

Kultūros, tradicijų išsaugojimas, gyventojų saviraiškos, sporto poreikių užtikrinimas

 • siekti, kad kultūros centro filialai kaimuose sulauktų renovacijos, geresnio finansavimo. Sudaryti kaimo žmogui sąlygas kultūrinių poreikių tenkinimui, saviraiškai, jaunimo užimtumui, papročių ir tradicijų puoselėjimui;
 • įrengti arba atnaujinti sporto aikšteles prie esamų ar buvusių mokyklų;
 • siekti, kad bendrame savivaldybės kultūrinių renginių plane, atsirastų pelnyta vieta tautinių mažumų renginiams;
 • išsaugoti istorijos ir kultūros paveldo objektus ateinančioms kartoms;
 • vandens telkinių ir pakrančių išsaugojimas, plėtra ir pritaikymas visuomenės poilsiui.

LLRA-KŠS PROGRAMA IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBEI (2019 m.)

 

Socialinė, sveikatos apsauga – socialinis teisingumas

 • užtikrinti socialiai remtiniems žmonėms, žmonėms su negalia, socialinės rizikos šeimoms, daugiavaikėms šeimoms paramą, pagalbą, soc. paslaugų plėtrą ir kokybę

 

Užtikrinti komunalinių paslaugų prieinamas ir pagrįstas kainas

 • kontroliuoti gyventojams teikiamų komunalinių paslaugų kainas, siekiant išvengti nepagrįsto jų didinimo

 

Kokybiškas švietimas

 • remti mokyklas, mokytojus, kad mokyklą butų kultūros, bendruomenės centru, būtų arčiau šeimų, arčiau vaiko

 

Plėtoti kultūrą, sudaryti gyventojams sąlygas turiningai leisti laisvalaikį

 • sieksime, kad kiekviena veikianti kultūros įstaiga būtų renovuota ir tinkamai finansuojama
 • užtikrinsime gyventojams kokybišką laisvo laiko leidimą, pritaikant viešosios paskirties nenaudojamus pastatus centrų steigimui, kompiuterių salių įrengimui.

Užtikrinti dinamišką ir tolygią rajono plėtrą

 • užtikrinti ūkišką, racionalų ir skaidrų savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą
 • aktyviai pritraukti ES ir kt. fondų lėšas rajono infrastruktūrai (keliai, apšvietimas), gyventojų gyvenimo kokybei gerinti

 

Remti ūkininkus

 • taikysime žemės mokesčių lengvatas. Tai – ne tik reali parama ūkininkams, bet kartu jaunų ūkininkų skatinimas imtis žemės ūkio veiklos.

 

Remti smulkųjį ir vidutinį verslą

 • užtikrinti Zarasų rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos vykdymą, skaidriai skirstyti programos lėšas
 • taikyti mokesčių lengvatas darbo vietas rajone sukūrusiems smulkiesiems ir vidutiniams verslininkams
 • užtikrinti smulkiesiems ir vidutiniams verslininkams galimybę pasinaudoti nemokamų konsultacijų paslaugomis, kurias teiktų savivaldybės administracijos kompetentingi specialistai (pvz., pagalba užpildant paraiškas ES paramai gauti, teisinė informacija)

 

Pritraukti daugiau turistų, o tai leis:

 • sukurti naujas darbo vietas / sumažinti nedarbą
 • paskatinti grįžti emigravusius gyventojus.

LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJOS‒KRIKŠČIONIŠKŲ ŠEIMŲ SĄJUNGOS ŠALČININKŲ RAJONO SKYRIAUS

RINKIMŲ PROGRAMA

KARTU MES JĖGA!

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos‒krikščioniškų šeimų sąjunga visada siekia būti kuo arčiau gyventojų, užtikrindama savalaikius jų problemų sprendimus, geresnes gyvenimo sąlygas, infrastruktūros modernizavimą, komunalinio ūkio, švietimo, kultūros, sporto kokybės gerinimą bei ekonominės gerovės plėtrą. Nuoseklus darbas, galimybių suvokimas ir ilgametė patirtis leidžia mums nei tik žadėti, bet ir tesėti rinkimų pažadus. 2019–2022 metų kadencijoje sieksime:

 • Ekonominės rajono gerovės plėtros, bendradarbiaujant su verslininkais.
 • Strateginių rajono tikslų, pasitelkiant ES struktūrinių fondų bei kitų paramos šaltinių paramą, atkaklaus įgyvendinimo;
 • Rajono šilumos ūkio infrastruktūros modernizavimo;
 • Komunalinių paslaugų kokybės gerinimo;
 • Vietinių ir rajono kelių būklės gerinimo;
 • Palankaus gyventojams teritorijų planavimo, kokybiško statybos darbų atlikimo ir priežiūros;
 • Švietimo įstaigų modernizavimo,darbo kokybės užtikrinimo ir tinklo išsaugojimo;
 • Mokymosi gimtąja kalba nuo darželio iki vidurinio išsilavinimo įgijimo užtikrinimo;
 • Teikiamų socialinių paslaugų plėtros;
 • Paramos užtikrinimo socialiai pažeidžiamiems asmenims;
 • Sveikatos įstagų tinklo išsaugojimo ir sveikatos paslaugų kokybės gerinimo;
 • Kultūros paveldo apsaugos ir puoselėjimo;
 • Kultūros ir sporto rėmimo;
 • Sporto aikštelių statybos didesnėse rajono vietovėse;
 • Nevyriausybinių organizacijų rėmimo, finansuojant jų vykdomą veiklą;
 • Jaunimo politikos įgyvendinimo;
 • Žemės ūkio rėmimo;
 • Kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo;
 • Savivaldybės įstaigų darbo skaidrumo ir klientų aptarnavimo kokybės gerinimo.

Už krikščioniškas vertybes ir sąžiningą politiką!

 

Tęsti dinamišką ir kryptingą rajono plėtrą:

 • palaikyti sprendimus užtikrinančius tolygų rajono modernėjimą, investicijų pritraukimą
 • siekti didesnio seniūnijų savarankiškumo, skaidresnio ir efektyvesnio savivaldybės biudžeto lėšų

panaudojimo

 • siekti tiesioginio bendruomenių dalyvavimo sprendžiant aktualiausias problemas
 • gerinti infrastruktūrą ir gyventojų gerbūvį : kelių, šaligatvių būklę bei eismo saugumą, gatvių apšvietimą, komunalinių paslaugų kokybę, nuotekų tvarkymui ir šilumos kainą

Skatinti verslumą, kurti patrauklią mokestinę aplinką:

 • kiekvienas verslininkas – tai naujos darbo vietos ir įplaukos į savivaldybės biudžetą
 • skatinti jaunimo verslumą ir pradedančiuosius verslininkus, mažinti emigraciją iš rajono
 • žemės mokesčių lengvatos – parankiausias svertas, skatinti ūkininkavimą, gerinti konkurencines mūsų ūkininkų sąlygas

Socialinis paslaugos ir sveikatos apsauga:

 • užtikrinti socialiai remtiniems, neįgaliesiems, daugiavaikėms šeimoms, globėjams paramą, pagalbą, kokybiškas paslaugas
 • remti programas skirtas gyventojų sveikatos prevencijai, medicininių paslaugų gerinimui.

Kokybiškas švietimas:

 • remti švietimo įstaigų siekį bei iniciatyvas sukuriant patrauklią ir modernią ugdymosi

aplinką, užtikrinant mokinių užimtumą, organizuojant saugų pavėžėjimą

 • steigti mišrias priešmokyklinio ugdymo grupes mokyklose vaikams nuo 3 metų, remti dienos centrų veiklą

Kultūros, turizmo, sporto skatinimas:

 • sudaryti sąlygas kultūrinių poreikių tenkinimui, saviraiškai, ypač kaimiškose vietovėse
 • pritaikyti istorijos, kultūros paveldo objektus, tradicinius amatus turizmo tikslams
 • užtikrinti gyventojų, ypač jaunimo, laisvalaikio organizavimą
 • įrengti arba atnaujinti sporto aikšteles, stadionus, vaikų žaidimų aikšteles kaimiškose vietovėse
 • Sumažinti mokestį už atliekų tvarkymą 15%.
 • Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Švenčionių rajone.
 • Kompleksinis Švenčionių rajono Pabradės ir Švenčionėlių miestų viešųjų erdvių sutvarkymas.
 • Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Pabradės ir Švenčionėlių padalinių modernizavimas.
 • Švenčionių rajono ligoninės vidaus patalpų modernizavimas.
 • Pabradės m. Mokyklos gatvės rekonstravimas.
 • Švenčionių m. Adutiškio g. nuotekų ir apšvietimo tinklų įrengimas.
 • Švenčionėlių m. Kaltanėnų g. rekonstravimas.
 • Pabradės „Žeimenos” gimnazijos modernizavimas.
 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Švenčionių rajone.
 • Dviračių tako įrengimas Švenčionių mieste.
 • Universalios arenos Švenčionėlių mieste įkūrimas.

Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija

,,Krikščioniškų šeimų sąjunga“

 

Už sąžiningą politiką ir krikščioniškas vertybes!

 

Tikime, kad su vieninga Trakų krašto bendruomene galime garantuoti rajono pažangą ir gyventojų gerovę. Visada dirbome žmonių labui atsakingai ir sąžiningai, tad siekiame tęsti gerus darbus. Iškėlę kandidatus į Savivaldybės tarybą, nepriklausomai nuo tautybės, norime ir toliau garbingai atstovauti Jūsų interesams. Darbščių ir atsidavusių žmonių komanda siekia Jums teigiamų pokyčių.

Pažadame dirbti kryptingai bei įgyvendinti bendrus uždavinius, pritraukti investicijas ir įgyvendinti projektus, kurie tarnaus visų NAUDAI ir GEROVEI. Rajonui siekiame užtikrinti MODERNĖJIMĄ, diegiant NAUJOVES bei išsaugant kultūros PAVELDĄ ir objektus, tradicinius AMATUS, atsižvelgiant į turtingą krašto ISTORIJĄ bei GAMTĄ.

Pažadame ūkiškai, skaidriai ir efektyviai naudoti sav. biudžetą. Sieksime gerinti gyventojų GYVENIMO KOKYBĘ, kuriant modernią rajono INFRASTRUKTŪRĄ, tvarkant aplinką. Kursime patrauklią MOKESTINĘ APLINKĄ, skatindami VERSLĄ. Taikysime MOKESČIŲ LENGVATAS darbo vietas sukūrusiems smulkiesiems ir vidutiniams verslininkams. Sudarysime palankias ūkio plėtros sąlygas jauniems ŪKININKAMS.  Mažinsime skirtumus tarp miesto ir kaimo gyvenimo kokybės. Užtikrinsime SOC. PASLAUGŲ kokybės AUGIMĄ soc. remtiniems žmonėms. Įgyvendinsime programas ir pasinaudosime visomis priemonėmis, skirtomis gyventojų SVEIKATOS PREVENCIJAI, MEDICININIŲ PASLAUGŲ gerinimui. Kursime patrauklią ir modernią UGDYMOSI APLINKĄ, užtikrinančią mokinių užimtumą.  Pažadame kokybišką vaikų ugdymą GIMTĄJA KALBA. Tęsime daugiabučių namų RENOVACIJĄ. Plėtosime religines tradicijas ir remsime RELIGINES BENDRUOMENES bei BAŽNYČIAS. Užtikrinsime JAUNIMO laisvalaikio organizavimą. Atnaujinsime SPORTO sales ir stadionus. Plėtosime TURIZMĄ, gerindami krašto įvaizdį bei sieksime KURORTO STATUSO Trakams.

                  KARTU MES JĖGA!

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicijos „Krikščioniškų šeimų sąjungos“ rinkimų programa Vilniaus miesto savivaldybėje

 

Už sąžiningą politiką! Už krikščioniškas vertybes! Už socialinį teisingumą!

 

Gerbiamieji sostinės gyventojai,

 

Vilnius – įvairių tautybių, konfesijų ir kultūrų žmones jungiantis ir jiems atviras miestas.

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija „Krikščioniškų šeimų sąjunga“ aktyviai dalyvauja Vilniaus gerovės kūrime.

Vedini Jūsų pasitikėjimo jau įgyvendinome daug darbų, kuriant patogesnį ir patrauklesnį gyvenimą Vilniaus mieste (pvz., didesnis švietimo, kultūros, sveikatos ir socialinės apsaugos sričių finansavimas, miesto infrastruktūros gerinimas, vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo prieinamumo didinimas, viešojo transporto atnaujinimo programa ir kt.), tikimės ir toliau prisidėti prie Vilniaus  miesto ateities kūrimo.

Per pastaruosius keletą metų keitėsi ne tik mūsų miestas, bet ir vilniečių poreikiai. Dar visai neseniai svarbiausius klausimus gyventojai palikdavo spręsti tarybos nariams ar savivaldybės tarnautojams, o šiandien viena pagrindinių Vilniaus miesto vertybių – jo bendruomenė. Vilniečiai vis aktyviau ir intensyviau dalyvauja sprendžiant svarbiausius miesto visuomenei klausimus. Gyventojų dalyvavimo sprendimų priėmimo procese pagrindas yra susitikimai, diskusijos ir bendras sprendimų įgyvendinimas.

Mūsų sostinė miestų reitinguose jau daugelį metų pirmauja pagal gyventojų pasitenkinimą gyvenimo kokybe., Vilnius – sparčiai besivystantis, inovatyvus miestas, tačiau ir Vilniui reikia nuolatinio procesų tobulinimo, modernizavimo bei pokyčių, todėl žiūrėdami į ateitį keliame sau naujus tikslus ir iššūkius.

Pagrindinė kiekvieno mero, tarybos nario, savivaldybės darbuotojo užduotis yra siekti gyvenimo kokybės gerinimo Vilniaus mieste.

Vilniuje nuolatinę gyvenamąją vietą deklaravę yra 570 tūkst. žmonių, tad įgyvendindami savo programą įvykdysime iškeltus uždavinius, kaip ir anksčiau, aktyviai veiksime grąžinant piliečiams sovietmečiu nacionalizuotą ir vis dar jų neatgautą turtą. Per 2017-2018 metus suformavome 900 sklypų žemės grąžinimui. Iki 2020 metų formuosime likusius 1900 žemės sklypų grąžinimui ir užbaigsime žemėtvarkos reformos grąžinimo darbus pagal savivaldybės kompetenciją. Stengsimės, kad kiekvienam vilniečiui būtų patogu ir gera gyventi, o svečiams Vilnius paliktų neužmirštamą įspūdį ir nenumaldomą norą sugrįžti į šį ypatingą Dievo Gailestingumo miestą.

Vildamiesi Jūsų pasitikėjimo per šiuos vietos savivaldos rinkimus savo programoje pasisakome UŽ:

 • vaikų, jaunimo ir senjorų užimtumo didinimą;
 • švietimo ir kultūros įstaigų finansavimo didinimą, pastatų renovaciją ir plėtrą, švietimo įstaigų tinklo pasiekiamumo užtikrinimą ir švietimo įstaigų prieinamumo didinimą, plėtrą ir veiklos modernizavimą;
 • deramą dėmesį asmenims, dirbantiems švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos ir socialinių paslaugų sistemoje;
 • didesnį sveikatos apsaugos paslaugų prieinamumą ir kokybę, pacientų poreikius atitinkančias medicinos įstaigas ir jų medicininę įrangą;
 • didesnį kūdikių, vaikų, jaunimo, suaugusiųjų bei senjorų sveikatos stiprinimą, ligų profilaktiką ir prevenciją;
 • įstaigų, teikiančių socialines paslaugas ir pagalbą, prieinamumo didinimą;
 • alkoholizmo, narkomanijos prevenciją ir gydymą;
 • sporto paslaugų ir infrastruktūros plėtrą, nemokamų treniruoklių įrengimą viešosiose vietose ir sporto aikštelių prieinamumą;
 • palankesnes sąlygas kūrybinių industrijų plėtrai, deramą paramą nevyriausybinio sektoriaus kultūros iniciatyvoms, ypač toms, kurios į kultūros produktų kūrimą sostinės gyventojams ir miesto svečiams mecenavimo principu įtraukia privatųjį sektorių;
 • „miegamųjų“ rajonų atnaujinimą, spartesnę daugiabučių renovaciją, gyvenamosios aplinkos sutvarkymą;
 • infrastruktūros gerinimą ir plėtrą – Naujosios Vilnios, Grigiškių, Panerių, Verkių, Rasų seniūnijų šaligatvių ir apšvietimo įrengimą bei modernizavimą, gatvių asfaltavimą, vandentiekio, nuotekų tinklų ir lietaus kanalizacijų įrengimą;
 • intensyvesnį viešojo transporto atnaujinimą;
 • transporto priemonių parkavimo vietų prie daugiabučių namų ir gydymo įstaigų Santariškėse, Antakalnyje, Karoliniškėse, Pilaitėje įrengimą;
 • eismo dalyvių saugumo stiprinimą, pasitelkiant išmaniąsias technologijas, plėtojant pėsčiųjų perėjų saugumą, vystant tam skirtus investicinius projektus;
 • spartesnį rekreacinių zonų modernizavimą, dviračių takų plėtrą;
 • didesnį viešųjų erdvių bei vietų prieinamumą senjorams, mamoms su vaikais ir žmonėms, turintiems specialių poreikių;
 • nacionalizuotos žemės grąžinimą ar tinkamą atlygį už nuosavybę pagal rinkos kainas;
 • sakralinių vietų bendruomenių stiprinimą, religinio turizmo potencialo didinimą Vilniaus mieste;
 • bendruomenių aktyvumo skatinimą, jų įtraukimą į savivaldybės vykdomus projektus;
 • viešųjų finansų skaidrumą, antikorupcinę prevenciją, efektyvųjį asignavimų panaudojimą, o ne įsisavinimą;
 • savivaldybės administracijos ir įstaigų darbo ir teikiamų paslaugų modernizavimą bei veiklos procesų optimizavimą;
 • konkurenciją šilumos gamyboje gyventojams ir įstaigoms, didesnį atsinaujinančių energetikos išteklių naudojimą;
 • tvaresnę investicinę aplinką verslui, verslo ir mokslo sinergiją, kuriant šiuolaikines technologijas ir sprendimus, gerinančius vilniečių gyvenimo kokybę;
 • kultūros paveldo objektų atnaujinimą, lankytinų objektų skaitmeninimą, patrauklesnių sąlygų kūrimą Vilniaus miesto turizmo plėtrai.

 

Jauniesiems vilniečiams – modernios švietimo įstaigos ir kokybiškas ugdymas

Vienas iš koalicijos prioritetų yra rūpintis vaikais ir jaunimu bei užtikrinti jų ugdymo kokybę ir švietimo infrastruktūros modernizavimą ir plėtrą. Per besibaigiančią kadenciją sugebėjome ženkliai pagerinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo kokybę ir paslaugų prieinamumą, tačiau miestas vis dar negali patenkinti visų jaunų šeimų poreikių. Todėl ketiname:

 • pastatyti naujas ikimokyklinio ugdymo įstaigas Bajoruose, Pašilaičiuose, Pilaitėje, Tarandėje ir Perkūnkiemyje, o Pilaitėje, Balsiuose ir Tarandėje – mokyklas;
 • išnuomoti patalpas ar įsigyti pritaikytas ikimokykliniam ugdymui Pilaitėje, Pašilaičiuose, Naujojoje Vilnioje ir Verkiuose;
 • plėsti darželį „Malūnėlis“, Popieriaus g., įsteigiant 3 papildomas grupes;
 • padidinti iki 1 500 naujų vietų ikimokyklinėse įstaigose;
 • skirti ypatingą dėmesį mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų atnaujinimui – ne tik išorės, bet ir vidaus renovacijai, aprūpinti mokyklas moderniomis laboratorijomis, o darželius – šiuolaikiškomis ugdymo priemonėmis, sukuriant tinkamas mokymosi, poilsio ir popamokinės veiklos sąlygas;
 • įsteigti antrojo mokytojo pareigybę 1-4 klasėse, kuriose yra 18 ir daugiau mokinių;
 • papildomai finansuoti neformalųjį vaikų ir jaunimo švietimą, didinti neformalaus ugdymo prieinamumą (popamokinė veikla turi būti pasiekiama kuo platesniam vaikų ir jaunimo ratui, o finansinis faktorius neturi trukdyti siekti meno, sporto, ir kitų žinių, gamtamokslinio ar technologinio ugdymo);
 • plėsti esamų meno ir muzikos mokyklų infrastruktūrą, įsteigti meno mokyklas Santariškių ar Baltupių rajonuose;
 • suteikti specialiuosius poreikius turintiems vaikams didesnę kompleksinę specialistų pagalbą bendrojo ir neformalaus ugdymo metu;
 • užtikrinti pedagoginio ir techninio personalo, dirbančio švietimo įstaigose, nuolatinį kvalifikacijos kėlimą ir kompetencijų ugdymą;
 • suteikti dvylikos nemokamų plaukimo užsiėmimų galimybę visiems antrųjų klasių mokiniams.

Spaudžiame „like“: jaunimo reikalai

Jaunosios kartos rankose yra mūsų sostinės ateitis, o mūsų pareiga yra padėti jaunimui siekti aukštumų, todėl norime:

 • skatinti jaunimo užimtumą, neformaliojo ugdymo užsiėmimų plėtrą, užimtumą vasaros metu;
 • stiprinti jaunimo integraciją per aktyvesnius veiksmus, įtraukiant mokyklos nelankančius nemotyvuotus jaunuolius, padedant jiems atrasti tinkamą gyvenimo kelią, sudominti juos popamokinėmis veiklomis;
 • integruoti į visuomenę mažiau galimybių turintį jaunimą (globos namuose gyvenantį ar iš jų išėjusį jaunąjį žmogų, negalią turintį ir ), bendradarbiaujant su institucijomis vykdančiomis prevencines programas;
 • plėtoti vaikų ir jaunimo klubų veiklą;
 • padidinti nevyriausybinių jaunimo organizacijų finansavimą ir remti jaunimo idėjas, kurios būtų teikiamos savivaldybei per visus kalendorinius metus.

  

Jos bus daugiau: kultūra sostinėje

Visuomenės dalyvavimas kultūroje, sąlygų gyventojų meninei saviraiškai sudarymas yra vienas iš savivaldybės kultūros politikos tikslų. Kultūros tradicijų puoselėjimas padeda išlaikyti bendruomenių kultūros savitumą. Didinsime kultūros ir meno paslaugų sklaidą, gerinsime miesto kultūrinį gyvenimą, suteiksime gyventojams platesnes galimybes, tenkinti kultūros poreikius, skatinsime vilniečius dalyvauti kultūrinėje veikloje, rasti mėgstamą laisvalaikio formą ir galimybes išreikšti save. Raginsime nevyriausybines organizacijas imtis kultūrinės veiklos, įtraukti daugiau žmonių į įvairias kultūros plėtros priemones, todėl numatoma didinti konkurso būdu finansuojamų kultūrinių projektų skaičių.

Vilnius – daugiatautis ir daugiakultūris miestas, tad ypatingas dėmesys reikalingas tautinių mažumų kultūriniam vystymuisi. Pasisakome už kultūrinės veiklos laisvę, savarankiškumą ir plėtrą, remiant tautines bendrijas. Per šią kadenciją sieksime:

 • modernizuoti ir deramai finansuoti kultūros įstaigas;
 • didinti bibliotekų paslaugų prieinamumą, ypač vaikams, jaunimui, senjorams;
 • užtikrinti miesto kultūrinių renginių aukštą meninę kokybę;
 • didinti kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokestį, siekiant teigiamo poveikio kultūros sektoriui;
 • remti profesionaliojo scenos meno kolektyvus;
 • finansuoti mėgėjų meninę kūrybą;
 • bendradarbiauti su užsienio partneriais kultūros srityje, vykdyti tarptautinius kultūros renginius Vilniuje ir pristatyti mūsų kultūrą užsienyje;
 • modernizuoti ir gerinti kultūros įstaigų infrastruktūrą;
 • įrengti koncertines erdves ant Tauro kalno, Trakų Vokės dvare;
 • vystyti Vilniaus rotušės ir Šv. Kotrynos bažnyčios modernizavimo projektus, Vilniaus medinės architektūros muziejaus projektą;
 • stiprinti bendruomenių centrus seniūnijose;
 • didinti nemokamų kultūros ir sporto, kūno kultūros veiklų Lukiškių aikštėje, Bernardinų sode skaičių;
 • plėtoti gerus tarptautinius santykius, ypač su kaimyninių šalių partneriais.

 

Saugoti tradicijas: istorinė atmintis ir kultūros paveldas

Žengdami pirmyn nepamirštame praeities. Tęsdami pradėtus darbus planuojame parengti Antakalnio (Saulės) ir Bernardinų kapinių atnaujinimo planus, atnaujinti Oginskių koplyčią Antakalnio kapinėse ir Centrinę koplyčią Bernardinų kapinėse, užbaigti Rasų kapinių renovaciją, šiems darbams naudojant savivaldybės, valstybės biudžeto ir struktūrinių fondų lėšas.

Bendradarbiaudami su arkivyskupijos kurija planuojame atnaujinti Viešpaties Dangun Žengimo (Misionierių) bažnyčią, atstatyti koplyčias ir sutvarkyti aikštes prie Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bei Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčių.

Puoselėsime Lietuvos žydų (litvakų) kultūros paveldą Vokiečių gatvėje. Planuojame atnaujinti dalį buvusios gynybinės sienos tarp Subačiaus ir Aušros Vartų gatvių. Plėsime religinio turizmo galimybes, bendradarbiaudami su arkivyskupijos kurija remsime Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje statybos iniciatyvą.

Saugosime istorinę atmintį, kuri padės:

 • plėsti religinį ir pasaulietiškąjį turizmą;
 • sutvarkyti miesto Senamiesčio istorinius statinius, gatves ir viešąsias erdves, tausojant paveldą ir išsaugant urbanistinę visumą;
 • populiarinti ir remti tradicinius renginius, pritraukiančius daugybę miesto svečių (Kaziuko mugė, „Kalėdos sostinėje“ ir kt. renginiai);
 • Vilnių turistams pristatyti kaip atvirą ir modernų miestą, gebantį saugoti ir vertinti tradicijas.

 

Judėti laisvai: kūno kultūros ir sporto plėtojimas

Būtina užtikrinti įvairių amžiaus grupių bendruomenės narių užimtumą per kūno kultūrą ir sportą, sudaryti sąlygas miesto gyventojams gerinti fizinį pasirengimą, todėl skatinant sporto plėtrą Vilniaus mieste planuojama:

 • užtikrinti vaikų ir jaunimo sporto užimtumo skatinimą, sporto užsiėmimų plėtrą, sporto bazių nuomą;
 • atnaujinti sporto mokyklų inventorių;
 • įkurti Lazdynų daugiafunkcinį sveikatingumo centrą;
 • įrengti ir rekonstruoti dengtą Pilaitės gimnazijos stadioną, Joachimo Lelevelio inžinerijos ir Žirmūnų gimnazijų sporto aikštynus bei atlikti sporto salių priestatų statybą prie Joachimo Lelevelio inžinerijos ir Žirmūnų gimnazijų;
 • renovuoti Vilniaus sporto centrą;
 • atnaujinti sporto aikšteles viešosiose erdvėse ir ugdymo įstaigų stadionus (įrengimo programos tąsa: 50 krepšinio ir 10 futbolo aikštelių viešose erdvėse ir šalia mokyklų, 4 standartizuotų matmenų futbolo aikštės);
 • įrengti daugiafunkcinį sveikatingumo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksą;
 • įrengti 10 universalių aikštelių šalia mokyklų, bendradarbiaujant viešajam ir privačiajam sektoriams;
 • renovuoti 25 sporto infrastruktūros objektus.

Miestas prasideda čia: Vilniaus pakraščiai

Sostinės pakraščiai patrauklūs ne tik gyventojams, bet ir investuotojams, todėl mums svarbu:

 • sutvarkyti sodų bendrijų infrastruktūrą – kelius, vandentiekį, kanalizaciją;
 • siekti, kad sodų bendrijų gyventojai taptų pilnateisiais miestiečiais;
 • skirti daugiau dėmesio ir lėšų atokiau nuo sostinės centro esančių gatvių, šaligatvių, daugiabučių namų kiemų, seniūnijų kelių kokybiškam tvarkymui ir remontui;
 • išplėtoti infrastruktūrą, vykdyti gatvių remontą, miesto pakraščių sodų bendrijų žvyrkelių rekonstrukciją ir asfaltavimą, diegti saugias eismo valdymo priemones;
 • gerinti viešojo transporto paslaugas, užtikrinant patogų susiekimą su pakraščio seniūnijomis;
 • tobulinti atliekų surinkimo sistemą: pakeisime konteinerius ir atnaujinsime konteinerių aikšteles, požeminius konteinerius;
 • užtikrinti miesto pakraščių saugumą – viešųjų erdvių, gatvių, kiemų apšvietimą, efektyvesnį vaizdo įrašų kamerų naudojimą, kitas prevencines veiklas ir priemones.

 

Žaliasis miestas: švariau, patogiau, saugiau

Viešasis transportas Vilniaus mieste taps dar patrauklesnis, patogesnis ir dar labiau atsinaujinęs. 2018 m. mūsų pastangomis buvo įsigyti 41 naujas troleibusas ir 150 naujų autobusų. Toliau modernizuosime Vilniaus autobusų ir troleibusų parką. Atsižvelgiant į žmonių poreikius planuosime naujus viešojo transporto maršrutus.

Pavojingas gyventojų sveikatai ir aplinkai oro užterštumas yra labai opi Vilniaus miesto problema. Siekdami sumažinti taršą atnaujinsime viešojo transporto priemones, pirmenybę teikdami ekologiškoms transporto priemonėms, išplėsime parkavimo sistemą „Park & Ride“.

Žaliosios, poilsio ir pramogų teritorijos yra labai svarbios didelių miestų gyventojams. Planuojame atnaujinti Reformatų skverą, sutvarkyti Sapiegų rūmų parką, sukurti rekreacinę infrastruktūrą Neries ir Vilnelės pakrantėse, įkurti japonišką sodą Linkmenų g., tęsti Vingio parko atnaujinimo darbus.

Skirsime lėšų:

 • įrengti žaidimų aikšteles daugiabučių namų kiemuose įvairiuose rajonuose;
 • ženkliai padidinti parkavimo vietų skaičių ir tvarkyti daugiabučių kiemų aplinką;
 • pertvarkyti šilumos tiekimo sistemą, mažinant paslaugų kainas;
 • remti daugiabučių namų renovaciją;
 • prižiūrėti miesto energetinius ir komunalinius objektus: bus reguliariai atliekamas sanitarinis valymas, tvarkomas ir valomas miestas, prižiūrimas gatvių apšvietimas, nedelsiant likviduojamos avarijos elektros, šilumos ir vandens nuotekų tinkluose;
 • seniūnijų teritorijose remontuoti šaligatvius, laiptus, suolus, įrengsime daugiau šunų vedžiojimo aikštelių, atkursime ir plėsime želdynus, tvarkysime įvažiavimus į kiemus;
 • skatinti dialogą tarp savivaldos ir verslo atstovų, siekiant plėtoti pažangias idėjas, kurti palankią investicinę aplinką, skatinti inovatyvaus verslo kūrimąsi mieste;
 • įrengti žaliąsias zonas kiekviename rajone, pasodinti mažiausiai 5 tūkst. naujų medžių Vilniaus mieste;
 • apželdinti parkus ir įrengti poilsio zonas;
 • įrengti ir renovuoti šaligatvius;
 • įrengti korių dangas Vilniaus miesto kiemuose;
 • įvykdyti daugiau skverų aikščių, žaidimų aikštelių, viešųjų erdvių, reklamos ir mažosios architektūros projektų;
 • įrengti po 10 skverų ir parkų daugiabučių rajonuose Lazdynuose, Šnipiškėse, Senamiestyje, Žirmūnuose, Fabijoniškėse, Grigiškėse, Trakų Vokėje, Verkiuose, Rasose, Pilaitėje, Salininkuose, Baltupiuose, Viršuliškėse, Žvėryne, Karoliniškėse;
 • rengiant naujojo Bendrojo plano sprendimus teikti daugiau dėmesio buvusių pramoninių teritorijų Naujojoje Vilnioje, Užupyje ir Paneriuose atgaivinimui;
 • remti policijos ir ugniagesių veiklą;
 • įrengti viešųjų erdvių stebėsenos sistemą, aprūpinant ją papildomomis stebėjimo kameromis;
 • įrengti keliasdešimt papildomų greičio matavimo prietaisų;

–     suaktyvinti viešosios tvarkos tarnybų veiklą;

–     įrengti apie 80 naujų šiuolaikiškų viešojo transporto stotelių paviljonų;

–    naujų viešojo transporto pastočių (apsisukimų) įrengimui gerinant paslaugų kokybę bei užtikrinant vairuotojų tinkamas sąlygas (Grigiškės, Naujoji Vilnia, Balsiai, Paneriai, Pilaitė, Santariškės ir kituose rajonuose);

      –    nupirkti 118 naujų troleibusų;

      –     įsigyti 5 elektra varomus, 70 hibridinių triašių, 50 dujomis varomų ir 10 mažos talpos (midi) autobusų;

–     kasmet įsigyti po 30 naujų ekologiškų autobusų;

–   gerinti senjorų bilietų sistemą – nemokamas viešasis transportas asmenims, sulaukusiems 70 metų;

      –    gatvių asfaltavimui (Pylimo g., Panerių g., Buivydiškių g., S. Batoro g., Metalo g.,  Pergalės g., Vilkpėdės g., J. Tiškevičiaus g., Fabriko g. ir kt.)

 

Būtina padėti: sveikatos priežiūra ir socialinė pagalba

Niekados nepaliekame vienų tų, kuriems reikia mūsų paramos ir pagalbos. Pašalpų ir socialinės paramos skyrimo funkciją perdavus savivaldybėms, ypatingą dėmesį būtina skirti labiausiai nepasiturintiems asmenims.

Vieni pirmųjų Lietuvoje pradėjome bedvasius vaikų namus keisti mažomis, draugiškomis (iki 12 vaikų) šeimynomis. Siekiame užtikrinti, kad visi Vilniaus vaikai turėtų savo jaukius namus. Planuojame padidinti socialinio būsto skaičių.

Sveikatos priežiūra yra viena jautriausių socialinio gyvenimo sričių. Per pastaruosius metus sveikatos priežiūros sistemoje įvyko nemažai teigiamų pokyčių. Per kitą kadenciją tęsime medicininių paslaugų kokybės gerinimo darbus.

Pabaigsime Naujosios Vilnios klinikos pastatų rekonstrukciją, atnaujinsime Naujininkų poliklinikos infrastruktūrą, pritaikysime neįgaliesiems bei aprūpinsime ją reabilitacijos įranga. Bus atlikta Šeškinės klinikos ir Centro klinikos senamiesčio filialo rekonstrukcija. Sieksime:

 • būsto ir aplinkos pritaikymo neįgaliesiems – sudaryti sąlygas žmogui, turinčiam negalią laisviau judėti patalpose, aplinkoje bei naudotis būtiniausiais prietaisais;
 • išlaikyti savalaikės socialinės pagalbos gavimą sunkumus patiriančioms šeimoms (asmenims);
 • ypatinga dėmesį skirti socialinės apsaugos plėtojimui, skurdo bei socialinės atskirties mažinimui, t. y.:
  • teikti socialinę paramą pašalpų forma, siekiant padengti žmonių išlaidas už būsto šildymą, karštą ir šaltą vandenį;
  • teikti vienkartinę paramą socialiai remtiniems asmenims;
  • finansuoti socialinius projektus ir remti organizacijas (parama šeimos paramos centrų veiklai, globėjų tarnybai, nepasiturinčių asmenų maitinimui, pagalbai slaugant artimuosius namuose, vaikų dienos centrams, pagalba jaunuoliams, netekusiems tėvų globos, sociokultūrinės paslaugos senjorams ir pan.);
  • remti socialinių įstaigų veiklą;
  • skirti socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliems žmonėms, pagalbos pinigus šeimoms, šeimynoms ir budintiems globotojams, socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus žmonėms ir neįgaliems, socialinės globos paslaugas ir pan.;
  • padidinti atlyginimus socialiniams darbuotojams ir kitiems socialinės srities darbuotojams;
  • formuoti sveikos gyvensenos politiką (palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas jaunimui, Vilniaus miesto savivaldybės pavaldžių sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos programų įgyvendinimas, eilių mažinimas pas šeimos gydytojus ir gydytojus specialistus);
  • teikti greitą ir visiems prieinamą pagalbą įvairiais socialinės paramos klausimais;
  • užtikrinti socialinei paramai skirtų lėšų naudojimą pagal paskirtį, nesistengiant sutaupyti kitoms savivaldybės reikmėms;
  • skirti apie 200 socialinių butų socialiai remtinoms šeimoms;
  • užtikrinti pagalbą ir paramą tėvams bei šeimoms, vykdant priklausomybių lygų prevenciją;
  • užtikrinti prevencijos ir sveikatos skatinimo programos pratęsimą senjorams, kuriems sukako 60 metų (profilaktiškas sveikatos patikrinimas);
  • užtikrinti sveikatos priežiūros plėtrą ir prieinamumą (šeimos gydymo institucija kiekviename rajone);
  • išduoti „Šeimos kortelę“ ir užtikrinti nuolaidų sistemą 3 ir daugiau vaikų arba vaiką su negalia auginančioms šeimoms;
  • skirti kiekvienam naujagimiui vilniečiui išmoką 300 €;
  • užtikrinti visų pretendentų į socialinį būstą patekimą;
  • gerinti sveikatos priežiūros įstaigų veiklų inovaciją, socialinių ir ugdymo paskatų bei projektų finansavimą, siekiant gerinti paslaugų kokybę, stiprinti vilniečių sveikatą, remti sveikatos stiprinimo programas;
  • skatinti sveikatos įstaigų (poliklinikų ir ligoninių) infrastruktūros renovaciją, rekonstrukciją.

 

Jūs mums rūpite: sąžiningas darbas

Žmonių vienijimas ir sąžiningos politikos vykdymas – tai pamatas. Lietuvos lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicijos „Krikščioniškų šeimų sąjungos“ kandidatai įsipareigoja uoliai ir sąžiningai Jums tarnauti, savo veikloje vadovaujantis krikščioniškomis vertybėmis.

Jūsų pasitikėjimo dėka kartu kuriame mūsų mylimąjį miestą – Vilnių!

Tepadeda mums Dievas!

Vilniaus rajono savivaldybės rinkiminė programa

LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJOS-KRIKŠČIONIŠKŲ ŠEIMŲ SĄJUNGOS

 VILNIAUS RAJONO SKYRIAUS PAGRINDINĖS RINKIMŲ PROGRAMOS KRYPTYS

2019-2023 METŲ KADENCIJAI

 

 1. Įžanga

Už sąžiningą politiką ir krikščioniškas vertybes!

 

Vilniaus rajonas – besivystantis, aiškią ateities viziją ir strategiją turintis rajonas. Siekiame, kad kiekviena nuomonė būtų gerbiama, todėl esame atviri, bendraujame su visais rajono gyventojais, nes Vilniaus rajonas – tai žmonės. Vilniaus rajonas per artimiausius ketverius metus – daugiakultūrė, atvira ir gyvybinga savivaldybė.

Vilniaus rajonas – daugiakultūris, turtingas krašto etnografiniu išskirtinumu, todėl puoselėsime jo savitumą, skatindami bendruomeniškumą, mėgėjišką meną, švietėjišką pramoginę veiklą. Investuosime į kultūros veiklą vykdančius objektus. Sieksime plėtoti turizmą bei išsaugoti kraštovaizdžio unikalumą.

Vilniaus rajonas – atviras, todėl ir toliau bendradarbiausime su kitomis savivaldybėmis, dalinsimės gerąja praktika.

Sieksime efektyvesnės kelių priežiūros, norėdami užtikrinti, kad gyvenvietės, kaimai, viensėdžiai būtų patogesni gyventi, taptų lengviau pasiekiami atnaujintais keliais, apšviesti.

Sieksime sumažinti tiekiamos šilumos kainą, investuodami į šilumos ūkio infrastruktūros atnaujinimą.

Sieksime kokybiškai spręsti socialines problemas, plėsime teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam, senjorui ar jo šeimai gauti individualias paslaugas ir reikiamą pagalbą arčiau namų.

Sieksime, kad mūsų rajone būtų gera gyventi jaunoms šeimoms. Plėsime ikimokyklinių įstaigų tinklą, stengsimės išlaikyti kaimo mokyklas bei plėsti sporto aikštynų tinklą.

Vilniaus rajonas – gyvybingas, vien šiuo metu yra įgyvendinama per 50 projektų, kurių vertė – 33,4 mln. eurų.

Skatinsime ūkininkus naudotis Europos Sąjungos (toliau – ES) parama, kad ūkiai modernizuotųsi ir rajone būtų kuo mažiau apleistos žemės.

Vilniaus rajone ir toliau kursime palankią aplinką verslui, sieksime mažinti nedarbo lygį, teiksime lengvatas bei paramą smulkiajam ir vidutiniam verslui.

 

 

 1. Programos kryptys:

2.1. Investicijų pritraukimas

2004 metais Lietuvos Respublikai įstojus į ES, Vilniaus rajono savivaldybė, kaip vieną iš strateginių tikslų, numatė siekti kuo didesnio lėšų pritraukimo į Vilniaus rajoną.

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos nariai ir toliau stengsis pritraukti kuo daugiau investicijų į Vilniaus rajoną, siekdama atnaujinti rajoną, modernizuoti jo įvaizdį, gerinti savivaldybės teikiamų paslaugų ir gyventojų gyvenimo kokybę. Pagal tiesiogines užsienio investicijas, tenkančias vienam gyventojui, Vilniaus r. savivaldybė 2017 m. buvo viena iš pirmaujančių tarp kitų žiedinių savivaldybių.

Šis tikslas ir toliau lieka vienu pagrindinių Vilniaus rajono savivaldybės strategijos dalių, o Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos nariai ir toliau dės pastangas siekiant pritraukti kuo daugiau investicijų – tiek struktūrinės ES paramos, tiek tiesioginių užsienio investicijų, tiek materialinių įmonių investicijų į Vilniaus rajoną, siekdama atnaujinti rajoną, modernizuoti jo infrastruktūrą bei įvaizdį, gerinti savivaldybės teikiamų paslaugų ir gyventojų gyvenimo kokybę, socialinį gyvenimą. Pagal tiesiogines užsienio investicijas, tenkančias vienam gyventojui, Vilniaus r. savivaldybė 2017 m. buvo viena iš pirmaujančių tarp kitų žiedinių savivaldybių.

Verslo aplinkos gerinimas bei minėtų investicijų pritraukimas – tiesiogiai įtakoja rajono ekonominę plėtrą ir čia esančių gyventojų pragyvenimo lygį. Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos tarybos nariai toliau sieks šio tikslo skatindami tokias ekonominės gerovės plėtros veiklas kaip – naujų technologijų ūkio subjektuose, bei valstybinėse institucijose diegimas, inovatyvių produktų bei paslaugų kūrimas, mokslinių tyrimų bei technologinės plėtros skatinimas, naujų vadybos ir valdymo metodų bei standartų diegimas, aplinkosauginių metodų naudojimo užtikrinimas. Skatinsime naujų darbo vietų kūrimą aukštos kvalifikacijos specialistams, investicijas į ilgalaikį materialųjį turtą. Šie veiksmai tiesiogiai įtakoja darbo našumo bei bendro vidaus produkto savivaldybėje augimą, kas lemia savivaldybės ekonominį augimą bei socialinę plėtrą. Vilniaus rajono savivaldybė remia ir toliau rems bendruomenes, kurios kreipiasi dėl paramos planuojamiems įgyvendinti projektams.

Per 2007 – 2013 m. bei nepilną 2014-2020 m. programavimo laikotarpius, įgyvendinome daugiau nei 145 projektus, iš dalies finansuojamų ES struktūrinių fondų paramos lėšomis, kurių bendra vertė siekia virš 50 mln. Eur. Taip pat buvo vykdomi ir kitų finansavimo šaltinių (savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, kt.) lėšomis projektai, kurie turi tiesioginę naudą Vilniaus rajono gyventojams (kelių infrastruktūros projektai, viešųjų įstaigų modernizavimo, socialinės gerovės, sporto, turizmo objektų statybos bei modernizavimo projektai). Kaip ir viso šio laikotarpio metu, taip ir toliau teiksime konsultacijas gyventojams ir ūkio subjektams investicinių projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais. Statysime naujus ir toliau modernizuosime jau esamus  viešosios paskirties švietimo, socialinių paslaugų teikimo, kultūros pastatus, investuosime į atskirų teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymą, kelius, įrenginėsime naujus sporto ir laisvalaikio objektus, aikštynus, socialines erdves, vaikų žaidimų aikšteles.

 

2.2. Intensyvi ekonominė plėtra

Vilniaus rajonas – besivystantis, aiškią ateities viziją ir strategiją turintis rajonas. Savo jaukia ir vaizdinga aplinka, daugiataute bei daugiakultūre visuomene rajonas pritraukia vis daugiau norinčiųjų čia gyventi, o sudarytos palankios sąlygos kaimo turizmui vystyti ir pramonei plėtoti domina vis daugiau verslo sektoriaus atstovų.

Nuo 2008 m. Vilniuje ir Lietuvoje veikiančių ūkio subjektų skaičius svyravo, o Vilniaus rajono savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų skaičius tendencingai augo, net ir krizės laikotarpiu. Tai parodo, kad įmonės noriai kuriasi ir vysto veiklą mūsų rajone. Vilniaus rajono savivaldybė atviro verslui rajono įvaizdį kuria ne tik dėl palankios geografinės padėties, tačiau ir dėl čia taikomų lengvatų, augančio dėmesio inovacijų diegimui, teikiamos paramos verslininkams, vis glaudesnio verslo ir savivaldos partnerystės bei vystomo abipusio dialogo. Tam tikslui pasiekti Vilniaus rajono savivaldybė ir toliau organizuos susitikimus su verslo atstovais, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Vilniaus teritorine darbo birža ir kt.. Vienas iš veiksnių lemiančių besikuriančių ir veikiančių subjektų skaičių yra Vilniaus rajono savivaldybėje veikiantis smulkaus ir vidutinio verslo paramos fondas. Vilniaus rajono savivaldybė planuoja pildyti paramos formas, siekdama padėti smulkiam ir vidutiniam verslus plėsti savo veiklą rajone.

Siekdama gerinti ūkininkų, verslininkų darbo vietų (prekyvietėje) sąlygas bei suteikti papildomas vietas prekybai, Vilniaus rajono savivaldybė planuoja rekonstruoti (atnaujinti) Rudaminos turgavietę, pagerinti jos infrastruktūrą, t. y. įrengi automobilių stovėjimo aikštelę (pirkėjams), pakeisti esamą žvyro dangą, įrengti prekybos vietas (stalus, paviljonus).

Nemenčinėje, Maišiagaloje, Paberžėje, Pagiriuose yra patvirtintos prekybos (paslaugų teikimo) viešos vietos, kuriose planuojama įrengti nedidelius ūkininkų turgelius su įrengtais prekystaliais, paviljonais. Vilniaus rajono savivaldybė siekdama pagerinti ūkininkų bei verslininkų sąlygas, suteikti papildomas, atitinkamų standartų, prekybos vietas nori modernizuoti, įrengti, rekonstruoti minėtas prekybos aikšteles.

Pernelyg dideli mokesčiai žlugdo individualią iniciatyvą ir verslą, gilina ekonominį ir socialinį nuosmukį, didina biudžeto išlaidas, skatina bedarbystę, skurdą, emigraciją arba veiklas atlikti (be verslo liudijimo) nelegaliai. Šiais metais verslo liudijimus prasitęsusių ir įsigijusių gyventojų skaičius tenkantis tūkstančiui gyventojų siekė 45 (Lietuvos vidurkis – 42,4). Savivaldybė ir toliau sieks nustatyti patrauklų verslo liudijimo mokestį, kadangi  siekiame, kad padidėtų  gyventojų užimtumas, verslu užsiimančių asmenų skaičius ir tokiu būdu mažėtų savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms išmokoms ir kompensacijoms.

Atsižvelgiant į ribotus Savivaldybės išteklius, svarbiausias socialinio būsto politikos uždavinys yra pasirinkti tinkamiausias priemones, kurios leistų sumažinti socialinio būsto poreikį pvz. pirkti ar statyti socialinius būstus, suremontuoti esamus. Siekiant sumažinti socialinio būsto poreikį Vilniaus rajono savivaldybė 2018 m. paskelbė socialinių būstų pirkimo I etapą. Šiame etape Savivaldybė planuoja nupirkti 10 būstų ir skirti juos sąraše laukiantiems asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į paramą būstui išsinuomoti. Iš viso 2019 – 2020 metais savivaldybė planuoja įsigyti 41 socialinį būstą.

Planuojama, kad asmenų ir šeimų laukiančiųjų socialinio būsto sąrašas turėtu sumažėti 32%. Analizuosime lėšų poreikį Vilniaus rajono būsto fondui pagerinti. Rukainių seniūnijoje nenaudojamą ambulatorijos pastatą ir Lavoriškių seniūnijoje nenaudojamą mokyklos pastatą planuojame rekonstruoti ir įrengti ten socialinius būstus daugiavaikėms šeimoms. Sieksime, kad Vilniaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas būtų efektyviai naudojamas.

Sieksime gerinti viešo transporto infrastruktūrą (įrenginėti apsisukimo žiedus, stotelių stogines, tvarkyti stotelių įvažas), remsime socialiai jautrių gyventojų grupes,  įvedant papildomas transporto lengvatas nenumatytas Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme. Per artimiausius metus sieksime, Vilniaus rajono savivaldybės maršrutus aptarnaujančių transporto priemonių, kokybės kėlimo.

Jau nuo 2019 m. gyventojams už gyvenamosios teritorijos sklypus 33 proc. (mažinant tarifą nuo 0,3 iki 0,2 proc.) sumažinome žemės mokestį. Ateinančiais metais suteiksime žemės mokesčio lengvatas gyventojams neapmokestinant tarybos nustatytus žemės plotus kaimo vietovėse ir Nemenčinės mieste.

Siekiant paskatinti racionalesnį ir efektyvesnį žemės naudojimą, už apleistus plotus toliau bus taikomas didesnis mokesčio tarifas (šiuo metu 3 proc.). Tęsime apleistų žemės sklypų ir žolės deginimo atvejų kontrolę, taikysime prevencines priemones žemės sklypų savininkams dėl netinkamos nekilnojamojo turto priežiūros.

Sieksime skatinti naujų darbo vietų kūrimą, verslo plėtrą ir investicijų pritraukimą į Savivaldybę, todėl 2019 m. sukursime investicijų pritraukimo ir verslo skatinimo Vilniaus rajone tvarkos aprašą, kuriuo teiksime žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatas verslo subjektams.

 

 

 

2.3. Komunalinio ūkio priemonės

Vandentvarka

Siekdama, kad Vilniaus rajono gyventojai naudotųsi geros kokybės geriamuoju vandeniu ir tinkamai tvarkytų buityje susidarančias nuotekas, Savivaldybė 2019-2023 m. ir toliau vystys centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtrą biudžeto lėšomis bei naudosis Europos Sąjungos paramos lėšomis. Tiekiamo vandens kokybei užtikrinti Savivaldybė investuos į vandens gerinimo įrenginių įrengimą, o siekdama tinkamo buityje susidarančių nuotekų tvarkymo, aplinkos apsaugos reikalavimų laikymosi ir toliau vystys nuotekų valymo įrenginių įrengimą bei investuos į esamų sistemų modernizavimą.

Šilumos ūkis

Siekiant užtikrinti efektyvesnį ir mažesnėmis sąnaudomis pasižymintį šilumos tiekimą, planuojama rekonstruoti dalį katilinių, keičiant senus nusidėvėjusius katilus naujais, atnaujinti šilumos tinklus, kuriuose susidaro didžiausi šilumos perdavimo nuostoliai. Planuojama pasinaudoti ES parama šilumos tiekimo tinklų modernizavimui. Taip pat pagal finansines galimybes skirti Savivaldybės biudžeto lėšų šilumos ūkio objektams rekonstruoti ir atnaujinti.

Atliekų tvarkymas

2019-2023 m. planuojama tęsti visuomenės švietimą ir informavimą komunalinių atliekų prevencijos, rūšiavimo ir pakartotinio panaudojimo klausimais, kad atliekos, kurių susidarymo neįmanoma išvengti, būtų paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip panaudojamos, kad kuo mažiau jų būtų šalinama atliekų šalinimo įrenginiuose. Užtikrinsime, kad viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga būtų visuotinė, geros kokybės ir atitiktų aplinkos apsaugos, techninius-ekonominius ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus bei būtų mažinami mišrių komunalinių atliekų kiekiai. Bendradarbiaujant su gamintojų ir importuotojų licencijuotomis organizacijomis, pagal galimybes ir toliau dalinsime individualių namų savininkams rūšiavimo konteinerių komplektus, aprūpinsime juridinius asmenis, daugiabučius namus ir viešąsias vietas konteineriais pakuočių atliekoms ir kitoms antrinėms žaliavoms rūšiuoti. Numatoma organizuoti antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų konteinerių aikštelių įrengimą, skatinti atliekų turėtojus rūšiuoti komunalines atliekas.

 

 

2.4. Švietimo sistemos išsaugojimas ir plėtra

Viena iš prioritetinių savivaldybės sričių yra švietimas. Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos tikslas  – bendradarbiaujant su vietos gyventojų bendruomenėmis, pedagogais, tėvais, jaunimu, stiprinti švietimo įstaigų socialines funkcijas ir kurti patrauklias mokyklas jaunajai kartai. Savivaldybė kasmet skiria vis daugiau lėšų švietimo įstaigų modernizavimui, renovacijai, statybai, sporto aikštynų statybai ar atnaujinimui bei ugdymo aplinkos gražinimui.  Krikščioniškų vertybių, dedančių tvirtus Vilniaus rajono vaikų ir jaunimo dorovės pagrindus, bei patriotinių tradicijų skleidimas, ugdant jų pilietiškumą, yra viena iš sudėtinių švietimo bei ugdymo sistemos dalių Vilniaus rajono savivaldybėje. Sieksime, kad mūsų rajono mokyklose būtų sukurta tinkama aplinka – kūrybiška, motyvuojanti, atsižvelgianti  į kiekvieno vaiko poreikius ir gebėjimus, todėl mokyklose sudarysime sąlygas daugiau laiko skirti individualiam darbui su kiekvienu vaiku, mokytojams užtikrinsime visas reikiamas priemones pasirinktiems ugdymo metodams įgyvendinti, remsime popamokinį ugdymą mokykloje, įvairinant moksleivių laisvalaikį, remiant vaikų vasaros poilsį ir kitas užimtumo programas. Stiprinsime socialinių pedagogų, psichologų vaidmenį mokykloje, didinsime tėvų ir pačių mokinių įtraukimą į prevencinius projektus dėl vaikų patyčių ir smurto.

Kryptingai sieksime, kad kiekvienai švietimo įstaigai vadovautų iniciatyvūs ir inovatyvūs, kuriantys motyvacinę aplinką, vadovai. Tobulinsime mokytojų darbo skatinimo sistemą siejant ją su ugdymo darbo kokybe. Siekiant užtikrinti ugdymo proceso kokybę ir išspręsti didėjančią mokytojų trūkumo problemą kaime, dėsime pastangas pritraukti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos mokytojus kaimo mokyklose, gerinsime jų darbo sąlygas ir kompensuosime mokytojų kelionės išlaidas į darbą ir atgal. Ypatingą dėmesį skirsime pedagogų kvalifikacijos tobulinimui – profesiniam švietimui ir profesiniam tobulėjimui.

Stengsimės maksimaliai išlaikyti mokyklas kaimo gyvenamosiose vietovėse, skatinsime kaimo švietėjišką ir bendruomeninę veiklą jose, suaugusiųjų švietimą daugiafunkciuose centruose.

 Pagal gyventojų poreikius statysime arba plėsime švietimo įstaigų tinklą.

 

2.5. Socialinė parama ir sveikatos apsauga

Pagrindiniai Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos uždaviniai socialinės apsaugos srityje yra stiprinti šeimos institutą, užtikrinti vaiko teisių apsaugos priemonių įgyvendinimą, tenkinti būtiniausius poreikius šeimų (asmenų), kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos, o gebėjimas pasirūpinti savimi dėl objektyvių, nuo jų nepriklausančių priežasčių yra ribotas, užtikrinti neįgaliųjų lygias teises bei dalyvavimo visuomenės, politiniame ir bendruomenės gyvenime galimybes.

Teiksime rajono nepasiturintiems gyventojams piniginę socialinę paramą, socialinę paramą mokiniams, socialines išmokas. Vykdysime nuolatinę piniginės socialinės paramos gavėjų, kurie gaunamas socialines išmokas naudoja ne pagal paskirtį, stebėseną, jų lankymą namuose. Didinsime sunkiai integruojamų į darbo rinką bedarbių užimtumą, siekdami integruoti juos į darbo rinką ir joje išsilaikyti.

Ypatingą dėmesį skirsime krizę patyrusiose šeimose augantiems vaikams, skatindami tėvus tinkamai rūpintis vaikų saugumu, priežiūra ir auklėjimu. Didinsime vaikų užimtumą dienos centrų veikloje.

Sieksime, kad būtų užtikrinta darni aplinka ir sąlygos kiekvienam vaikui augti biologinėje šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams – globėjų, įtėvių šeimoje ar šeimynoje, gauti bendruomenės pagalbą. Globėjų šeimoms ir šeimynoms teiksime paramą bei socialines paslaugas.

Teiksime socialines paslaugas šeimoms, nepriklausomai nuo jų gaunamų pajamų.

Organizuosime maisto produktų iš intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems rajono gyventojams teikimą.

Skirsime lėšas priklausomybės nuo alkoholio, psichotropinių medžiagų, kitų žalingų įpročių prevencijai, smurto artimoje aplinkoje prevencijos priemonėms vykdyti.

Tenkinant senyvo amžiaus asmenų ir neįgaliųjų poreikius, organizuosime būsto ir gyvenamosios aplinkos, visuomeninės paskirties pastatų pritaikymo darbus, pagal poreikį teiksime neįgaliesiems pritaikyto transporto paslaugas. Neįgaliems ir vienišiems senyvo amžiaus žmonėms teiksime pagalbos paslaugas jų namuose. Riboto judėjimo galimybių asmenis aprūpinsime techninėmis pagalbos priemonėmis (vežimėliais, ramentais, funkcinėmis lovomis ir kt.).

Sieksime užtikrinti socialinės paramos bei socialinių paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos.

 

2.6. Parama kultūros ir sporto plėtrai

Stengsimės ir toliau saugoti bei puoselėti vietovių kultūros vertybes, praeities ir dabarties tradicijas, skatinsime ir finansuosime vietovių meno plėtotę, užtikrinsime paveldo išsaugojimą. Tenkinsime įvairių visuomenės socialinių bei amžiaus grupių poreikį menui, profesionalaus meno pažinimui bei užtikrinsim visapusišką Vilniaus krašto meninės kultūros sklaidą šalyje ir užsienyje. Stengsimės gyventojams steigti prieinamus kultūros židinius, skirtus jų kultūrinių poreikių tenkinimui, dvasinės kultūros bei tautinės savimonės, saviraiškos ugdymui, kūrybinių sugebėjimų puoselėjimui ir poilsiui. Plėsime ir skatinsime kultūrinių paslaugų įvairovę mūsų rajone, stiprinsime ir teiksime paramą mėgėjiškiems kultūros namų kolektyvams, bibliotekoms. Remsime bibliotekų veiklas. Vilniaus rajonas – daugiatautis ir daugiakultūris rajonas, ko dėka stengsimės visuomenei parodyti skirtingų tautų kultūrą, papročius ir tradicijas. Per rajono kultūros, meno renginius skleisime krikščioniškas, šeimos ir humanistines vertybes.

Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga ir toliau didelį dėmesį skirs sporto infrastruktūros plėtrai. Mūsų tikslas – plėtoti kūno kultūrą ir sportą savivaldybėje.Tenkinsime vaikų ir jaunimo pažinimo, saviraiškos poreikius, padėsime jiems tapti aktyviais visuomenės nariais, ilgalaikėmis programomis sistemingai plėsime sporto srities žinias, stiprinsime gebėjimus ir įgūdžius. Sudarysime sąlygas rajono gyventojams užsiimti kūno kultūra ir sportu, stiprinti savo sveikatą, siekti sporto rezultatų. Ieškosime talentingų sportininkų, sporto specialistų rengti sportininkus, galinčius deramai atstovauti rajoną įvairiuose žaidynėse ir tarptautiniuose renginiuose. Plėsime sporto, poilsio aikštelių tinklą, statysime sporto aikštynus, renovuosime sporto sales, didinsime sporto šakų pasirinkimą gyventojams, stiprinsime vietovių ir kaimo sporto klubų veiklą, organizuosime kaimo vietovėse sportinius užsiėmimus senjorams. Ieškosime galimybių skatinti profesionalius bei jaunus ir perspektyvius sportininkus. Skatinsime neįgaliųjų žmonių sportą. Gyventojams užtikrinsime įvairias laisvalaikio, užimtumo ir poilsio galimybes.

 

 

2.7. Žemės ūkio plėtra

Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga siekia užtikrinti kaimo gyventojams palankias sąlygas ūkių steigimui ir jau turimų ūkių plėtrai. Formuosime visuomenėje patrauklų požiūrį į kaimą ir žemės ūkį. Remsime konkurencingų ūkių, gebančių gaminti aukštos kokybės, sveiką ir saugią produkciją, kūrimąsi ir plėtrą, taip pat ekologiškų, natūralių, tradicinių gyvulininkystės produktų gamybą.

Žemės ūkis arba alternatyvi žemės ūkiui veikla yra viena iš Vilniaus rajono gyventojų pragyvenimo ir pajamų šaltinių. Remsime šeimos ūkio pastangas jungtis į kooperatyvus, skatinsime smulkių specializuotų ūkių kūrimąsi, konsultuosime smulkius ūkius, kad jie pasiektų aukštą gamybos lygį. Sudarysime galimybes ūkio subjektams, užsiimantiems skirtingomis veiklomis, bendrų tikslų siekimui ir įgyvendinimui (pvz.: kaimo turizmas, miško kirtimas, medienos apdirbimas, šilumos ir elektros energijos gamyba ir tiekimas, smulkaus verslo kuriamų paslaugų teikimas). Teiksime paramą medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įsigyti.

Plėtosime ir užtikrinsime žemės ūkio kokybišką konsultacinį aptarnavimą kiekvienoje rajono seniūnijoje. Kaimuose diegsime naujas informacines technologijas, mokysime žmones gyventi ir dirbti rinkos ekonomikos sąlygomis.

Skatinsime jaunus ūkininkus naudotis ES parama, kuri yra itin svarbi užtikrinant kaimo vietovių gyvybingumą, o jų dėka sudaromos sąlygos jaunųjų ūkininkų sėkmingai veiklai, mažinama jaunimo migracija į miestus ir kitas šalis ir pritraukiamos papildomos investicijos į kaimo vietoves bei turi įtakos kaime sukuriamų jaunų šeimų skaičiaus didėjimui.

Didelės dalies melioracinių statinių ir įrenginių būklė yra prasta, o nuo šių sistemų priklauso sėkminga žemės ūkio gamyba, biologinės įvairovės išsaugojimas, todėl didelį dėmesį skirsime melioracijos įrenginių priežiūrai ir renovacijai bei dirvos struktūrai gerinti. Pagal galimybes sieksime užtikrinti tinkamą ūkininkavimą nusausintose žemėse, t. y. užtikrinti melioracijos magistralinių griovių funkcionavimą.

Rengsime „Metų ūkis“ konkursus bei organizuosime artojų varžybas.

 

 

 

2.8. Dvasinė sfera

Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga vienu iš savo veiklos uždavinių laiko krikščioniškų vertybių, patriotinių tradicijų puoselėjimą, Katalikų bažnyčios rėmimą ir tolerantišką sugyvenimą su kitų daugiakultūrės Lietuvos tradicinių religijų išpažinėjais. Dievo įsakymus ypač stengiamasi skleisti tarp Vilniaus rajono vaikų ir jaunimo. Gavusi bažnytinės hierarchijos pritarimą bei prisimindama Vilniaus rajono krikščioniškąsias tradicijas, Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2009 m. birželio 12 d. paskelbė Kristaus Karaliaus Intronizacijos Aktą Vilniaus rajone. Tarybos posėdžio metu buvo pašventintas šiai progai nutapytas Kristaus Karaliaus paveikslas. 2014 m., belaukiant Jono Pauliaus II, kuris ypatingai skleidė ir įtvirtino Dievo Gailestingumo kultą, kanonizacijos, Vilniaus rajono savivaldybės įstaigų konferencijos „Jonas Paulius II – Atmintis – Asmenybė – Tapatybė” metu administracijos pastate buvo atidarytas Oratoriumas, kuriame buvo pašventintas ir iškilmingai pakabintas Gailestingojo Jėzaus atvaizdas.

Svarbus įvykis Vilniaus rajono savivaldybėje vyko 2013 m. kovo 19 – birželio 9 d., kai buvo organizuotas renginių ciklas, skirtas kunigui prelatui Juzefui Obrembskiui – Vilniaus rajono garbės piliečiui, atminti: dailės darbų parodos, prezentacijos, katachezės, literatūriniai-muzikiniai spektakliai, integruotos pamokos, viktorinos, I-asis rajoninis skaitovų konkursas „Tik Dievas įprasmina gyvenimą“ ir kiti renginiai. Renginių ciklą vainikavo trijų dienų piligriminė kelionė iš Turgelių iki Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio pėdsakais. Piligriminė kelionė Vilniaus rajone tapo ne tik gražia tradicija, bet jos dėka tarp vaikų ir  jaunimo yra skleidžiami krikščioniškos etikos ir katalikų visuomenės mokslo, kurie sudaro mūsų visuomenės santvarkos pagrindą, principai, gilinamas mokinių tikėjimas, ugdoma patriotinė savimonė, puoselėjamos vertybės ir idealai, kuriais gyvenime vadovavosi kunigas prelatas Juzefas Obrembskis. Nuo 2013 m. kasmet organizuojama piligriminė kelionė kun. Juzefo Obrembskio pėdsakais kiekvienais metais sulaukia vis didesnio dalyvių skaičiaus. 2018 m. šioje piligriminėje kelionėje dalyvavo rekordinis piligrimų  skaičius – apie 1 tūkst. piligrimų iš įvairių Vilniaus rajono švietimo įstaigų. 

Nuo Kristaus Karaliaus Intronizacijos Akto paskelbimo Vilniaus rajone nuolat organizuojami ir bus tęsiami renginių ciklai, skirti krikščioniškų vertybių bei senų Vilniaus rajono tradicijų puoselėjimui: piligriminės kelionės, konferencijos, seminarai, festivaliai, edukacinės programos, pažintinės išvykos, ugdymo ir maldos renginiai jaunimui su vienuolėmis Gailestingojo Jėzaus seserimis, konkursai. Kiekvienais metais renginių ciklą vainikuos geriausių Vilniaus rajono mokinių – konkursų ir olimpiadų laureatų – apdovanojimas išvykomis į įvairias religijas puoselėjančias Lietuvos ir užsienio vietoves, kurias finansuos Savivaldybė.

  

 1. Pabaiga

 

Ateinančius 4 metus įsipareigojame panaudoti sukauptą patirtį. Augančiu rajono gyventojų pasitikėjimu, savo įvykdytais darbais įrodėme, kad galime įgyvendinti pažadus. Vilniaus rajonas patikimas saugiam ir darniam gyvenimui. Įrodėme, kad esame investicijų kraštas. Mūsų tikslas – nuolat auganti ir stiprėjanti žmonių gerovė, pasididžiavimo vertas Vilniaus rajonas, kuriuo galėtų džiaugtis visi rajono gyventojai, gyvendami mūsų rajone saugiai, oriai ir laimingai. Kiekvienas gyventojas – savarankiška ir išsilavinusi asmenybė. Pagrindinė vertybė – tikėjimas, krikščioniškosios vertybės, sveikata, dvasinė būsena.


 

Avižienių seniūnija

 

Infrastruktūros plėtra:

 

Kaimo gatvių apšvietimas

Apšvietimo įrengimas:

 • Raisteniškių g. Raisteniškių k.
 • Riešės g. nuo Beržų g. iki Dvaro g.
 • Liepų g. nuo Bičiulių g. iki Stadiono g. Bukiškio k.

 

Kelių remontai bei naujų kelių tiesimas

Asfalto dangos įrengimas:

 • Nesvyžiaus g. Bukiškio k.

Asfalto dangos praplatinimas ir šaligatvio įrengimas:

 • Riešės g. nuo Beržų g. iki Dvaro g. Riešės k.

Šaligatvio įrengimas:

 • Raisteniškių g. Raisteniškių k.

 

Investicijos į vandentvarkos ir šilumos ūkio infrastruktūrą

 • Sudervės g., Sodų g. Avižienių k. vandentiekio tinklų rekonstrukcija
 • Sporto g. Riešės k., Mokyklos g., Taikos g. Bukiškio k. šilumos tinklų rekonstrukcija
 • Avižienių k., Bukiškio k., Riešės katilinių rekonstrukcija

 

Investicijos į švietimą, kultūrą, socialinę apsaugą, sportą

 • Avižienių gimnazijos stadiono statyba
 • Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas Riešės k.

 

Kitos veiklos kryptys

 • Kapinių aptvėrimas Laidagalių k.
 • Tęsti ir plėsti bendradarbiavimą su Redos miestu ir Luktos valsčiumi (Lenkija)

 

 

 

Bezdonių seniūnija

 

Infrastruktūros plėtra:

 

Kaimo gatvių apšvietimas

Apšvietimo projektavimas:

 • Pakrantės g., Draugystės g., Avietyno g., Naujoji g.

 

Kelių remontai bei naujų kelių tiesimas

Asfalto dangos įrengimas/atnaujinimas:

 • Pušų – Juodeglių g. (5 km)

Asfalto dangos įrengimo projektavimas:

 • Pakrantės g., Draugystės g., Avietyno g., Naujoji g.

Žvyro dangos įrengimas (pagerinimas):

 • Girdiškių g.

 

Investicijos į vandentvarkos infrastruktūrą

 • Bezdonių k. nuotekų valymo įrenginių statyba
 • Miško g., Kalno g. Bezdonių k. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų projektavimas

 

Investicijos į švietimą, kultūrą, socialinę apsaugą, sportą

 • Bezdonių J. Slovackio gimnazijos sporto salės statybos
 • Bezdonių Saulėtekio pagrindinės mokyklos seno pastato rekonstrukcija

 

Kitos veiklos kryptys

 • Žemės sklypo įteisinimas ir statybos projekto paruošimas naujo seniūnijos pastato statybai
 • Aikštelės prie Bezdonių mstl. naujų kapinių dangos įrengimas

 

 

 

Buivydžių seniūnija

 

Infrastruktūros plėtra:

 

Kaimo gatvių apšvietimas

Apšvietimo įrengimas:

 • Balinių k.
 • Maikūnų k.

Apšvietimo rekonstrukcija:

 • Buivydžių I k.

 

Kelių remontai bei naujų kelių tiesimas

Asfalto dangos įrengimas (dalinis):

 • Pakalnių k.
 • Punžonių k.
 • Mokyklos g. Buivydžių I k.
 • Šv. Ignoto g. Šimonių k.
 • Šventininkų g.
 • Kaniūkų g.

Žvyro dangos įrengimas:

 • Kaniūkų g. (Kaniūkai – Naujakiemis)
 • Senųjų Pilviškių g.
 • Šv. Ignoto g. (Pričiūnai – Maikūnai)
 • Pakalnių k. – Akmentilčio vs.
 • Šventininkų g. (Balinių k. – Šventininkų k.)
 • Vilkinės k. – Paliepės k.
 • Padabčių k.
 • Punžonių k.
 • Rėvos k. (etapais)

Pėsčiųjų takų projektavimas  ir įrengimas:

 • Buivydžių I k.
 • Punžonių k.

 

Investicijos į vandentvarkos infrastruktūrą

 • Punžonių k. nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir statyba
 • Santakos g. Punžonių k. vandentiekio tinklo statyba
 • Punžonių k., Padabčių k. vandens gręžinio įrengimas

 

Investicijos į švietimą, kultūrą, socialinę apsaugą, sportą

 • Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazijos pastato renovacija, katilinės rekonstrukcija, valgyklos remontas, teritorijos aptvėrimas
 • Vandentiekio tinklų rekonstrukcija ir vamzdžių pakeitimas Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazijoje ir Buivydžių vaikų darželyje
 • Buivydžių vaikų darželio pastato renovacija

 

Kitos veiklos kryptys

 • Buivydžių kapinių aptvėrimo rekonstrukcija
 • Varapniškių vs. bešeimininkio pastato nugriovimas

 

 


Dūkštų seniūnija

 

Infrastruktūros plėtra:

 

Kaimo gatvių apšvietimas

Apšvietimo infrastruktūros plėtra, atnaujinimas ir modernizavimas:

 • Dūkštų k.
 • Geisiškių k.
 • Miežionių k.

 

Kelių remontai bei naujų kelių tiesimas

Asfalto dangos įrengimas:

 • Geisiškių k. (užbaigimas)
 • Paąžuolių k.

 

Investicijos į vandentvarkos infrastruktūrą

 • Dūkštų k. vandentiekio ir nuotekų tinklų techninio projekto parengimas ir plėtra
 • Geisiškių k. vandens gerinimo įrenginių įrengimas

 

Investicijos į švietimą, kultūrą, socialinę apsaugą, sportą

 • Dūkštų pagrindinės mokyklos sporto aikštelės įrengimas

 

Kitos veiklos kryptys

 • Dūkštų kapinių išplėtimas
 • Poilsio zonos (pliažo) įrengimas Geisiškių k. prie Aliejūnų ežero
 • Tęsti ir plėsti bendradarbiavimą su Kosakovo valsčiumi (Lenkija)

 

 

 

Juodšilių seniūnija

 

Infrastruktūros plėtra:

 

Kaimo gatvių apšvietimas

Apšvietimo įrengimas:

 • Mickevičiaus g. Juodšilių k. (atkarpa)
 • Stoties g. Valčiūnų k.

 

Kelių remontai bei naujų kelių tiesimas

Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas:

 • Mickevičiaus g. (atkarpa), Šv. Uršulės g., Baltosios Vokės g., Pušų g., Mokyklos g. Juodšilių k.

Pėsčiųjų takų įrengimas ir remontas:

 • Geležinkeliečių g., Draugystės g. Valčiūnų k.

 

Investicijos į vandentvarkos ir šilumos ūkio infrastruktūrą

 • Durpių g., Juodšilių k. vandentiekio tinklų rekonstrukcija
 • Draugystės g. Valčiūnų k. vandens gręžinio įrengimas
 • Valčiūnų k. katilinės rekonstrukcija
 • Juodšilių k. katilinės statyba

 

Investicijos į švietimą, kultūrą, socialinę apsaugą, sportą

 • Valčiūnų vaikų lopšelio – darželio pastato renovacija
 • Valčiūnų gimnazijos pradinių klasių korpuso renovacija
 • Juodšilių sporto aikštyno Mokyklos g., Juodšilių k. renovacija

 

Kitos veiklos kryptys

 • Naujų Juodšilių kapinių projektavimas
 • Miško g. Juodšilių k. poilsio erdvės ir vaikų žaidimų aikštelės įrengimas
 • Durpių g. Juodšilių k. ir Miško g. Valčiūnų k. aktyvaus poilsio vaikų žaidimų aikštelių įrengimas
 • Automobilių stovėjimo aikštelių ir įvažiavimo įrengimas Draugystės g. Valčiūnų k.
 • Automobilių stovėjimo aikštelių projektavimas prie daugiabučių namų Geležinkeliečių g. Valčiūnų k.
 • Tęsti ir plėsti bendradarbiavimą su Čarni Bor valsčiumi ir Koronovo miestu (Lenkija)

 

 

 

Kalvelių seniūnija

 

Infrastruktūros plėtra:

 

Kaimo gatvių apšvietimas

Apšvietimo įrengimas:

 • Kalabariškių g. Kalabariškių k.
 • Užupio g. Kenos k.
 • Ropėnų k.

Apšvietimo rekonstrukcija:

 • Kalvelių k.

 

Kelių remontai bei naujų kelių tiesimas

Asfalto dangos įrengimas:

 • Mėnulio g. (užbaigimo darbai), Sodų g. Šumsko mstl.
 • Sodų g. (užbaigimo darbai), Taikos g., Lauko g. Kalvelių k.
 • Pakinės g. Pakenės k.

Siekti šaligatvio įrengimo: (Regioninis kelias priklauso Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos)

 • Vilniaus g. Kalvelių k.

Žvyro dangos įrengimas:

 • Gegužės g. Šumsko mstl.
 • Ropėnų g. Ropėnų k.
 • Žvėryno vs.
 • Žaliašilio g. Kalvelių k.
 • Didžiųjų Medininkų k.

 

Investicijos į vandentvarkos ir šilumos ūkio infrastruktūrą

 • Mokyklos g., Vilniaus g., Naujosios g. Kalvelių k. vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba
 • Kalvelių k. šilumos tinklų rekonstrukcija
 • Kalvelių k. katilinės rekonstrukcija

 

Investicijos į švietimą, kultūrą, socialinę apsaugą, sportą

 • Senyvo amžiaus žmonių globos įstaigos statyba ir atidarymas Didžiosios Kuosinės k.
 • Kalvelių S. Moniuškos gimnazijos renovacija
 • Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas Kenos k.
 • Visuomeninės paskirties sklypo Kuosinės k. pritaikymas vaikų žaidimams
 • Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas prie Kalvelių kultūros centro
 • Projekto „Vaikų su negalia grupiniai gyvenimo namai“ parengimas

 

Kitos veiklos kryptys

 • Kalvelių k. keleivių laukimo paviljonų įrengimas
 • Šumsko mstl. kapinių Mėnulio g. takų asfaltavimas
 • Bendradarbiavimo sutarties su Lenkijos seniūnija Mstow pasirašymas
 • Tęsti ir plėsti bendradarbiavimą su Birkenwerder valsčiumi ,,Litauenshilfe Birkenwerder“ organizacija (Vokietija)

 

 

 

Lavoriškių seniūnija

 

Infrastruktūros plėtra:

 

Kaimo gatvių apšvietimas

Apšvietimo įrengimas:

 • Vilniaus g. Lavoriškių k. (atkarpa)
 • Puntuzų g. Puntuzų k.

 

Kelių remontai bei naujų kelių tiesimas

Asfalto dangos įrengimas:

 • Kranto g. Nevieriškių k.
 • Puntuzų g. Puntuzų k.
 • Liesiškių g. Liesiškių k. (II dalis)

Renovavimo darbai:

 • Liepos g. Lavoriškių k.
 • Darželio g. Mostiškių k.

Šaligatvio įrengimas:

 • Mokyklos g. Mostiškių k.

 

Investicijos į vandentvarkos infrastruktūrą

 • Lavoriškių k. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros projektavimas
 • Mostiškių k. vandens gerinimo įrenginių statyba
 • Mostiškių k. nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija
 • Laisvės 2-osios g., Mokyklos g. Mostiškių k. nuotekų tinklų plėtra

 

Investicijos į švietimą, kultūrą, socialinę apsaugą, sportą

 • Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas Nevieriškių k., Petruliškių k., Kirtimų k.
 • Sporto aikštyno rekonstrukcija Gėlių g. Lavoriškių k.
 • Lavoriškių lopšelio-darželio rekonstrukcija (priestato įrengimas)

 

Kitos veiklos kryptys

 • Lavoriškių k. kapinių aptvėrimas (dalinis)
 • Petruliškių k. kapinių praplėtimas ir aptvėrimas
 • Pėsčiųjų tiltelio įrengimas Nevieriškių k. per Vilnios upę
 • Rekreacinės teritorijos prie Vilnelės upės Lavoriškių k. sutvarkymas bei pritaikymas renginiams organizuoti

 

 

Maišiagalos seniūnija

 

Infrastruktūros plėtra:

 

Kaimo gatvių apšvietimas

Apšvietimo įrengimas:

 • Dūkštų g. Maišiagalos mstl.
 • Liepų g. Kiemelių k.
 • Jonažolių g. Giedraitiškių k.
 • Giedraičio g. Karvio k. (suprojektavimas ir įrengimas)

 

Kelių remontai bei naujų kelių tiesimas

Asfalto dangos įrengimas:

 • Pievų g., Budnikų g. Maišiagalos mstl.
 • Ežero g. Karvio k.
 • Ežero g. Gudelių k.

Žvyro dangos įrengimas:

 • Miško g., Algirdo g., Saugūniškių g. Maišiagalos mstl.
 • Klevų g., Liepų g. Kiemelių k.
 • Kelių į Žudiškių k., Tačilavos k.

 

Investicijos į šilumos ūkio infrastruktūrą

 • Maišiagalos mstl. katilinės rekonstrukcija

 

Investicijos į švietimą, kultūrą, socialinę apsaugą, sportą

 • Viešosios erdvės (turgavietės) Širvintų g. ir pėsčiųjų tako dalies Širvintų ir Jogailos g. Maišiagalos mstl. statybos projekto įgyvendinimas
 • Viešosios erdvės (skvero) įrengimo statybos, esamo ambulatorijos pastato griovimo Maišiagalos mstl. projekto įgyvendinimas
 • Sporto aikštyno Maišiagalos mstl. prie kun. J. Obrembskio gimnazijos statybos projekto įgyvendinimas
 • Lenkijos Respublikos Prezidento Lecho Kačinskio vardo aikštės Maišiagalos mstl. įrengimas

 

Kitos veiklos kryptys

 • Tęsti ir plėsti bendradarbiavimą su Vysokie Mazovieckie, Krotošino ir Olštyneko miestais (Lenkija)

 Marijampolio seniūnija

 

Infrastruktūros plėtra:

 

Kaimo gatvių apšvietimas

Apšvietimo įrengimas:

 • Pamiškės g. Kalvelių k.
 • Galinių k., Pakovarniškių k., Beržiškių k.

Kelių remontai bei naujų kelių tiesimas

Asfalto dangos įrengimas:

 • Juodžių g., Dvaro g., Pušų g. Marijampolio k.
 • Užusienio g. Terešiškių k.
 • Užupėnų g. Užupėnų k.
 • Pakovarniškių g. Pakovarniškių k.

Asfalto dangos remontas:

 • Rakonių g., Pušų g.

Pėsčiųjų takų atnaujinimas:

 • Marijampolio k.

Šaligatvių įrengimas:

 • Pušų g., Draugystės g., Statybininkų g. Marijampolio k.

Greitį ribojančių kalnelių įrengimas:

 • Kalvelių g. Kalvelių k.

 

Investicijos į vandentvarkos ir šilumos ūkio infrastruktūrą

 • Mėtų g. Marijampolio k. vandentiekio tinklų statyba
 • Liepų g. Marijampolio k. vandentiekio tinklų rekonstrukcija
 • Marijampolio k. šilumos tinklų rekonstrukcija

 

Investicijos į švietimą, kultūrą, socialinę apsaugą, sportą

 • Kalvelių k., Terešiškių k. vaikų žaidimo aikštelių įrengimas
 • Marijampolio lopšelio-darželio priestato statyba ir atidarymas
 • Stadiono prie Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos statybos projekto įgyvendinimas

 

Kitos veiklos kryptys

 • Marijampolio k. Lietuvos tūkstantmečio parko įrengimas
 • Marijampolio k. Universalaus daugiafunkcinio centro statyba
 • Pušų g., Marijampolio k. prie būsimo Lietuvos tūkstantmečio poilsio parko automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas
 • Parudaminio k. prie kapinių automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas bei kapinių teritorijų aptvėrimų įrengimas
 • Naujųjų Piktakonių k., Pakovarniškių k. keleivių laukimo paviljonų įrengimas
 • Marijampolio seniūnijos administracinio pastato sanitarinių mazgų pritaikymas žmonėms su negalia bei pastato vidaus laiptinės pertvarkymas įrengiant keltuvą
 • Tęsti ir plėsti bendradarbiavimą su Biale Blota valsčiumi (Lenkija)

 

 

 

Medininkų seniūnija

 

Infrastruktūros plėtra:

 

Kaimo gatvių apšvietimas

Apšvietimo įrengimas:

 • Šv. Kazimiero g., Sodų Medininkų k.
 • Naujadvario k.
 • Kuosinės k. I

 

Kelių remontai bei naujų kelių tiesimas

Asfalto dangos įrengimas:

 • Kelio atkarpų iki Dainavos k. ir iki Juozapinės k.

Kelio remontas:

 • Atkarpos iki Slabadkos k.

 

Investicijos į vandentvarkos infrastruktūrą

 • Laibiškių k. vandens gerinimo įrenginių statyba

 

Investicijos į švietimą, kultūrą, socialinę apsaugą, sportą

 • Medininkų k. sporto aikštyno įrengimas
 • Medininkų gimnazijos pastato renovavimas

 

Kitos veiklos kryptys

 • Vaikų žaidimo aikštelės prie Medininkų vaikų darželio įrengimas
 • Medininkų k. kapinių teritorijos aptvėrimo įrengimas

 

 

 

Mickūnų seniūnija

 

Infrastruktūros plėtra:

 

Kaimo gatvių apšvietimas

Apšvietimo įrengimas (dalinis):

 • Mokyklos g. Galgių k.
 • Saulėtoji g. Muknos k.
 • Darželių g. Darželių k.
 • Darbininkų g. Vališkių k.
 • Vieversių g. Mickūnų mstl.

Apšvietimo projektavimas:

 • Kranto g. Naujakiemio k.
 • Meldų g., M. Koperniko g. Galgių k.

Apšvietimo rekonstrukcija:

 • Linksmoji g. Uosininkų III k.

 

Kelių remontai bei naujų kelių tiesimas

Kelių atstatymo, po vandens ir nuotekų tinklų klojimo, darbai:

 • Galgių k.

Asfalto dangos įrengimas (dalinis):

 • Kranto g. Naujakiemio k., Darbininkų g. Sadūniškių k.

Žvyro dangos įrengimas (dalinis):

 • Pasieniečių g., Lauko g., Užupio g. Mickūnų mstl.
 • Viktariškių g. Viktariškių k.
 • Dėdoniškių g. Dėdoniškių k.
 • Darželių g. Darželių k.

Žvyro dangos įrengimas (tęsiamas):

 • Egliškių g. Egliškių k.

 

Investicijos į vandentvarkos infrastruktūrą

 • Galgių k. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
 • Mokyklos g. Mickūnų mstl. nuotekų tinklų rekonstrukcija
 • Gailiūnų g. Gailiūnų k. dalies lietaus vandens surinkimo sistemos įrengimas

 

Investicijos į švietimą, kultūrą, socialinę apsaugą, sportą

 • Egliškių šv. J. Bosko gimnazijos pastatų sujungimas
 • Mickūnų gimnazijos vidaus patalpų modernizavimo darbų užbaigimas
 • Sporto aikštyno prie Mickūnų gimnazijos įrengimas
 • Meldų g. Galgių k. parko projektavimo darbų tęsimas
 • Mickūnų mstl. prie tvenkinio, prie Vilnios upės ir prie Užupio g., poilsio zonų projektavimas ir įrengimas

 

Kitos veiklos kryptys

 • Teritorijos prie Mickūnų seniūnijos administracinio pastato sutvarkymas
 • Automobilių stovėjimo aikštelių prie vaikų darželių-lopšelių Mickūnų mstl., Jaunimo g. ir prie Paliuliškių kapinių projektavimas
 • Mickūnų senųjų, Gailiūnų, Kairėnų, Skaisterių ir Paliuliškių kapinių  aptvėrimų rekonstravimas
 • Muknos k., Naujakiemio k. Užupio g., Galgių k. Koperniko g. autobuso sustojimo aikštelės projektavimas
 • Galgių k. Galgių g., Mickūnų mstl. Užupio g. šaligatvio projektavimas
 • Skaisterių k., Vališkių k., Sadūniškių k. melioracijos griovių priežiūros darbų vykdymas
 • Kairėnų k. Kairėnų g. esančios pralaidos pakeitimas
 • Mickūnų tvenkinio ant Muknos upės tarnybinio tiltelio remontas
 • Siūlyti Vilniaus miesto savivaldybei Vilniaus miesto viešojo transporto maršruto trasos keitimą/naują trasą užvažiuojant į Galgių k. Mokyklos g. iki Koperniko g.
 • Siūlyti Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos išasfaltuoti likusio žvyrkelio dalį Skaisterių g. Skaisterių k. ir Sadūniškių k. (Mickūnai – Skaisteriai – Sadūniškės)
 • Siūlyti Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos įrengti dviračių – pėsčiųjų taką prie Polocko kelio nuo Viktariškių k. iki Mickūnų mstl.
 • Tęsti ir plėsti bendradarbiavimą su Izabelin ir Poraj valsčiais (Lenkija)

 

 

 

Nemenčinės seniūnija

 

Infrastruktūros plėtra:

 

Kaimo gatvių apšvietimas

Apšvietimo įrengimas:

 • Nemenčinės g. Didžiųjų Kabiškių k. (užbaigimas)
 • Pučkalaukio g. Pučkalaukio k.
 • Grąžtelių k. (prie daugiabučių namų)

Apšvietimo rekonstrukcija:

 • Aušros g., Mokyklos g. Rudausių k.

 

Kelių remontai bei naujų kelių tiesimas

Asfalto dangos įrengimas:

 • Kelyje Eitminiškės-Puodžiūnai
 • Rudausių g. Rudausių k. (atkarpa)
 • Kelyje Didžiosios Kabiškės-Krikščioniškių k.
 • Ąžuolų g. Piliakalnio k. (užbaigimas)
 • Radžiulių k. privažiojamasis kelias prie sodybų nuo kelio Vilnius-Utena

Asfalto dangos įrengimas/atnaujinimas:

 • Daržų g., Sklėriškių g., Aušros g. Rudausių k.
 • Ryšininkų g. Ryšininko k.

Žvyro dangos remontas:

 • Kelyje Vainiškės-Kalnuotės IV-Šliaumiškės
 • Kelyje Dasionys-Kalnuotė I
 • Kelyje Unėniškės-Voskonys

Siūlyti Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos:

 • Asfalto dangos įrengimą kelyje Aliniškės-Puodžiūnai-Dirmeitai
 • Didžiųjų Kabiškių k. keleivių laukimo paviljono įrengimą
 • Greičio mažinimo kalnelių įrengimą Didžiųjų Kabiškių Nemenčinės g. ir Pučkalaukio k. Bažnyčios g.

 

Investicijos į vandentvarkos ir šilumos ūkio infrastruktūrą

 • Eitminiškių k. vandens gręžinio įrengimas
 • Taikos g. Kreivalaužių k. šilumos tinklų rekonstrukcija
 • Rudausių k. šilumos tinklų rekonstrukcija
 • Didžiųjų Kabiškių k. katilinės rekonstrukcija, šilumos tinklų rekonstrukcija

 

Investicijos į švietimą, kultūrą, socialinę apsaugą, sportą

 • Didžiųjų Kabiškių k. tarp Liepų g. ir Beržų g., Sirvydiškių ir Raudondvario k. vaikų žaidimo aikštelių įrengimas
 • Eitminiškių pagrindinės mokyklos salės rekonstrukcija
 • Kabiškių lopšelio-darželio renginių (sporto) salės projektavimas

 

Kitos veiklos kryptys

 • Didžiųjų Kabiškių ir Eitminiškių k. lauko treniruoklių įrengimas
 • Rudausių k. sporto aikštelės su dirbtine danga įrengimas
 • Tęsti ir plėsti bendradarbiavimą su Vengoževo valsčiumi ir Ščitno apskritimi (Lenkija)

 

 

 

Nemėžio seniūnija

 

Infrastruktūros plėtra:

 

Kaimo gatvių apšvietimas

Apšvietimo įrengimas:

 • Ežero g. Didžiasalio k.
 • Alyvų g. Katilių k.
 • Ulonų g. Paliepiukų k. (dalinis)
 • Senojo kelio g. Daržininkų k. (dalinis)
 • Klebniškių g. Stankutiškių k.
 • Sirokomlės g. Murlinės k.
 • Ilgoji g. Kuprioniškių k.
 • Akmenytės g. Akmenytės k.

 

Kelių remontai bei naujų kelių tiesimas

Asfalto dangos įrengimas:

 • Lauko g., Naujakurių g., Pavasario g., Arimų g. Nemėžio k.
 • Sodžiaus g. ir Miško g. (dalinis), Tujų g., Pievų g., Molio g., Tvenkinio g., Kaštonų g., Akacijų g., Beržų g. Skaidiškių k.
 • Linksmoji g. Kuprioniškių k.
 • Malūno g., Dvaro g. Daržininkų k.

Šaligatvio iš trinkelio įrengimas:

 • Kaštonų g., Akacijų g., Beržų g. Skaidiškių k.

 

Investicijos į vandentvarkos ir šilumos ūkio infrastruktūrą

 • Žaliojoje g., Šv. Faustinos g. Skaidiškių k. vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas
 • Nemėžio k. nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija bei nuotekų tvarkymo tinklų plėtra
 • Sodų g. Skaidiškių k. šilumos tinklų rekonstrukcija
 • Skaidiškių k. katilinės rekonstrukcija

Investicijos į švietimą, kultūrą, socialinę apsaugą, sportą

 • Skaidiškių k. sporto komplekso statyba
 • Nemėžio šv. Rapalo Kalinausko gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas
 • Skaidiškių mokyklos – darželio modernizavimas

 

Kitos veiklos kryptys

 • Kaštonų g., Akacijų g., Beržų g. Skaidiškių k. lietaus nuotekų tinklų įrengimas (2019-2020 m.)

 

 

 

Paberžės seniūnija

 

Infrastruktūros plėtra:

 

Kaimo gatvių apšvietimas

Apšvietimo įrengimas:

 • Didžioji g. Visalaukės I k.
 • Kaštonų g., Aušros g., Pakalnės g. Anavilio k. (su techninio projekto parengimu)
 • Liepų al. iki autobusų stotelės Vilniaus g. (dalinis)
 • Maseliškių k.
 • Šriubiškių k.
 • Kazimieravo k.
 • Kaušiadalos k.
 • Vyžulionių vs.

Apšvietimo rekonstrukcija:

 • Žiedo g. Anavilio k.

 

Kelių remontai bei naujų kelių tiesimas

Asfalto dangos įrengimas:

 • Aušros g. Anavilio k.
 • Ąžuolyno g. Glitiškių k.

Asfalto dangos remontas:

 • Šviesos g., Saulėtekio g., Genių g. Visalaukės I k.

Žvyro dangos remontas:

 • Maseliškių g. Maseliškių k.
 • Alyvų g. Lygialaukio k.

Pėsčiųjų takų įrengimas:

 • Tolimoji g. iki Mokyklos g. Paberžės k.
 • Bitininkų g. Anavilio k.
 • Liepų al. Glitiškių k.

 

Investicijos į vandentvarkos infrastruktūrą

 • Glitiškių k. vandens gręžinio įrengimas
 • Glitiškių k. vandens gerinimo įrenginių įrengimas

 

Investicijos į švietimą, kultūrą, socialinę apsaugą, sportą

 • Bitininkų g. prie Anavilio ikimokyklinio ugdymo skyriaus stovėjimo aikštelės įrengimas
 • Bitininkų g. Anavilio k. kelio remontas link Anavilio ikimokyklinio ugdymo skyriaus
 • Glitiškių k., Paberžės k. ir Visalaukės k. vaikų žaidimo aikštelių įrengimas
 • Glitiškių k. kultūros namų renovacija
 • Glitiškių k., Paberžės k. prie Verdenės gimnazijos sporto aikštelių įrengimas
 • Paberžės k. daugiafunkcinio kultūros centro projektavimas ir statyba
 • Anavilio k. stadiono įrengimas

 

Kitos veiklos kryptys

 • Vilniaus g. Paberžės k. stovėjimo aikštelės remontas
 • Vilniaus g. Paberžės k. turgavietės įrengimas
 • Vilniaus g. Paberžės k. tvoros remontas prie kapinių
 • Tęsti ir plėsti bendradarbiavimą su Sulejuvek miestu, Komorniki ir Sierakovicų valsčiais (Lenkija)

 

 

Pagirių seniūnija

 

Infrastruktūros plėtra:

                                                

Kaimo gatvių apšvietimas

Apšvietimo įrengimas:

 • Krantinės g., Statybininkų g., Šaltinio g., Vaidotų k. ir Baltosios Vokės k.
 • Pagirių g., Vokės g., Lauko g., Rožių g., Naujosios g. Pagirių k.

Apšvietimo pratęsimas:

 • Vytauto g. Keturiasdešimt Totorių k.

 

Kelių remontai bei naujų kelių tiesimas

Asfalto dangos įrengimas:

 • Statybininkų g., Vaidotų k. iki V.A. Graičiūno g. (195 m)
 • Hopkos g. Skurbutėnų k. (830 m)
 • Nuo Černobylio g. iki Mažųjų Lygainių k.

Siekti asfalto dangos įrengimo:

 • Karklų g. Užubrasčio k.
 • Nuo Juodosios Vokės k. per Merešlėnų k.

Žvyro dangos įrengimas:

 • Tvenkinio g., Ežero g. Tarnėnų k.

Pėsčiųjų takų įrengimas ir šaligatvių remontas:

 • Krantinės g., Statybininkų g., Šaltinio g. Vaidotų k.
 • Pagirių g. Baltosios Vokės k.
 • Šiltnamių g., Kaštonų g., Kadagių g. Pagirių k.

 

Investicijos į vandentvarkos ir šilumos ūkio infrastruktūrą

 • Keturiasdešimt Totorių k. vandentiekio tinklų rekonstrukcija
 • Pagirių k. šilumos tinklų rekonstrukcija
 • Pagirių k. katilinės rekonstrukcija


Investicijos į švietimą, kultūrą, socialinę apsaugą, sportą

 • Pagirių darželio „Pelėdžiukas“ priestato statyba
 • Pagirių k. daugiafunkcinio kultūros centro statyba
 • Pagirių k. vaikų žaidimo aikštelės įrengimas
 • Pagirių gimnazijos Keturiasdešimt Totorių skyriaus patalpų techninio projekto rengimas
 • Vaidotų k. Mokyklos – darželio „Margaspalvis Aitvarėlis“ priestato modernizavimas

 

Kitos veiklos kryptys

 • Poilsio zonos įrengimas Didžiųjų ir Mažųjų Lygainių k.
 • Skurbutėnų k. koplyčios tvoros įrengimas
 • Melekonių k. kapinių tvoros įrengimas
 • Tęsti ir plėsti bendradarbiavimą su Miedzyžec Podlaski miestu, Vejherovo valsčiumi (Lenkija)

 

 

 

Riešės seniūnija

 

Infrastruktūros plėtra:

 

Kaimo gatvių apšvietimas

Apšvietimo rekonstrukcija/įrengimas:

 • Pikeliškių g., Naujoji g., Beržų g. Pikeliškių k.
 • Jadvygiškių k., Raudondvario k.

Apšvietimo įrengimas:

 • Dvaro g. Pikeliškių k., Dvaro g. Miškinių k., Petručų g. Petručų k.
 • Skirgiškių g. Skirgiškių k., Skirgiškių g. Bratoniškių k.

 

Kelių remontai bei naujų kelių tiesimas

Asfalto dangos įrengimas:

 • Miško g. Kalino k.
 • Vanaginės g. Didžiosios Riešės k.
 • Tilto g. (senasis Molėtų kelias), jungianti Didžiosios Riešės k. su Dvariškių ir Paraudondvario k.
 • Kelias jungiantis Molėtų pl. su Dvaro g. Pikeliškių k.
 • Malūno g., kelio vedančio iki Liubavo k.

 

Investicijos į vandentvarkos infrastruktūrą

 • Pikeliškių k. centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros projektavimas
 • Raudondvario k. vandens gręžinio įrengimas
 • Ažulaukės k. vandens gerinimo įrenginių įrengimas
 • Didžiosios Riešės k. vandentiekio tinklo rekonstrukcija

 

Investicijos į švietimą, kultūrą, socialinę apsaugą, sportą

 • Pikeliškių k. vaikų žaidimų aikštelės įrengimas
 • Šv. Faustinos Kovalskos pagr. mokyklos pastatų aptvėrimas ir rekonstravimas įrengiant sporto salę

 

Kitos veiklos kryptys

 • Tarpininkavimas dėl pėsčiųjų/dviračių takų pratęsimo valstybinės reikšmės kelyje Riešė-Bendoriai-Kalinas Didžiosios Riešės ir Kalino gyvenvietės ir jų apšvietimo
 • Projekto įgyvendinimas dėl Pikeliškių Dvaro parko sutvarkymo
 • Raudondvario k. multifunkcinės sporto aikštelės įrengimas
 • Sutvarkymas ir projektų įgyvendinimas dėl apleistų pastatų Pikeliškių k. (buvusių globos namų) ir Didžiosios Riešės k. (buvusios mokyklos)

 

 

Rudaminos seniūnija

 

Infrastruktūros plėtra:

 

Kaimo gatvių apšvietimas

Apšvietimo įrengimas:

 • Lauko g., Beržų g., Vingių g., Mokyklos g., Taikos g., Žaibo g. Rudaminos k.
 • Panoramos g. Parapijoniškių k.
 • Pamiškės g. Totorinės k.

 

Kelių remontai bei naujų kelių tiesimas

Asfalto dangos įrengimas:

 • Draugystės g., Gėlių g. Rudaminos k.
 • Ilgoji g. Pakalnių-Katkų-Lokių k. iki Šveicarų
 • Panoramos g. Parapijoniškėse
 • Dvaro g., Turistų g. Petešos k. nuo Vilniaus g.

Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas:

 • Mechanizatorių g. Rudaminos k.

Šaligatvio įrengimas:

 • Mokyklos g., Taikos g., Žaibo g. Rudaminos k.

 

Investicijos į vandentvarkos infrastruktūrą

 • Rudaminos k. papildomos vandenvietės projektavimas ir statyba
 • Mechanizatorių g., Pakrantės g., Aušros g. Rudaminos k. nuotekų tinklų projektavimas ir statyba
 • Kalviškių k. nuotekų valymo įrenginių statyba
 • Kalviškių k. vandens gręžinio bei vandens gerinimo įrenginių įrengimas

 

Investicijos į švietimą, kultūrą, socialinę apsaugą, sportą

 • Rudaminos k. Meno mokyklos ir Vilniaus rajono centrinės bibliotekos statybos projekto įvykdymas
 • Vaikų žaidimo aikštelės ir poilsio zonos įrengimas Rudaminos k.

 

Kitos veiklos kryptys

 • Rudaminos turgavietės rekonstrukcija
 • Naujų katalikų kapinių Totoriškių k. įrengimas
 • Tęsti ir plėsti bendradarbiavimą su Voložino rajono Deputatų taryba (Baltarusija), Ščecineko ir Olavos valsčiumi (Lenkija)

 

 

 

Rukainių seniūnija

 

Infrastruktūros plėtra:

 

Kaimo gatvių apšvietimas

Apšvietimo įrengimas:

 • Juodiškių k., Kenos k., Sirvydų k.

 

Kelių remontai bei naujų kelių tiesimas

Asfalto dangos įrengimas:

 • Moniuškos g. Bareikiškių k.

Žvyro dangos įrengimas:

 • Rūdynės k.
 • Juodiškių g., Rudaminos g. Juodiškių k.
 • Smėlio g. Skarvadiškių k.
 • Nuo Kenos k. iki Jukšėnų k. kapinių (atkarpa)

 

Investicijos į vandentvarkos infrastruktūrą

 • Siekti Savičiūnų k. vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos
 • Žemaitėlių k. vandens gerinimo įrenginių įrengimas
 • Mokytojų g. Rukainių k. nuotekų tinklų statyba

 

Investicijos į švietimą, kultūrą, socialinę apsaugą, sportą

 • Rukainių gimnazijos vidaus patalpų remontas, kompiuterinės įrangos bei baldų įsigijimas
 • Daugiafunkcinio kultūros centro Savičiūnų k. pastato rekonstrukcija

 

Kitos veiklos kryptys

 • Siekti įrengti vaikų žaidimo bei treniruoklių aikšteles, lauko estradą prie Rukainių bendruomenės centro bei Rukainių gimnazijos patalpų
 • Siekti aptverti Rukainių kapines, praplėsti kapinėse esantį vandentiekį, įrengti šalia kapinių automobilių stovėjimo aikštelę
 • Tęsti ir plėsti bendradarbiavimą su Nowa Wieś Wielka valsčiumi (Lenkija)

 

 

 

Sudervės seniūnija

 

Infrastruktūros plėtra:

 

Kaimo gatvių apšvietimas

Apšvietimo projektavimas ir įrengimas:

 • Vaigeliškių k.
 • Kasmiškių k.
 • Ažuolų g. Sudervės k.

 

Kelių remontai bei naujų kelių tiesimas

Asfalto dangos įrengimas:

 • Putiniškių g. Putiniškių k.
 • Valento Volčackio g. Sudervės k. (pratęsimas)
 • Jurkiškių g. Jurkiškių k.

Žvyro dangos įrengimas:

 • Šv. Jono g. Riešės vs.
 • Minčiškių k.
 • Gaigalinės g., Pušynėlio g. Vydautiškių k.
 • Riešės g. Putiniškių k. (atkarpa)

Pėsčiųjų tako įrengimas:

 • Sodų g., Riešės g., Saulės g. Sudervės k. (tęsti)

 

Investicijos į švietimą, kultūrą, socialinę apsaugą, sportą

 • Kultūros namų Vilniaus g., Sudervės k. kapitalinis remontas
 • Techninio projekto parengimas ir statybos darbai prie kultūros namų salės įrengimui Vilniaus g. Sudervės k.
 • Putiniškių g. Putiniškių k. bendruomenės vaikų globos namų statyba (buvusi nenaudojama mokykla)

 

Kitos veiklos kryptys

 • Detaliojo projekto parengimas naujoms kapinėms įrengti Dambriškių k.
 • Projekto parengimas Kaštonų g. Rastinėnų k. keliui praplatinti bei gatvės apšvietimui įrengti
 • Teritorijos aptvėrimas prie Rastinėnų šokių salės Kasmiškių k.

 

 

 

Sužionių seniūnija

 

Infrastruktūros plėtra:

 

Kaimo gatvių apšvietimas

Apšvietimo rekonstrukcija:

 • Blusinos k.
 • Veriškių k.
 • Sužionių k.
 • Našiunų k.

 

Kelių remontai bei naujų kelių tiesimas

Asfalto dangos įrengimas:

 • Širvino g. Dvailinių k.
 • Aleksandriškės –Totorėnai
 • Danilavos k.
 • Minkelių k.

Žvyro dangos įrengimas:

 • Tvenkinių g. Veriškių k.
 • Danilava – Žingiai
 • Stankai- Unguriškės
 • Rakšonys –Dvailiniai
 • Batviniškių k.

Šaligatvio įrengimas:

 • Vilniaus g. Sužionių k.

 

Investicijos į vandentvarkos ir šilumos ūkio infrastruktūrą

 • Sužionių k. vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros projektavimas ir statyba
 • Mokyklos g. Sužionių k. šilumos tinklų rekonstrukcija

 

Investicijos į švietimą, kultūrą, socialinę apsaugą, sportą

 • Sužionių vaikų darželio pastato renovavimas
 • Veriškių k., Skirlėnų k. vaikų žaidimų aikštelės įrengimas
 • Blusinės k. poilsio ir sporto aikštelės įrengimas
 • Daukšių k. poilsio aikštelės įrengimas
 • Sužionių k. sporto aikštyno įrengimas su dirbtine danga

 

Kitos veiklos kryptys

 • Tęsti ir plėsti bendradarbiavimą su Pasymo miestu ir Branevo apskritimi (Lenkija)

 

 

 

Šatrininkų seniūnija

 

Infrastruktūros plėtra:

 

Kaimo gatvių apšvietimas

Apšvietimo įrengimas:

 • Žiedo g., Malūnų g. Karklėnų k.
 • Juodalaukio k.

Apšvietimo projekto parengimas ir įrengimas:

 • Jaunimo g. Grigaičių k.

 

Kelių remontai bei naujų kelių tiesimas

Asfalto dangos įrengimas:

 • Malūnų g., Upelio g. (užbaigimas) Karklėnų k.
 • Vyšnių g. Dobromislės k.

Pradėti asfalto dangos įrengimą:

 • Krantinės g. (iki naujų kapinių), Jaunimo g. Grigaičių k.
 • Upės g. Juodalaukio k.

Pėsčiųjų takų įrengimas:

 • Jaunimo g., Krantinės g. Grigaičių k. (prie kelio)
 • Didžioji g. Kyviškių k. (prie kelio)
 • Liepų al. Vėliučionių k.
 • Aukštoji g. Karklėnų k. (prie kelio)
 • Rytų g. Šatrininkų k. (prie kelio)

Projekto parengimas ir pėsčiųjų takų įrengimas:

 • Džiaugsmo g. Grigaičių k. (prie kelio)

 

Investicijos į vandentvarkos infrastruktūrą

 • Vėliučionių k. nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija
 • Grigaičių k. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros projektavimas

 

Investicijos į švietimą, kultūrą, socialinę apsaugą, sportą

 • Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos Grigaičių pradinio ugdymo skyrius priestato statybų pradžia (vaikų darželiui atidaryti)
 • Vėliučionių k., Grigaičių k. Pergalės g. ir sankryžoje Jaunimo-Gelių g. sporto aikštelių įrengimas
 • Kyviškių k., Karklėnų k., Grigaičių k. Krantinės g. vaikų žaidimų aikštelių įrengimas
 • Kyviškių k. rekreacinės zonos įrengimas
 • Karklėnų k. bendruomeninių vaikų globos namų projektavimas


Kitos veiklos kryptys

 • Vėliučionių k. naujų kapinių aptvėrimo ir automobilių aikštelės įrengimas (darbų tęsimas)
 • Verbuškių k., Juodalaukio k., Karklėnų k. kapinių aptvėrimo įrengimas
 • Verslo g. Grigaičių k. vandens pralaidos projekto parengimas ir remontas
 • Siekti kelyje Nr. 106 Grigaičių k. įrengti įspėjamuosius kelio ženklus, pėsčiųjų perėjas, greitį mažinančius kalnelius bei atlikti kelio rekonstrukciją
 • Tęsti ir plėsti bendradarbiavimą su Šidloviec apskritimi ir Dopievo valsčiumi (Lenkija)

 

 

 

Zujūnų seniūnija

 

Infrastruktūros plėtra:

 

Kaimo gatvių apšvietimas

Apšvietimo įrengimas:

 • Ežero g., Miško g., Žirgų g. Antežerių k.
 • Smiglių k.
 • Prapuolų k.
 • Draugų g. Papiškių k.

 

Kelių remontai bei naujų kelių tiesimas

Asfalto dangos įrengimas:

 • Platiniškių g. Platiniškių k.
 • Smėlio g. Geležių k.
 • Notangų g., Tvenkinių g. Buivydiškių k.
 • Pelenės g. Gineitiškių k.
 • Česlovo Milošo g. (etapais)
 • Senųjų Gudelių g. Gudelių k. (etapais)
 • Gegužės Pirmosios g. Zujūnų k.
 • Čekoniškių g. Čekoniškių k.

Žvyro dangos atnaujinimas:

 • Prapuolų g. Prapuolų k.
 • Sūkurio g., Kikilių g. Papiškių k.
 • Karveliškių g. Karveliškių k.
 • Solidarūmo g. Vaivadiškių k.
 • Griovių g. Griovių k.
 • Dvarykščių g. Dvarykščių k.
 • Naujosios Rėvos g. Naujosios Rėvos k.
 • Lelevelio g. Geležių k.

Pėsčiųjų takų ir šaligatvių įrengimas:

 • Zujūnų g., Žirgų g., Buivydiškių g. Zujūnų k.
 • Čekoniškių g. Čekoniškių
 • Gineitiškių g., M. Koperniko g. Gineitiškių k.

 

Investicijos į vandentvarkos infrastruktūrą

 • Zujūnų k. paviršinių nuotekų surinkimo sistemos įrengimo galimybių analizė

 

Investicijos į švietimą, kultūrą, socialinę apsaugą, sportą

 • Zujūnų gimnazijoje priestato statyba ir renovacijos užbaigimas
 • Zujūnų gimnazijos Čekoniškių pagrindinio skyriaus pirmo aukšto remonto užbaigimas
 • Mozūriškio dvaro pastate Liaudies amatų centro įrengimas
 • Mozūriškių dvaro sodybos parko kraštovaizdžio sutvarkymas
 • RDKC Čekoniškių skyriuje vandentiekio ir kanalizacijos įrengimas
 • Vaikų žaidimų aikštelės įrengimas Gineitiškių k.

 

Kitos veiklos kryptys

 • Leičių k. kapinių atidarymas
 • Zujūnų k., Čekoniškių k. turgaviečių projektavimas
 • Žirgų g. Gineitiškių k. prie Gineitiškių ežero rekreacinės zonos projektavimas
 • Tiltelio statyba per Čekonės upelį Skautų g. Mozūriškių k. ir J. Kochanovskio g. Čekoniškių k.
 • Tęsti ir plėsti bendradarbiavimą su Stavigudos valsčiumi (Lenkija)

 

 

 

Nemenčinės m. seniūnija

 

Infrastruktūros plėtra:

 

Miesto gatvių apšvietimas

Apšvietimo įrengimas:

 • Švenčionių g.
 • Neries g.
 • Šv. Mykolo g.

Oro linijos keitimas į požeminį kabelį:

 • Bažnyčios g.

 

Kelių remontai bei naujų kelių tiesimas

Asfalto dangos įrengimas:

 • Neries g., Miško g., Kranto g., Veterinarijos g., Kalno g.

Parkavimo aikštelių projektavimas ir statyba:

 • Švenčionių g. 84, Švenčionių g. 17, Švenčionių g. 3, Švenčionių g. 18
 • Piliakalnio g. 36A
 • Kranto g. 21
 • Šv. Mykolo g.
 • Bažnyčios g. 19

Šaligatvių įrengimas:

 • Mokyklos g.
 • Kosciuškos g.
 • Vasaros g.
 • Piliakalnio g.
 • Bažnyčios g.
 • Mickevičiaus g.
 • Montažinės g.

 

Investicijos į vandentvarkos ir šilumos ūkio infrastruktūrą

 • Kranto g., Bažnyčios g., Pievų g., Pakrantės g., Šv. Mykolo g. Nemenčinės m. lietaus surinkimo sistemų statyba ir rekonstrukcija
 • Pakrantės g. Nemenčinės m. paviršinių nuotekų išleistuvo įrengimas
 • Nemenčinės m. šilumos tinklų rekonstrukcija

 

Investicijos į švietimą, kultūrą, socialinę apsaugą, sportą

 • G. Mincevičiaus vasaros amfiteatro A.Mickevičiaus g. projektavimas, statyba ir viešųjų erdvių sutvarkymas
 • NDKC rekonstrukcija
 • Parčevskio gimnazijos modernizavimas ir muzikos mokyklos projektavimas
 • Stadiono Neries g. detalaus plano rengimas, infrastruktūros įrengimo darbai
 • Pėsčiųjų ir dviračių takų, viešųjų erdvių, sporto ir rekreacijos infrastruktūros įrengimo prie Vėtrungės g. ir Kalno g. projektavimas ir statyba
 • Socialinio būsto statyba Nemenčinės m.
 • Vilniaus rajono sporto mokyklos administracinio pastato statyba
 • Nemenčinės vaikų lopšelio-darželio pastato Piliakalnio g. modernizavimas

 

 

Kitos veiklos kryptys

 • Esamų kapinių praplėtimo darbai
 • Naujų kapinių įrengimas
 • Nemenčinės m. daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų architektūrinių sprendinių ir sklypų projektavimas
 • Pagrindinės miesto aikštės rekonstrukcijos projektavimas ir statyba
 • Nemenčinės m. prekyvietės rekonstrukcijos projektavimas ir statyba
 • Pėsčiųjų alėjų projektavimas ir statyba
 • Skverų projektavimas ir sutvarkymas

Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicijos „Krikščioniškų šeimų sąjunga“ programa

Už krikščioniškas vertybės! Už sąžininga politika! Kartu mes jėga!

 VISAGINAS 2023 metais tai – SVEIKAS miestas

Žmonės – brangiausias Visagino turtas, o sveikata – didžiausias žmogaus turtas. Visuomenės sveikata – prioritetinis tikslas, kuri pasiekti padės:

 1. Sveikatos įstaigų paslaugų tobulinimas, personalo įgūdžių gerinimas, naujų gydytojų pritraukimas.
 2. Griežtesnė sveikatos įstaigų veiklos kontrolė.
 3. Gyventojų sveikatos stiprinimas nuo kūdikio iki senjoro.

ŠILTAS ir ŠVIESUS miestas.

Miesto ūkis reikalauja ypatingo dėmesio, būtina:

 1. Nedelsiant paruošti miesto energetinio saugumo programą.
 2. Sutvarkyti Visagino savivaldybės gatvių ir kelių apšvietimo problemas.
 3. Optimizuoti miesto ūkį tvarkančių įmonių veiklą.

DĖKINGAS miestas

Privalome būti dėkingi vyresniajai kartai.

 1. Plėsti ir gerinti paslaugų prieinamumą senjorams ir žmonėms su negalia.
 2. Pagaliau įsteigti senjorų namus su reabilitacijos centru buvusio „LOK‘o“ teritorijoje.
 3. Įkurti miesto muziejų

AKTYVUS ir DRĄSUS miestas.

 Aktyvi ir drąsi visuomenė – geriausias būdas pasiekti iškeltus tikslus:

 1. Skatinti NVO darbą, griežtai kovojant su nepotizmų skiriant projektų finansavimą.
 2. Prie Visagino sav. tarybos komitetų įkurti nepriklausomas visuomenines tarybas.
 3. Skatinti smulkų verslą kurti aktyvaus ir urbanistinio turizmo pažintinius maršrutus.

SVEIKO PROTO miestas

Programą orientuotą ne į eilinius pažadus, o į konkretų rezultatą privalo būti paremta sveiku protu:

 1. Konkreti ir aiški miesto vystymosi strategija.
 2. Ilgalaikė ekonominės raidos programa
 3. Finansinių srautų ir vykdomų projektų nuolatinė kontrolė.

Už sveiką miestą . Už sveiką protą. Už Visaginiečius.

Už sąžiningą politiką! Už krikščioniškas vertybes!

 Socialinė, sveikatos apsauga – socialinis teisingumas

 • užtikrinti socialiai remtiniems žmonėms, žmonėms su negalia, socialinės rizikos šeimoms, daugiavaikėms šeimoms paramą, pagalbą, soc. paslaugų plėtrą ir kokybę

 

Užtikrinti komunalinių paslaugų prieinamas ir pagrįstas kainas

 • kontroliuoti gyventojams teikiamų komunalinių paslaugų kainas, siekiant išvengti nepagrįsto jų didinimo

 

Kokybiškas švietimas

 • remti mokyklas, mokytojus, kad mokyklą butų kultūros, bendruomenės centru, būtų arčiau šeimų, arčiau vaiko

 

Plėtoti kultūrą, sudaryti gyventojams sąlygas turiningai leisti laisvalaikį

 • sieksime, kad kiekviena veikianti kultūros įstaiga būtų renovuota ir tinkamai finansuojama
 • užtikrinsime gyventojams kokybišką laisvo laiko leidimą, pritaikant viešosios paskirties nenaudojamus pastatus centrų steigimui, kompiuterių salių įrengimui.

Užtikrinti dinamišką ir tolygią rajono plėtrą

 • užtikrinti ūkišką, racionalų ir skaidrų savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą
 • aktyviai pritraukti ES ir kt. fondų lėšas rajono infrastruktūrai (keliai, apšvietimas), gyventojų gyvenimo kokybei gerinti

 

Remti ūkininkus

 • taikysime žemės mokesčių lengvatas. Tai – ne tik reali parama ūkininkams, bet kartu jaunų ūkininkų skatinimas imtis žemės ūkio veiklos.

 

Remti smulkųjį ir vidutinį verslą

 • užtikrinti Zarasų rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos vykdymą, skaidriai skirstyti programos lėšas
 • taikyti mokesčių lengvatas darbo vietas rajone sukūrusiems smulkiesiems ir vidutiniams verslininkams
 • užtikrinti smulkiesiems ir vidutiniams verslininkams galimybę pasinaudoti nemokamų konsultacijų paslaugomis, kurias teiktų savivaldybės administracijos kompetentingi specialistai (pvz., pagalba užpildant paraiškas ES paramai gauti, teisinė informacija)

 

Pritraukti daugiau turistų, o tai leis:

 • sukurti naujas darbo vietas / sumažinti nedarbą
 • paskatinti grįžti emigravusius gyventojus.